Mai 2011

Vest Tank-leiar dømt i lagmannsretten

Gulating lagmannsrett har dømt tidlegare dagleg leiar i Vest Tank AS i Gulen til fengsel i 18 månader. 31.05.11

Forsvarlig gjenvinning av bildekk

Klif har vurdert miljøkonsekvensene av gjenvinning av kasserte bildekk. Undersøkelsene... 27.05.11

Nettseminar om etterfølgende brukere

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerer 31. mai kl. 10-12 (norsk tid) et nettseminar (webinar) rettet mot de som er etterfølgende brukere av registrerte stoffer under... 26.05.11

Forlenging av midtvegsfristar i vassforskrifta

Arbeidet i dei 11 vassregionane er inne i ein viktig midtvegsetappe på vegen mot dei første, heildekkande, regionale vassforvaltningsplanane. Miljøverndepartementet og Olje- og... 26.05.11

Utslippstoppen

Ti virksomheter står for 18,5 prosent av Norges samlede utslipp av CO2. Statoils... 25.05.11

Kraftig oppgang i klimagassutslippene

De norske klimagassutslippene økte igjen i 2010, etter to år med nedgang. Totalt var... 25.05.11

NOx-forpliktinga blir ikkje innfridd

Utsleppa av nitrogenoksider (NOx) auka med 4 prosent i 2010. Dei var dermed 20 prosent over Noregs utsleppsforplikting i Gøteborgprotokollen for same året. 25.05.11

2. ATP til CLP

Endringer i regelverk om klassifisering og merking (CLP) Forordning (EF) 1272/2008 fastsetter regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger... 24.05.11

Utslippstak for flybransjen fastsatt

Flybransjen slipper ut store mengder CO2. Fra neste år må bransjen kutte eller kjøpe klimakvoter for sine utslipp over et fastsatt nivå. 20.05.11

Bedrifter bruker flere u-landskvoter enn før

De norske bedriftene som er med i EUs kvotesystem har levert inn klimakvoter tilsvarende... 19.05.11

Reform gir mer robust klimapanel

FNs klimapanel oppretter et arbeidsutvalg. Videre er medlemslandene enige om hvordan klimapanelet skal gå fram dersom det er mistanke om feil i panelets rapporter. 14.05.11

Nettseminar om kandidatlistestoff i produkt 19. mai

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerer eit nettseminar (webinar) 19. mai frå klokka 14.00 til klokka 16.00 (norsk tid). Tema er melding av SVHC/kandidatlistestoff i... 13.05.11

Interaktive miljøkart

Miljøstatus i Norge gir deg nå muligheten til å inkludere interaktive minikart med ulike miljøtema på din nettside. 12.05.11

Dette bør du unngå på 17. mai!

Dagene før og under nasjonalfeiringen selges store mengder av varer som konfettispray og... 12.05.11

Framtiden er fornybar

Verden har et stort potensial for å redusere utslippene av klimagasser ved å erstatte... 09.05.11

Storkontroll av biloppsamlingsplassar

Biloppsamlingsplassar over heile landet får besøk av miljøvernmyndigheitene i juni. Måle... 09.05.11

Klimaforum om fornybar energi 24. mai

9. mai legger FNs klimapanel fram en spesialrapport om hvilket potensial fornybar energi har for å bremse klimaendringene. 24. mai presenterer vi rapporten i Norge. Klima- og... 05.05.11

Skjerper reguleringen av seks farlige kjemiske stoffer

Godkjenningsordningen i det europeiske regelverket for farlige kjemikalier (REACH) har startet å virke. All bruk av seks utvalgte stoffer med helse- og/eller miljøfarlige... 06.05.11

Kjemikalgebyr for 2010

Fristen for betaling av kjemikalgebyr for 2010 er 1. juni 2011. 05.05.11

Seks stoffer underlagt godkjenningsordningen i REACH

EU Kommisjonen vedtok 17. februar 2011 at seks stoffer som gir stor grunn til bekymring må godkjennes før de kan omsettes eller brukes. 04.05.11

Mindre miljøgifter i sjødyr i Oslo havn

Miljøovervåkning viser en generell nedgang av miljøgifter i blåskjell, reker og fisk... 04.05.11

FNs klimapanel med rapport om fornybar energi

Mandag 9. mai legger FNs klimapanel (IPCC) fram en spesialrapport om sammenhengen mellom fornybar energi og mulighetene til å begrense klimaendringene. Rapporten blir lagt fram ... 03.05.11

Storkontroll av oppdrettsanlegg i sommar

Klif og Fylkesmannen vil hindre unødvendig forureining av norske fjordar når matfiskanle... 03.05.11

Nær seks av ti virksomheter bryter forurensningsregelverket

1670 miljøtilsyn ble gjennomført av forurensningsmyndighetene i 2010. Nær 60 prosent av... 02.05.11

Mindre miljøgifter i bygg- og anleggskjemikal

Strengare krav til løysemiddel i måling har ført til kraftige kutt i mengda farlege... 02.05.11