April 2011

Mindre bruk av dei farlegaste kjemikala

Vi bruker mindre av dei mest helse- og miljøskadelege kjemikala, viser nye tal frå... 29.04.11

Trafikkstøy kan forkorte liv

Trafikkstøy stjeler mange friske år av menneskers liv. WHO har for første gang tallfeste... 26.04.11

Klimaendringer forsterker effekten av miljøgifter

Klimaendringene øker jordens sårbarhet for de lite nedbrytbare miljøgiftene POP-er – og... 26.04.11

Avdekket salg av ulovlige kjemikalier

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har avdekket lovbrudd hos en rekke forhandlere som selger biocider, det vil si kjemikalier som rottegift, insektmidler, bunnstoff til... 19.04.11

Sertifisering av verksemder som handterer fluorhaldige klimagassar

Nytt regelverk krev sertifisering av personar og bedrifter som handterer fluorhaldige klimagassar. Klif har valt sertifiseringsorgan for personell og verksemder som handterer... 11.04.11

ECHA sin sjette Stakeholders Day 18. mai

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) inviterer til sin 6th Stakeholders Day i Helsinki 18. mai. Frist for å melde seg på er 4. mai. Du kan sjå heile seminaret på Internett. 08.04.11

Får bruke gruvekjemikalie – stiller strenge krav

– Vi har i vår avgjørelse lagt vekt på at de samfunnsmessige fordelene er vesentlig stør... 07.04.11

Styrker miljøovervåkning i Drammensfjorden

Fylkesmannen i Buskerud vil utvide miljøovervåkningen i Drammensfjorden, og får til samm... 06.04.11

Tilbyr klimanøytral pakkelevering

Posten Norge ønsker å belaste miljøet mindre, og har satt i verk en rekke tiltak for å få ned utslippene av klimagasser. Et av dem er tilbudet om en Klimanøytral Servicepakke.... 05.04.11

Storkontroll av næringsmiddelindustrien

I dag får matprodusentar i 14 fylke besøk av forureiningsmyndigheitene som kjem for å... 04.04.11

Ny rapport om biogass

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) har laga ein rapport om produksjon av biogass ved felles behandling av husdyrgjødsel og våtorganisk avfall. 04.04.11

Sen påske gir sterk sol

Påsken er ekstremt sen i år. UV-indeksen kan derfor komme opp mot 6 midt på dagen i høyfjellet sørpå, noe som betyr like intens UV-stråling som en sommerdag på Sørlandet. Etter ... 04.04.11

Liten økning i utslipp fra kvotebedrifter

Utslipp av klimagasser fra norske virksomheter som er med i EUs kvotesystem, økte med 0,... 01.04.11

Rapport om forslag til metodikk for samlede påvirkninger og konsekvenser er ferdigstilt

Faggruppen for Nordsjøen har nå ferdigstilt rapporten ”Forslag til metodikk for samlede påvirkninger og konsekvenser”. 01.04.11

Støttar miljøgiftutvalet sitt tiltaksforslag

Miljøgiftutvalet har foreslått ei rekkje tiltak for å redusere og stanse utslepp av prioriterte miljøgifter i Noreg. Eit eige forskingsprogram på miljøgifter er eitt av forslaga. 31.03.11