Frynsegoder favoriserer bil

Kollektivreisende må betale skatt hvis arbeidsgiver sponser månedskortet. Bilister med subsidiert eller gratis parkeringsplass på jobben slipper unna denne skatteplikten.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vil at flere skal sykle, gå eller reise kollektivt til jobb. Målet er å redusere klimagassutslippene, støy og lokal luftforurensning, og samtidig bidra til en sprekere befolkning.  Klif har fått Transportøkonomisk institutt (TØI) til å vurdere hvordan skatte- og avgiftssystemet kan endres for å oppnå grønnere og sunnere jobbreiser.

Mye brukt: Pendling med bil skaper støy og forurensning. Foto: John Petter Reinertsen.

Parkering vs. månedskort

Utgangspunktet i det norske skattesystemet er at det skal skattes av alle inntekter. Dette omfatter også alle frynsegoder som gratis avis og telefon, eller dekking av månedskort til kollektivtransport. I prinsippet gjelder det også sponset parkeringsplass på jobben. I praksis er det gjort unntak i regelverket fordi det er ansett som for komplisert å verdsette ytelsen og avgrense hvem som skal betale.

En skattemessig likebehandling av parkeringsplasser og kollektivreiser kan gjøres ved å gi skattefradrag for begge godene, eller ved å skattelegge begge. Rapporten fra TØI viser at skattlegging av arbeidsplassparkering er mer effektivt enn å fjerne skatten på kollektivreiser.

– Dagens praktisering av regelverket gjør det enklere for arbeidsgiver å subsidiere privat bilbruk enn å subsidiere kollektivreise. Det er i strid med de målene politikerne våre har satt seg både i miljø- og helsepolitikken. Dette går det an å endre på, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet.

Andre muligheter

I vurderingen som TØI har gjort for Klif, er det skissert flere andre muligheter for å gjøre arbeidsreiser mer miljøvennlige:

  • Fjerne skatt på fordelen av sponset kollektivtransport. Ulempen er at gående og syklende kan gå over til billigere buss, tog og bane.
  • Skattefordelene ved firmabil kan legges om, for eksempel ved å differensiere etter størrelsen på bilens utslipp for å favorisere elbiler, hybridbiler etc.
  • Fradragsordningene for arbeidsreiser over 19,5 kilometer kan favorisere bilbasert bosettingsmønster. Ordningen kan fjernes, eventuelt bare gjelde kollektivreiser. Et slikt tiltak forutsetter et godt kollektivtilbud.
  • Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser favoriserer i dag bilbruk framfor annen transport. Kilometersatsene kan endres, for eksempel ved å gi sykkel og gange en høyere sats på for eksempel 5 kroner per kilometer (i dag 1,5 kroner per kilometer).

Klif sender rapporten til Miljøverndepartementet som ytterligere underlag for arbeidet med den kommende klimameldingen.

– Vi oppfordrer til at dagens praksis endres ved at det legges skatt på sponset parkeringsplass fra arbeidsgiver, sier Ellen Hambro.

Tema