Ikke behov for umiddelbare tiltak ved AF Miljøbase Vats

Raunes Fiskefarm hevder det er omfattende forurensning fra AF Miljøbase Vats i Rogaland. Klif mener dokumentasjonen ikke påviser noe nytt, men det er kritikkverdig at virksomhetene for fire år siden spredde for mye metallstøv. Klif vil stille nye krav til de fire anleggene som mottar utrangerte offshoreinstallasjoner.

AF Miljøbase Vats: Hugger opp og gjenvinner utrangerte innretninger fra petroleumsvirksomheten til havs ved Vatsfjorden i Vindafjord kommune. Foto: AF Decom Offshore.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) overtok i fjor som forurensningsmyndighet for AF Miljøbase Vats etter Fylkesmannen i Rogaland.

Ikke nye opplysninger

Miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats

  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gjennomfører årlige miljøundersøkelser ved AF Miljøbase Vats. Her kartlegges utslipp fra bedriftsområdet og en følger med på miljøtilstanden i omgivelsene.
  • NIVAs undersøkelser i 2011 viste påvirkning på miljøet utenfor bedriftsområdet, men ingen av effektene synes å representere en forverring fra året før.
  • Den kjemiske miljøtilstanden for de aller fleste prøvetypene (vann, sediment, jord, fisk og skalldyr) fra fjordområdet er meget god til moderat i henhold til Klifs klassifiseringer for de analyseparameterne som er undersøkt.
  • Noen resultater indikerer at videre overvåking er påkrevet. Dette gjelder spesielt undersøkelser av støvspredning.
Raunes Fiskefarm AS driver oppdrett i umiddelbar nærhet til virksomheten. På deres vegne hevder Simonsen Advokatfirma DA i til sammen fem brev til Klif i år at det er alvorlig kvikksølvforurensning fra til AF Miljøbase Vats.

– Vi har hatt en grundig gjennomgang av dokumentasjonen fra Raunes Fiskefarm. Deres målinger er basert på dels uriktige og dels svært usikre forutsetninger. Vi mener utslippene fra AF Miljøbase Vats ikke er vesentlig større enn det som har vært kjent tidligere, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif.

De framlagte analysene av metallinnhold i fisk viser normale verdier for upåvirkede fjorder. Dette er i tråd med resultatene fra de årlige miljøundersøkelsene i Vatsfjorden.

Kritisk til støvflukt

Miljøovervåkingen har vist at det ble spredd støv med forhøyet metallinnhold til omgivelsene under utvidelsen ved AF Miljøbase Vats for fire år siden. Klif mener det er kritikkverdig.

Årets miljøovervåking vil avklare om det fortsatt er et problem med støvflukt fra bedriften.

– Vi mener AF Miljøbase Vats nå hugger opp og gjenvinner utrangerte offshoreinnretninger i samsvar med miljøkravene i tillatelsen. Klifs gjennomgang av den nye dokumentasjonen gir ikke behov for umiddelbare tiltak, slik Raunes Fiskefarm ber om, sier Signe Nåmdal.

Oppdaterer tillatelsene

Klif startet i fjor en full gjennomgang av utslippstillatelsene til alle de fire anleggene som mottar utrangerte offshoreinstallasjoner i Norge. De nye tillatelsene vil være klare senere i år. Da vil vi fastsette nye krav til potensielt forurensende aktiviteter ved AF Miljøbase Vats.

– Etter at Klif overtok som forurensningsmyndighet, har vi sett behovet for mer spesifikke krav til luftutslippene fra AF Miljøbase Vats. Vi har blant annet fått en rekke henvendelser fra naboer som opplever utslippene som sjenerende. Dette følger vi nå opp gjennom oppdateringen av tillatelsen, sier Signe Nåmdal.

Tema