Må stanse bruken av et flokkuleringsmiddel

Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes har tatt i bruk et flokkuleringsmiddel som ikke er omfattet av bedriftens tillatelse etter forurensningsloven. De må nå stanse bruken av dette kjemikaliet.

Sydvaranger Gruve AS

  • Startet i 2009 opp igjen gruvedrift for utvinning av jernmalmforekomstene i Bjørnevatn, med foredling til jernmalmkonsentrat i prosessanleggene i Kirkenes.
  • De har tillatelse til å deponere inntil 4 millioner tonn suspendert stoff (avgangsmasse) og inntil 35 tonn flokkuleringsmiddel i Bøkfjorden.
Flokkuleringsmidler binder svært små partikler i vann sammen til større partikler slik at partiklene felles ut. Sydvaranger Gruve bruker store mengder ferskvann i produksjonen. Bruken av flokkuleringsmidler gjør at vannet kan resirkuleres.

Ikke testet i samsvar med kravene

Ved en uanmeldt kontroll tidligere i år avdekket Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) at Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes ikke kunne dokumentere at et flokkuleringsmiddel var testet i samsvar med kravene i tillatelsen eller at de på annen måte hadde tilstrekkelig kunnskap om miljøegenskapene da de tok det i bruk.

Sydvaranger Gruve har forklart at ulike forekomster av jernmalm har gjort det nødvendig å supplere prosessen med andre flokkuleringskjemikalier enn det som lå til grunn da de søkte om tillatelse fra Klif. På grunn av utfordringer knyttet til økt mengde finpartikulært materiale, tok virksomheten i bruk Magnafloc 1707 (tidligere Magnafloc LT 37).

Miljømessig dårligere alternativ

På bakgrunn av bedriftens redegjørelse etter inspeksjonen, legger Klif til grunn at dette flokkuleringsmiddelet utgjør et miljømessig dårligere alternativ enn det middelet som Klifs tillatelse er basert på. Bruken av Magnafloc 1707 er derfor ikke omfattet av tillatelsen og er derfor ulovlig.

Sydvaranger Gruve plikter å rette forholdet så snart som mulig. De må sende Klif en skriftlig bekreftelse innen to uker på at de har stanset bruken av Magnafloc 1707.

Klif har samtidig vurdert måten vi regulerer utslipp av kjemikalier ved Sydvaranger Gruve. Vi ser at det er nødvendig å stille mer spesifikke krav. Vi vil om kort tid varsle virksomheten om omgjøring av tillatelsen.

Tema