September 2010

Internasjonalt samarbeid om forvaltning av havmiljø i Arktis

Norge er en aktiv pådriver i arbeidet for å få til en bedre internasjonal koordinering av forvaltningen av det arktiske marine miljø. Nylig var Klima- og forurensningsdirektorat... 28.09.10

Norsk kvikksølvforslag på internasjonal høring

Klima- og forurensningsdirektoratet og Det europeiske kjemikaliebyrået foreslår ytterligere begrensninger på bruken av kvikksølv i Europa. Forslagene sendes nå på internasjonal... 27.09.10

Noregs største og beste miljønettstad i ny drakt

Den beste kjelda i Noreg til lettfatteleg og kvalitetssikra kunnskap om miljøet er i dag blitt enda betre. Nye kart gjer Miljøstatus.no. til eit betre kjeldeverkty for blant ann... 27.09.10

Fortsatt mye PCB i havet

Tilførslene av miljøgifter i det nordøstlige Atlanterhavet er redusert og tilstanden i havet har blitt bedre. Tilførslene av tungmetaller har sunket kraftig, men PCB er fortsatt... 23.09.10

Tar tak i søppelproblemet

Forsøpling av havet står på dagsorden når miljøvernministre møtes i Bergen denne uken. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i... 24.09.10

Elleve nye stoffer foreslås inn på kandidatlista for godkjenningsordningen i REACH

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har foreslått at elleve nye stoffer bør inkluderes i kandidatlista for godkjenningsordningen under REACH-regelverket. Kommentarfrist på... 21.09.10

Strenge beredskapskrav til leiteboring

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) har sett strenge krav til beredskap for oljeselskapet ENI si leiteboring på Lundefeltet i Barentshavet. Feltet ligg i eit sårbart områd... 21.09.10

Rettleiar om klimatiltak i avløpsanlegg

Klif sin rettleiar om mogelege klimatiltak i avløpsanlegg gjev råd til anleggseigarar som skal velje strategi for å innfri forventa effektar av auka nedbør på avløpsanlegg 28.02.08

Verda sin ozondag i dag

Den 16. september er den internasjonalen dagen for vern av ozonlaget. I år er det 23 år sidan Montrealprotokollen om å forby ozonreduserande stoff blei underskriven. Sjølv om... 15.09.10

Kjemikalier får nye faremerker

De velkjente oransje faremerkene på produkter med farlige kjemikalier blir nå gradvis byttet ut med hvite faremerker med røde kanter. Bakgrunnen er nye regler for merking og... 15.09.10

Viktig registreringsfrist i REACH 30. november

Mange norske virksomheter fremstiller eller importerer stoffer med registreringsfrist i det europeiske kjemikalieregelverket REACH 30. november 2010. Dersom de ikke fullfører... 14.09.10

Alvorlige lovbrudd ved anlegg for farlig avfall

En kontrollaksjon har avdekket brudd på regelverket hos 123 av 149 kommunale og private mottaksanlegg for farlig avfall. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) mener... 13.09.10

Arbeider for å hindre forurensning i Arktis

2. og 3. september arrangerte Klif et internasjonalt møte i arbeidsgruppen ACAP (Arctic Contaminants Action Program) under Arktisk Råd. 13.09.10

Finanskrisen ga raskere nedgang i EUs utslipp av klimagasser

De totale klimagassutslippene i EU gikk ned med 6,9 prosent fra 2008 til 2009. Det viser foreløpige tall fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). 13.09.10

Hindrer dumping av farlig avfall i afrikanske land

Norge og EU er opptatt av å hindre ulovlig eksport av miljøfarlig avfall til afrikanske land. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) samarbeider med miljøvernmyndighetene i... 13.09.10

Returselskap framleis under lupa

Ragn-Sells Elektronikkretur har dokumentert at dei har gjort ein betydeleg jobb for å rette opp dei mest alvorlege forholda av betydning for miljøet og retursystemet. Dei har få... 13.09.10

Nasjonale klimamål og offentlig planlegging

- Målet om reduserte utslipp krever at forventninger om framtidige økende priser på klimagassutslipp blir vektlagt når investeringsbeslutninger tas i dag, skriver Ellen Hambro,... 13.09.10

Seminar om utarbeidelse og sending av melding om klassifisering og merking (CLP)

Fra 1. desember 2010 er framstillere og importører pliktige til å melde klassifisering og merking av sine stoffer til Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA. 6. oktober var det... 09.09.10

Strenge miljøkrav gir resultater

Forurensningsmyndighetene stiller stadig strengere krav til utslipp fra industrien i Norge. Fjorårets utslippstall viser at en rekke bedrifter har redusert utslippene til luft. 09.09.10

Foreslår strenge krav til import av biodrivstoff

Fra 1. januar 2011 må alt biodrivstoff som omsettes i Norge være bærekraftig. Oljeselskapene må dokumentere og rapportere at biodrivstoff tilfredsstiller bestemte bærekraftskrit... 03.09.10

Konferanse om REACH og CLP 4. oktober

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerer sin femte "Stakeholders' day" i Helsinki 4. oktober. Konferansen kan følges gratis via ECHAs nettsider og vil være tilgjengelig... 01.09.10