Kontrollerer fiskeforedling

Fylkesmannen og Klif kontrollerer i vår fiskeforedlingsindustrien langs kysten fra Vest-Agder til Finnmark. Forurensningsmyndighetene sjekker hvordan denne bransjen overholder ansvaret for å hindre forurensning.

Fiskeforedling: En stor bransje i Norge med flere hundre virksomheter som foredler fisk, skjell, bløtdyr og skalldyr.

Krav til fiskeforedling

  • Regulert i forurensningsforskriftens kapittel 26 om forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter og etter forurensningsloven.
  • De som foredler fisk, skjell, bløtdyr og skalldyr, som benytter 50 tonn råstoff per år eller mer og med utslipp til sjø, skal følge kravene i forurensningsforskriftens.
  • Større anlegg som har ferdig produkt på mer enn 75 tonn per døgn, samt fabrikkskip og andre som produserer fiskeolje og fiskemel, skal ha særskilt tillatelse fra Fylkesmannen.
  • Virksomhetene skal ha renseanlegg for utslipp til vann.
  • Krav om fettavskiller for de som har råstoff med mer enn sju prosent fett.
  • Krav utslippsledning og utslippspunkt i forhold til havoverflaten skal sikre god innblanding i vannmassene.
  • Skal forhindre utslipp som gir sjenerende luktulemper.
  • Journaler skal opplyse om råstoff, vannforbruk, prøvetaking og hvordan fiskeavfallsprodukter og annet biologisk avfall fra renseanlegg håndteres.
Forurensningsmyndighetene kontrollerer i vår virksomheter innen fiskeforedling i ti fylker.

Må overholde miljøkravene

Aksjonen omfatter fiskemottak, fiskeforedlingsanlegg, lakseslakterier, hermetikkfabrikker, rekepillingsanlegg og trandamperier.

– Vi kontroller at fiskeforedlingsindustrien overholder miljøkravene og for å få oversikt over deres miljøarbeid. Vi vil bruke resultatene til å vurdere tettere oppfølging av denne bransjen i årene framover. Vil også se på om regelverket er godt nok, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Sjekker renseanleggene

Miljøutfordringene innen fiskeforedling er særlig knyttet til utslipp av næringssalter og organiske stoffer til sjøen og lukt og avfall fra anleggene.

Et dårlig fungerende renseanlegg kan slippe ut næringssalter, fett og kjemikalier som kan tilgrise fjordområder.

– Vi sjekker at virksomhetene innen fiskeforedling har tilfredsstillende renseanlegg. Det inkluderer håndtering av biprodukter og biologiske avfall slik at det ikke blir sjenerende luktulemper og forurensninger til sjøen, sier Ellen Hambro i Klif.

Følger opp lovbrudd

Dersom forurensningstilsynet avdekker brudd på miljøregelverket, pålegger vi virksomhetene å rette opp forholdene innen en frist.

– Våre tilsyn er med på å sikre at miljøkravene blir fulgt. Ved alvorlige brudd på regelverket varsler vi tvangsmulkt og vurderer politianmeldelse, sier Ellen Hambro.

Tema