September 2011

Stavanger får pengar til miljøundersøkingar

Stavanger kommune får 200 000 kroner frå Klif for å kartleggje forureining i hamneområdet og sjøbotnen utanfor. 28.09.11

Vil rydde opp rundt brannøvingsfelt

Tidligere bruk av miljøgiften PFOS i brannskum har forurenset jordsmonnet rundt... 28.09.11

Flyoperatørenes gratiskvoter fastsatt

Antallet klimakvoter flyoperatørene vil få tildelt gratis for perioden 2012-2020, er... 28.09.11

Svanen sin innkjøpspris til Klif

Klif får prisen for beste innkjøpar frå Stiftelsen Miljømerking (Svanen). Vi får prisen fordi vi går føre og stiller krav til miljø på våre innkjøp, rapporterer grundig og er ei... 23.09.11

Veileder for bedre luftkvalitet

Det er for dårlig luftkvalitet i mange norske byer og tettsteder. En ny veileder hjelper... 23.09.11

PFC funnet i torsk i indre Oslofjord

Nivåene av miljøgiften PFC i torsk i indre Oslofjord er høyere enn ellers langs... 22.09.11

Betre bruk av miljøinformasjon

Korleis kan vi samordne miljøinformasjon og politiske vedtak betre? Dette spørsmålet forsøker ein ny rapport frå Det europeiske miljøbyrået (EEA) å gi svar på. 21.09.11

Kjemikaliedagar 8. og 9. november

Kjemikaliedagane blir arrangert 8. og 9. november i Oslo. Sentrale tema er internasjonalt kjemikalieregelverk, substitusjon og eksponeringssenarier. Frist for påmelding er 25.... 21.09.11

Ønsker innspill til miljøutredninger om Nordsjøen og Skagerrak

Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak ber om innspill innen 15. desember til seks miljøutredninger om den norske delen av dette havområdet. 16.09.11

Vil ha slutt på forurensede småbåthavner

Gammel olje, bunnstoff og batterier er bare noen av båtlivets potensielt miljøskadelige... 15.09.11

Solskinnshistorie om ozonlaget

Nedbryting av ozonlaget over Norge ser ut til å ha stoppet opp. Montrealprotokollen er e... 15.09.11

Trekker tillatelsen til avfallsanlegg i Elverum

Klif opprettholder vedtaket til Fylkesmannen i Hedmark om å trekke tillatelsen Hera Veks... 14.09.11

Eras-leiarar dømt for kvikksølvutslepp

Klif melde i 2009 Eras Metal AS i Høyanger til politiet etter store utslepp av kvikksølv... 13.09.11

Følger havforsuringen nøye

Resultatene fra det første året med ordinær miljøovervåkning av havforsuring i norske... 12.09.11

Status quo for Sørfjorden

Lang tids overvaking av den tidlegare sterkt forureina Sørfjorden i Hardanger, har vist... 08.09.11

Jaktstart: Husk at blyhagl er forbudt!

Lørdag starter småviltjakta, og mange av de 90 000 jegerne som skal ut og prøve lykken h... 08.09.11

Audun Rosland ny avdelingsdirektør for klima

Klif omorganiserer frå nyttår og legg alle klimaoppgåver i ei eiga avdeling. Audun Rosla... 07.09.11

Kontrollerer nótvaskeri langs kysten

For å redusere faren for miljøskadelege utslepp, kontrollerer Fylkesmannen og Klif... 05.09.11