Anbefaler MD å opprettholde midlertidig utslippstillatelse

Klif finner ikke grunnlag for å endre vedtaket om midlertidig bruk av Magnafloc 1707 ved Sydvaranger Gruve etter klage fra Naturvernforbundet og Natur og ungdom.

Flokkuleringsmidler

  • Binder svært små partikler i vann sammen til større partikler slik at partiklene felles ut.
  • Sydvaranger Gruve bruker store mengder ferskvann i produksjonen. Bruken av flokkuleringsmidler gjør at vannet kan resirkuleres.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) mottok i november i fjor en klage fra Naturvernforbundet i Sør-Varanger og Natur og ungdom på bruken av flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707 ved Sydvaranger Gruve.

Klagerne krever at den midlertidige tillatelsen blir opphevet og at utslipp av M1707 blir stanset umiddelbart for å beskytte Bøkfjorden mot skadelige utslipp.

Klifs begrunnelse

Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes fikk i november i fjor tillatelse til utslipp av flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707 i en midlertidig periode. Dette gjelder kun fram til Klif har avgjort søknaden om tidsbegrenset utslipp i 18 måneder.

Sydvaranger Gruve

  • Sydvaranger Gruve (SVG) driver utvinning av jernmalm ved Bjørnevatn og produksjon av jernmalmkonsentrat i Kirkenes.
  • Ved produksjon av konsentrat må jern separeres fra ikke-jernholdige mineraler.
  • Til å fjerne/felle ut finpartikulært materiale i vannet må Sydvaranger gruve bruke flokkuleringmidler.
For den midlertidige tillatelsen ble tungtveiende samfunnsmessige interesser lagt til grunn, og det hastet med å gi tillatelse.
En stans i bruken av kjemikaliet ville være kritisk for virksomhetens produksjon, samtidig som et utslipp i en begrenset periode ikke ble ansett å gi miljøkonsekvenser av betydning for Bøkfjorden. Det ble understreket at tillatelsen er midlertidig.

Endrer ikke vedtaket

Når Klif tar stilling til utslipp fra industrivirksomheter, avveies forurensingsmessige ulemper sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre.  Klif har vurdert klagene og ikke funnet at det er grunnlag for å endre vedtaket. Saken er nå oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Tema