Desember 2011

Ulovlig stoff i fyrverkeri

Miljømyndighetene i Sverige og Danmark har funnet det ulovlige stoffet heksaklorbenzen i flere typer fyrverkeri. Klif utelukker ikke at det kan finnes ulovlige produkter også på... 27.12.11

Konferanse om ekstremvær og katastrofer 24.-25. januar 2012

24.-25. januar 2012 deltar leder av FNs klimapanel (IPCC), Rajendra Pachauri, og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på en konferanse i Oslo om håndtering av ekstremvær og... 22.12.11

Vil straffe ulovlig avfallseksport med fengsel

Klif vil skjerpe straffen for de alvorlige tilfellene av ulovlig eksport av avfall, et... 22.12.11

Se offshoreutslippene her

Nytt på nettstedet norskeutslipp.no er utslippsdata, kontrollrapporter og miljøkrav til... 21.12.11

Dieselbilar forureinar meir enn tidlegare venta

Utslepp av helseskadeleg nitrogendioksid (NO2) frå vegtrafikken har auka i byane dei siste åra. Utsleppa frå nye dieselbilar og mange tunge køyretøy er høgare enn venta.... 20.12.11

DVS Norge må avvikle ulovlig lagring

Klif har avdekket at DVS Norge AS på Mongstad i Hordaland på nytt har lagret farlig avfa... 19.12.11

Seminar om når ulykker truer miljøet 1. februar 2012

1. februar 2012 inviterer Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Petroleumstilsynet (Ptil) til gratis seminar i Oslo om forebygging og begrensning av akutte utslipp. 16.12.11

ECHA i ny drakt og på nye nettsider

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) lanserte nye nettsider og ny logo 15. desember i år. 15.12.11

Mindre avfall deponeres, mer gjenvinnes

Mengden av avfall som går til deponi, er redusert med en tredel. Dette reduserer... 14.12.11

SAS og Norwegian får 75 prosent gratiskvoter

Norwegian og SAS får tildelt gratis klimakvoter for tre-firedeler av sine klimagassutsli... 14.12.11

Advarer mot tusjpenner til barn

Klifs kontrollører har avdekket salg av to typer tusjpenner til barn som er ulovlige å... 14.12.11

Pass på når du kjøper julegåver til barna!

Leiker i norske butikkar skal i utgangspunktet vere tryggje å kjøpe. Det hender likevel ... 14.12.11

Bør utrede elektrifisering av nye felt i Nordsjøen

Olje- og gassfeltet Luno i den midtre delen av Nordsjøen ligger nær flere planlagte... 13.12.11

Samler inn mer farlig avfall

Det ble levert 1,2 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2010. Om lag 9... 12.12.11

Må sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall

Petroleumsvirksomheten bør utrede hvor store mengder farlig avfall den vil sende til lan... 12.12.11

Bedre enn ventet i klimaforhandlingene

Klimaforhandlingene i Durban i Sør-Afrika (COP17) endte bedre enn ventet på forhånd. En ... 12.12.11

Klif og fiskeoppdrett

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) er ikkje mot fiskeoppdrett, vi er mot uakseptabel miljøskade. Vi gjer jobben vår som forureiningsmyndigheit ved å stille krav og føre... 09.12.11

Oppdatert rettleiar for betre luftkvalitet

Kommunane og dei som eig vegane, fekk tidlegare i år eigen rettleiar om tiltak for betre luftkvalitet. Rettleiaren er no oppdatert med informasjon om avgift for kjøring i rushti... 07.12.11

Anmelder ulovlig lagring av farlig avfall

Klif har anmeldt DVS Norge på Mongstad, Oleon i Sandefjord og Øra Næring i Fredrikstad for ulovlig lagring av farlig avfall. Det er alvorlig at tre profesjonelle virksomheter ha... 06.12.11

Hormonhermer kan bli forbudt

Et flammehemmende stoff som kan skade menneskers og dyrs utvikling kan bli forbudt i hele verden. Klif har kjempet lenge for et slikt forbud. Nå har vi fått støtte i FN og... 05.12.11

Kjemikaliekrav flyttes til REACH

Miljøkrav til en rekke kjemikalier flyttes fra produktforskriften og leketøyforskriften til det felles europeiske kjemikalieregelverket REACH. Endringen gir strengere regulering... 05.12.11

Forurensningsloven seiret i lagmannsretten

Klif fikk fjernet 35 tonn kreosot fra en eiendom i Elverum. Eidsivating lagmannsrett har... 05.12.11

Foredragene fra REACH-konferansen for etterfølgende brukere

Her finner du foredragene fra konferansen for etterfølgende brukere om deres plikter i REACH 5. november 2011. 02.12.11

Vil rydde opp rundt brannøvingsfelt ved flyplasser

Tidligere bruk av miljøgiften PFOS i brannskum har forurenset jordsmonnet rundt... 01.12.11

Bør vente med kystnære boreområder

Forslaget om å utvide forhåndsdefinerte områder for olje og gass til kystnære områder i... 01.12.11