November 2011

Foredragene fra Miljøgiftkonferansen 18. januar 2012

Hva skal til for å stanse utslipp av helse- og miljøskadelige kjemikalier innen 2020? Hv... 18.01.12

FNs klimapanel skriver om sammenhengen mellom byplanlegging og klimagassutslipp

Når FNs klimapanel legger fram sin neste hovedrapport, vil rapporten for første gang ha et eget kapittel om hvilken rolle bosetting, infrastruktur og arealplanlegging spiller i... 30.11.11

Etatsledere møttes om Nordsjøen-Skagerrak

30. november møttes ledere fra 13 fagetater og institutter for å diskutere framtidens forvaltning av Nordsjøen og Skagerrak. Havområdet er rikt på ressurser, samtidig som det er... 30.11.11

Fiskeoppdrettarar manglar miljøkunnskap

Ein landsomfattande kontroll av 72 oppdrettsanlegg syner at aktørane har for dårleg... 30.11.11

Strengare krav til tanklagring

Klif vil skjerpe miljøkrava til tanklagring og oljeprodukt, farlege kjemikal og farleg... 29.11.11

BP brøt beredskapskrav i Norskehavet

Klif avdekket at BP har hatt meget alvorlige mangler i beredskapen mot akutt forurensning under boringen på Skarvfeltet i Norskehavet. 29.11.11

Viktig å fyre riktig

Vinteren står for døra og vi fyrer med ved i hus og hytter, landet rundt. Utslepp av svevestøv frå vedfyring påverker både helsa og klimaet. Men ny teknologi gjer det mogeleg å... 29.11.11

Klimaforhandlingar i Durban

Måndag 28. november startar forhandlingane om ein internasjonal klimaavtale i Durban i... 25.11.11

Interessert i Nordsjøen og Skagerrak?

Interesserte parter kan gi innspill til arbeidet med forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak. Fristen er 15. desember. 25.11.11

Europeisk rapport om CO2-håndtering

En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) beskriver effektene som karbonfangst og lagring kan ha på utslipp av noen av de viktige luftforurensingskomponentene. 24.11.11

ECHA-frist 20. desember for nye kandidatlistestoffer i produkter

Produsenter og importører av produkter fra land utenfor EØS-området må være oppmerksomme på at fristen for å melde (notifisere) stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC) i... 23.11.11

Elendige miljørutiner ved asfaltverk

Asfaltverk over hele landet har for dårlig kontroll på kjemikalier og farlig avfall. Det... 22.11.11

Industriparken på Raufoss ferdig rydda

Myndigheitene har teke ansvaret for å rydde opp i historisk forureining i Raufoss... 23.11.11

Mer informasjon om farlige kjemikalier

Næringslivet bør få større plikt til å informere om helse- og miljøskadelige kjemikalier. Dette vil gi myndighetene bedre mulighet til å sette inn tiltak for å beskytte helse og... 21.11.11

Klimaendringene vil påvirke framtidens ekstremvær

Mot slutten av århundret forventer forskerne flere ekstremt varme dager og flere dager m... 18.11.11

Kostnadene knyttet til ekstremvær og katastrofer øker

De årlige økonomiske tapene knyttet til vær- og klimarelaterte katastrofer øker. Fra... 18.11.11

Vi trenger klimaforskere

Føler vi oss syke, ber vi legen om råd. Har vi spørsmål om hva som skjer med klimaet, er det naturlig å spørre klimaforskerne, skriver Klif-direktør Ellen Hambro i et innlegg. 18.11.11

Konsekvensvurdering for sjøfuglar i Sør-Noreg

Sjøfuglar er gode indikatorar for miljøtilstanden i marine økosystem. Norsk institutt for naturforsking (NINA) har nå gjennomført ei konsekvensvurdering på tvers av sektorar for... 17.11.11

Vil forby giftig impregnering

Klif samarbeider med tyske miljøvernmyndigheter for å regulere miljøgiften PFOA strengere. Målet er et forbud innen 2016 for dette stoffet som blant annet brukes til impregnerin... 16.11.11

Miljøverndepartementet avgjer søknaden frå Nordic Mining

Miljøverndepartementet skal handsame utsleppssøknaden frå Nordic Mining om etablering av... 14.11.11

Avdekker miljøgiftenes spredning langs kysten

Avanserte modeller viser hvordan miljøgifter og radioaktive stoffer spres langs kysten.... 10.11.11

Transportsektoren må være ambisiøs for å nå målene

Utslippene av mange forurensende stoffer fra transport gikk ned i 2009. Men dette er muligens bare en midlertidig effekt av den økonomiske nedgangen, ifølge en ny rapport fra De... 10.11.11

Kontrollerer avfallsmottak i havner

For å redusere forurensningsfaren, sjekker nå forurensningsmyndighetene hvordan havnene overholder sitt ansvar for mottak av avfall fra skip. 08.11.11

Miljøkravene til Sydvaranger Gruve er ikke svekket

Klif har ikke svekket miljøkravene til Sydvaranger Gruve i Kirkenes. 08.11.11

Nye bromerte flammehemmere utbredt i Norden

Nye bromerte flammehemmerne finnes i miljøet i alle de nordiske landene. Foreløpig kjenner vi ikke til om dette utgjør noen fare, men vi jakter på mer informasjon. 08.11.11

Pressekonferanse 18. november: FNs klimapanel om håndtering av ekstremvær og katastrofer

Fredag 18. november legger FNs klimapanel fram en spesialrapport om håndtering av risiko... 07.11.11

Utkast til første plan for stoffevaluering under REACH

Under prosessen stoffevaluering i kjemikalieregelverket REACH har det europeiske kjemikaliebyrået ECHA oversendt utkast til første handlingsplan (CoRAP) til EØS-statenes nasjona... 04.11.11

Byggavfallskonferanse 8.-9. mars 2012

På Byggavfallskonferansen i Oslo neste år vil du mellom anna høyre om myndigheitene gjer dei rette prioriteringane når det gjeld avfall frå byggenæringa. Andre tema er nye typar... 02.11.11

Elektrifisering av Melkøya ikke for dyrt

Klif anbefaler at det vurderes å stille krav om elektrifisering når Statoil skal utvide... 02.11.11

Mange miljølovbrudd blant biloppsamlere

Hver fjerde biloppsamler behandler farlig avfall uforsvarlig og i strid med miljøregelve... 01.11.11

Felles europeiske lister om farlige kjemikalier

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH erstatter den norske Obs-lista som verktøy fo... 01.11.11