Juni 2011

Miljøforum for industrien 27. og 28. september

Klif og Norsk Industri ønskjer å leggje til rette for god dialog mellom industrien og miljøforvaltningane. Det er også viktig å styrkje nettverksbygginga mellom landbasert... 30.06.11

Gjenvinner flasker, bokser og kartonger som aldri før

Velfungerende retursystemer for drikkevareemballasje og forbudet mot deponering av... 22.06.11

Yara anmeldes for nytt akuttutslipp

Yara Porsgrunn på Herøya hadde et betydelig akuttutslipp i desember 2010. Klif anmelder bedriften for utslippet og for mangelfull risikovurdering. 29.06.11

FNs klimapanel om fornybar energi – på norsk

I mai 2011 la FNs klimapanel (IPCC) fram ein spesialrapport om fornybar energi og klimatiltak. Klima- og forureiningsdirektoratet har omsett samandraget frå engelsk til norsk. 28.06.11

Finn utslipp fra din lokale bedrift

Over 600 landbaserte industribedrifter rapporterer hvert år inn sine utslipp av blant... 24.06.11

Sør-Norges undersjøiske regnskog fortsatt truet

Ingen bedring i sikte for sukkertaren i Sør-Norge. Spesielt dårlig er situasjonen på... 10.06.11

Sju nye stoffer på kandidatlista i REACH-regelverket

Det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) publiserte 20. juni 2011 at ytterligere sju nye stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC-stoffer), nå er oppført på kandidatlista ti... 24.06.11

Har tatt prøver av tankene på Oleon

(Oppdatert 08.07. og 14.07.11) I dag ble det tatt prøver av tankene på Oleons anlegg i Sandefjord. Klif har også gjennomført tilsyn ved Øra Næring i Fredrikstad, som også har... 23.06.11

Virksomheter må søke om klimakvoter innen 15.september

15. september 2011 er fristen for å søke om tildeling av vederlagsfrie klimakvoter for perioden 2013-2020. Fristen gjelder norske virksomheter som omfattes av EUs kvotesystem fr... 23.06.11

Informasjonsmøte om tildeling av klimakvoter 15. august

Det blir nye regler for tildeling av vederlagsfrie klimakvoter for perioden 2013-2020. Klif holder informasjonsmøte med berørte virksomheter på Helsfyr 15. august. Påmelding... 23.06.11

Miljøkrav til fleire forbrukarprodukt

Det blir forbod mot miljøgifter i fleire forbrukarprodukt som bruker straum. Det er... 23.06.11

Anmelder SAS for bruk av ulovlig brannskum

Flyselskapet SAS har brukt et ulovlig og miljøfarlig brannskum i en hangar på Gardermoen... 23.06.11

Tilsyn virker!

En inspeksjon fra forurensningsmyndigheten reduserer sannsynligheten for nye regelbrudd ... 10.06.11

Klif følger opp Oleon og DVS

(Oppdatert 24.06.11.) Klima- og forurensningsdirektoratet har en tett oppfølging av Oleon og DVS Norge. Sikring av tankanlegget har høyest prioritet. 21.06.11

Moglegheiter for å bruke miljøgiftbudsjett ved opprydding i forureina sjøbotn

Klif har i ein ny rapport fått utgreitt moglegheiter for å bruke miljøgiftbudsjett ved gjennomføring av tiltak i forureina sjøbotn. 21.06.11

Ulovlig lagring av avfall ved Oleon i Sandefjord

Bedriften Oleon i Sandefjord har tatt i mot prosessavløpsvann fra offshoreindustrien som er deklarert som farlig avfall, og lagret dette på tanker uten å ha nødvendig tillatelse. 20.06.11

Tretten nye stoffer foreslås inkludert på godkjenningslista i REACH

EUs kjemikaliebyrå (ECHA) foreslår at tretten nye stoffer fra kandidatlista foreslås inkludert på godkjenningslista (vedlegg XIV) i REACH. Eventuelle kommentarer kan gis til ECH... 16.06.11

Utslipp fra olje- og gassindustrien i 2010

Petroleumsvirksomhetens utslipp til luft av CO2 og NOx er relativt stabile. Utslippene t... 16.06.11

Nye miljøgifter bekymrer

Ferske undersøkelser på Svalbard viser at fisk, fugl, sel og fjellrev har nye typer tung... 14.06.11

Krever nytt Borregaard-renseanlegg innen to år

Borregaard Industries Limited i Sarpsborg har fått innvilget sin søknad om midlertidig... 08.06.11

Statoil bryt krav til oljevernberedskap

Statoil kan ikkje dokumentere at selskapet sin beredskap mot akutt forureining på... 08.06.11

Klimamål krever CO2-fangst

Klimaet er avhengig av at CO2-fangst kommer på plass, skriver seniorrådgiver Hildegunn Blindheim Jablonska og direktør Ellen Hambro i Klif i et innlegg i Dagens Næringsliv. 03.06.11

Informasjonsmøte om tildeling av klimakvoter 17. juni

Det blir nye regler for tildeling av vederlagsfrie klimakvoter for perioden 2013-2020. Klif holdt informasjonsmøte med berørte virksomheter i våre lokaler på Helsfyr 17. juni. 03.06.11