August 2012

EU og Australia vil ha felles marked for klimakvoter

EU-kommisjonen og Australia ønsker å koble sammen sine kvotesystemer for klimagasser, senest fra 2018. Australske virksomheter vil kunne benytte kvoter fra EUs kvotesystem fra... 30.08.12

Seminar om strategisk støykartlegging 26. september 2012

Klif inviterte til seminar for anleggseiere og myndigheter som skal utarbeide handlingsplaner mot støy, etter forurensningsforskriftens § 5-14, onsdag 26. september 2012. 30.08.12

Avdekkjer lokale miljøutfordringar

Ordførarar, lokale bedrifter og styresmakter risikerer besøk av unge miljøjournalistar... 29.08.12

Elkem Salten risikerer tvangsmulkt

Klif har på tilsyn avdekket flere ulovlige forhold ved Andkilen deponi i Sørfold. Klif har nå varslet Elkem Salten om at de risikerer tvangsmulkt dersom forholdene ikke er rette... 24.08.12

Seveso III-direktivet vedtatt i EU

26. juni 2012 vedtok EUs råd et nytt direktiv som vil erstatte det nåværende Seveso II-direktivet. Det nylig vedtatte direktivet skal tre i kraft i EU/EØS-landene innen 1. juni... 22.08.12

Regelverk om forsøksmetoder vedtatt

Forordning (EF) 440/2008 om forsøksmetoder i henhold til REACH er nå gjennomført i norsk rett ved en endring av REACH-forskriften. Forskriften som endrer REACH-forskriften er... 17.08.12

Illevarslende forsuring av norske havområder

Overflatevannet i norske havområder inneholder nå mer CO2 enn det som er målt tidligere,... 17.08.12

Smart mat er pengar spart

Omlag to tredjedelar av maten som blir kasta av storkjøkken, kunne ha blitt ete. No kjem... 10.08.12

8,5 millioner til sjøbunnopprydding i Arendal

Klif støtter sjøbunnopprydding i Bukkevika i Arendal kommune med inntil 8 450 000 kroner. Skipstrafikk og strøm virvler opp bunnsedimentene slik at miljøgiftene daglig spres til... 06.08.12