Får bruke gruvekjemikalie – stiller strenge krav

– Vi har i vår avgjørelse lagt vekt på at de samfunnsmessige fordelene er vesentlig større enn de miljømessige ulempene ved bruk av Magnafloc 1707. Derfor får Sydvaranger Gruve AS endret tillatelse, sier Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i Klif.

Ved havna: Kirkenes med oppredningsanlegget til Sydvaranger Gruve AS i bakgrunnen. Foto: Foto: "Clemensfranz" (Creative Commons).

Tillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til bruk av flokkuleringskjemikaliet Magnafloc 1707, gjelder fram til 1. mai 2012.

Dette er en endring av gjeldende tillatelse. Flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707 supplerer dermed Magnafloc 10 som kjemikalie til bruk i gruvedriften.

Ingen nevneverdig belastning

Flokkuleringskjemikalier

  • Brukes i produksjonen til å felle ut finpartiker når jern og ikke-jernholdige mineraler skal skilles fra hverandre.
  • I avgangen er flokkuleringskjemikalier bundet til ikke-jernholdige mineraler.
– Basert på vår vurdering av miljøulempene, og den belastning som Bøkfjorden for øvrig er utsatt for, kan vi ikke se at utslipp av det nye flokkuleringsmiddelet vil medføre nevneverdig større belastning på fjorden, sier Nåmdal og legger til:

– Flokkuleringsmiddelet er lite biotilgjengelig, og vil høyst sannsynlig ikke tas opp i organismer og i næringskjeden.

Vilkårene betydelig skjerpet

Det er samtidig gjort innskjerpinger i dagens tillatelse. Det er presisert hvilke flokkeringskjemikalier som tillates brukt. Det er stilt strengere krav til overvåkning av deponiet og til undersøkelser for å dokumentere at avgangen ikke er skadelig for livet i Bøkfjorden. Blant annet skal det tas prøver av skjell, krabbe og bunnlevende fisk. I tillegg skal Sydvaranger Gruve utrede avslutningsalternativer for deponiet, og overvåking etter avslutning.
 
Forholdet til vannforskriften og Bøkfjordens status som nasjonal laksefjord er også vurdert. Vedtaket anses ikke å være i strid med dette.

Saken er: 

  • Sydvaranger Gruve AS har i dag tillatelse fra Klif til å drive gruvevirksomhet med utslipp av avgangsmasser som inneholder mineralavfall og flokkuleringskjemikalier til sjødeponi i Bøkfjorden.
  • Klif har nå gitt tillatelse til også å bruke flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707.
  • Virkestoffet polyDADMAC utgjør 40 prosent av Magnafloc 1707.
  • Miljøpåvirkningen med polyDADMAC i Bøkfjorden er vurdert som liten av Klif.

Tema