Februar 2011

Lågare utslepp i kommunane i 2009

Utsleppa av klimagassar gjekk ned i godt over 300 av landets 430 kommunar frå 2008 til 2009. Den samla utsleppsreduksjonen i kommunane var 6 prosent. 22.02.11

Søppel skaper trøbbel for havet

Det haster med å få løst et økende avfallsproblem i havet. En fersk rapport konkluderer... 21.02.11

Når ulykken truer miljøet

Teoretisk forståelse er ikke nok. Lærdommen etter Deepwater Horizon og andre hendelser må resultere i konkrete tiltak. 21.02.11

Anvendelse av skogen i et klimaperspektiv

Skog er både et karbonlager og en fornybar ressurs som kan brukes til produkter og energ... 21.02.11

Kystverket følger opp grunnstøting ved Hvaler i Østfold

Det islandske containerkipet «Godafoss» gikk på grunn helt ved grensen til Ytre Oslofjord nasjonalpark torsdag kveld. Kystverket har det statlige ansvaret ved akutt forurensning. 18.02.11

Mangelfullt miljøarbeid i mange kommuner

Kommunene ivaretar ikke ansvaret med å regulere motorferdsel i utmark og har for dårlig... 17.02.11

Klimagassutslippene kraftig ned i 2009

De innenlandske utslippene av klimagasser var 51,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2009, en reduksjon på 4,6 prosent sammenlignet med året før. 15.02.11

Grunneier må betale deler av statens oppryddingskostnader

Sør-Østerdal tingrett konkluderer med at grunneier skal betale deler av statens utlegg i... 14.02.11

Utsetter krav om økt omsetning av biodrivstoff

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anbefaler at kravet om økt omsetning av... 14.02.11

Ren luft sentralt i byplanlegging

Byene må bygges slik at det ikke går ut over folks helse. Nå ønsker Klif at kommunene ta... 11.02.11

Vest Tank-eksplosjonen i lagmannsretten

Klif meldte Vest Tank i Gulen til politiet etter eksplosjonen ved anlegget i 2007. Nordhordaland tingrett dømte i fjor daverande styreleier og dagleg leiar til fengselsstraffar... 14.02.11

Åpent møte om sjøbunnopprydning

Opprydningen av forurenset sjøbunn i norske fjorder og havner er i full gang, men mye arbeid gjenstår. Du kan være med å gi innspill og diskutere hva som er viktig i det videre... 11.02.11

Tvilsomt om NOx-forpliktelsen innfris

Utslippene av nitrogenoksider (NOx) i 2009 var 16 prosent over Norges utslippsforpliktelse i Gøteborgprotokollen for 2010. 11.02.11

Fortsatt nedgang i miljøgiftsutslipp

Utslippene til luft av de fleste tungmetaller er betydelig redusert siden 1990, i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. 11.02.11

Høringsinnspillene for Nordsjøen og Skagerrak er behandlet

Faggruppen for Nordsjøen har ferdigstilt programmene for utredning av konsekvenser av menneskelig aktivitet og påvirkning på havområdet. 07.02.11

Nye krav til tanklagring

34 000 tanker med oljeprodukter, miljøfarlige kjemikalier og annet farlig avfall er spre... 07.02.11

Seminar om risiko for store ulukker i eit miljøperspektiv

17. februar 2011 inviterer Petroleumstilsynet (Ptil) og Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) til felles seminar i Stavanger om førebygging og avgrensing av akutte utslepp f... 07.02.11

Mindre avfall fra industrien

Samlet avfallsmengde fra norsk industri har gått ned, samtidig som totalproduksjonen har gått opp, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 03.02.11