Produktspesifikasjoner for støy i henhold til SOSI- standarden

I tillegg til veiledningsmateriale utarbeidet av Multiconsult AS for Klif, inneholder publikasjonen en spesifikasjon for strategisk støykartlegging i henhold til forurensningsforskriften kap. 5, en spesifikasjon for Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442, og en generell for støy.

Tema