Januar 2011

Nytt felles deklarasjonsskjema for farlig avfall og for radioaktivt avfall

Forurensningsloven er gjort gjeldende for radioaktiv forurensning og avfall fra 1. januar 2011. Fra samme dato reguleres radioaktivt avfall av avfallsforskriften kapittel 16.... 31.01.11

Bred innsats mot kvikksølv

Kampen mot kvikksølv videreføres med en rekke tiltak. Målet er å stanse bruk og utslipp ... 28.01.11

Lurer du på noe om forurenset grunn? Sjekk spørsmål og svar!

Klif får mange henvendelser om forurenset grunn fra privatpersoner, konsulenter og andre myndigheter. 27.01.11

Forureina barnehagejord fjerna i 14 kommunar

Barnehagejorda i kommunane i Noreg blir reinare og reinare. Nå foreslår Klif å lage regl... 25.01.11

Svevestøvpartikler kan gi helseskader

Det er blitt reist tvil om det faglige grunnlaget for miljøfartsgrenser og tiltak mot piggdekk. Folkehelseinstituttet mener at svevestøvpartikler kan gi helseskader. 21.01.11

Priser utslipp for lavt

Nye klimatiltak på Ekofisk blir for dyre, mener ConocoPhillips. Klima- og forurensningsd... 21.01.11

Fortsatt høye dioksinnivåer i Grenlandsfjordene

Etter 20 år med minimale dioksinutslipp fra industrien på Herøya, viser overvåking av... 20.01.11

Åtte nye stoffer på kandidatlista i REACH

Det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) publiserte 15. desember 2010 at ytterligere åtte nye stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC -stoffer), nå er oppført på... 18.01.11

Flere svært helseskadelige stoffer foreslått til godkjenningsordningen i REACH

17. desember 2010 sendte Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) sitt andre forslag til Kommisjonen hvor de anbefaler at åtte kreftframkallende og/eller reproduksjonsskadelige... 18.01.11

Nasjonal vassmiljøkonferanse 16.-17. mars

Nasjonal vassmiljøkonferanse, som blir arrangert av direktorata som samarbeider for gjennomføring av vassforskrifta i Noreg, er i år på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo. 18.01.11

Dagens bruk av biodiesel trolig ikke mer helseskadelig enn vanlig diesel

Opp mot syv prosent innblanding i vanlig diesel, gir trolig ikke større helsefare for... 18.01.11

Mindre utslipp av de verste miljøgiftene

Utslippene av noen av de farligste helse- og miljøskadelige stoffene er mer enn halvert i Norge fra 1995 til 2008. 14.01.11

Nytt returselskap for EE-avfall godkjent

Eit femte returselskap er no godkjent for å samle inn kasserte elektriske og elektronisk... 14.01.11

Kritisk til utvidelse av boreområder

Forslag om utvidelse av forhåndsdefinerte områder (TFO) er uheldig. Det mener Klif som v... 14.01.11

Produktspesifikasjoner for støy i henhold til SOSI- standarden

I tillegg til veiledningsmateriale utarbeidet av Multiconsult AS for Klif, inneholder publikasjonen en spesifikasjon for strategisk støykartlegging i henhold til forurensningsfo... 10.01.11

Feil rettet i veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Klif har oppdaget at tabellen side 22 i veilederen for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009, har hatt noen feil i kolonnen for normverdier. Disse er ... 07.01.11

ECHA har motteke meir enn 3 millionar meldingar om klassifisering og merking

3. januar hadde ECHA motteke 3 114 835 meldingar av 24 529 stoff. Innan denne fristen skulle industrien melde klassifisering og merking av alle stoff som er farlege eller som sk... 07.01.11

Nye HMS-forskrifter i petroleumsvirksomheten

Nye forskrifter om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg, trådte i kraft 1. januar 2011. 06.01.11

Registreringsfrist for kjemikalier i REACH passert

Fra 1. desember 2010 er det forbudt å produsere, importere eller bruke visse kjemiske stoffer som ikke er registrert hos Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). 06.01.11

Penger til miljøovervåkning i Kristiansandsfjorden

Fylkesmannen i Vest-Agder får 300 000 kroner fra Klima- og forurensningsdirektoratet til... 05.01.11

Årsoppdatering for 2010 av opplysninger i Produktregisteret

Frist for innsendelse av årsoppdateringslisten for 2010 er 7. februar 2011. 03.01.11

Siste PCB-leveranse frå Barentsburg

Trust Arktikugol har no sendt sine siste 1.030 PCB-holdige kondensatorar til destruksjon. No skal det ikkje vere fleire forbodne lysarmaturar igjen i busetjingane på Svalbard me... 03.01.11