Desember 2012

Mer innlevering av farlig byggavfall

Statistisk sentralbyrå har publisert byggavfallsstatistikken for 2011. Avfallsmengdene fra nybygging, rehabilitering og riving har økt med 4 prosent fra 2010 til 1,6 millioner... 20.12.12

Ny veileder for søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for landbasert industri

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) mottar og behandler hvert år et betydelig antall søknader om tillatelse – eller endring av tillatelse – til virksomhet etter... 20.12.12

REACH registrering 2013 – eksempel på rapport om kjemikaliesikkerhet (CSR)

Registranter i REACH er pålagt å utarbeide en rapport om kjemikaliesikkerhet (Chemical Safety Report, CSR) for stoffer som fremstilles eller importeres i årlige mengder på 10 to... 19.12.12

Forslag om harmonisert klassifisering for 5 nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på 5 nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til... 19.12.12

Strenge krav til økt produksjon ved Rana Gruber

Rana Gruber ønsker å øke produksjonen av jernmalm, noe som vil øke behovet for å deponere avgangsmasser i Ranfjorden. Klif kan gi tillatelse til dette, hvis bedriften innfrir... 18.12.12

Kadmium i krabber i Salten har naturlige årsaker

De høye nivåene av kadmium i krabbeklør i Nordland stammer etter alt å dømme ikke fra menneskeskapte utslipp. Resultatene fra en ny undersøkelse tyder isteden på at kadmium i... 17.12.12

Hydro Aluminium Høyanger har godtatt bot på 100 000 kr

Hydro Aluminium Høyanger har godtatt en bot på 100 000 kroner, etter en anmeldelse fra Klif høsten 2011. Hydro mistet en stor sekk med kjemikalier i fjorden, og anmeldelsen... 17.12.12

Ingen batteri skal kastast

Frå no av skal alle brukte batteri leverast i butikk eller til miljøstasjonar. Det er... 14.12.12

Auka kunnskapar om kjemiske stoff i avløpsslam

I ein ny rapport frå Klif er det samanstilt data om kjemiske stoff som er målt i norsk avløpsslam. Slam er ein verdifull ressurs for norske bønder og blir brukte til... 13.12.12

Tjenesteyterne sorterer mindre

Tjenesteytende næringer genererte 1,5 millioner tonn avfall i 2011, og varehandelen var den klart største bidragsyteren. Mengden blandet avfall økte på bekostning av de rene... 12.12.12