Juli 2011

Glassruter med klorparafiner er farlig avfall

Alle som håndterer kasserte isolerglassruter må være oppmerksom på at ruter med klorparafiner i tetningslister og lim skal håndteres som farlig avfall. Nye avfallsstoffnumre ska... 22.07.11

Miljøgiftkonferanse 18. januar 2012

Klif og Forskningsrådet inviterer til konferanse om miljøgifter heile dagen den 18. januar 2012. 14.07.11

Godkjenner nytt retursystem for PCB-vinduer

Klima- og forurensningsdirektoratet har godkjent det nye retursystemet til Vindusretur AS som skal samle inn og sørge for miljømessig forsvarlig behandling av gamle vinduer med... 13.07.11

Rettleiaren om risikovurdering er revidert

Ut frå eiga erfaring og innspel frå brukarane, har Klif revidert rettleiaren om risikovurdering av forureina sediment. Bruk av rettleiaren vil no gi eit riktigare bilete av kva... 08.07.11

Endringer av REACH-regelverket med hensyn til vedlegg IV, V og XI

Gjennomføringsforskrift for forordning (EF) nr. 987/2008 om endring av vedlegg IV og V, og forordning (EF) nr 134/2009 som endrer vedlegg XI i REACH ble fastsatt 19. mai. 2011.... 08.07.11

Setter frist for tømming av tanker

Klif pålegger DVS Norge å fjerne ulovlig lagret farlig avfall fra Fredrikstad innen 1. november og fra Sandefjord innen utgangen av året. Da skal alt avfallet være levert til... 08.07.11

Anmelder Trondheim kommune

Klif anmelder Trondheim kommune for ulovlige utslipp av en klima- og ozonskadelig gass fra Leangen skøytebane. Utslippene tilsvarer klimagassutslippene fra 4000 personbiler i et... 08.07.11

Ny målestasjon styrkar miljøovervakinga i nordområda

Denne målestasjonen på Andøya skal gi betre oversikt over tilførsler av miljøfarlege sto... 05.07.11

Sju klager på fiskeoppdrett avgjort

Klif har no avgjord klagar på sju vedtak fatta av Fylkesmannen i Rogaland. Vedtaka gjeld... 05.07.11

Nedgang i utslipp av helseskadelige stoffer

Sammenliknet med 2002, har utslippene av helseskadelige stoffer sunket betydelig. Utslippene av stoffer med spesifikt miljøfarlige egenskaper var derimot noe høyere i 2009 enn i... 04.07.11

Meldeplikt til ECHA for farlige stoffer i produkter

Produsenter og importører av produkter fra land utenfor EØS-området må være oppmerksomme på at fristen for å melde (notifisere) stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC) i... 04.07.11

EU forbyr akrylamid som tetningsmiddel

I EU-landene vil det fra 5. november 2012 bli forbudt å omsette og bruke injeksjons- og tetningsmidler med 0,1 prosent akrylamid eller mer. Dette forbudet vil ikke gjelde bare... 04.07.11

Bruk midler mot flått, mygg og andre insekter med omhu

Plagsomme småkryp kan ødelegge sommerfreden. Det er mange metoder å beskytte seg på – me... 04.07.11