Kontrollerer kommunale avløpsanlegg

Norge har strenge utslippsregler til avløpsanlegg for å beskytte miljøet. Fylkesmannen og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kontrollerer nå kommunale avløpsanlegg for store tettbebyggelser over hele landet.


Klimaendringer:
Klimaendringene forventes å gi stadig kraftigere nedbør i årene som kommer, noe som kan gi mer utslipp av urenset avløpsvann. Kommunale avløpsanlegg må derfor tilpasses økende nedbør i dimensjoneringen av avløpsnettet. Foto: iStockfoto.

Kontrollene i 2008 viste at over halvparten av de 106 kommunale avløpsanleggene som da ble kontrollert, brøt ulike krav i miljøregelverket. Forurensningsmyndighetene viderefører derfor i høst kontrollene av at avløpsanleggene overholder regelverket.

Klimatilpasning er viktig

Kontrollerer avløpsanlegg

Fylkesmannen og Klima- og forurensningsdirektoratet kontrollerer nå i høst at avløpsanlegg følger regelverket:

  • Tiltak mot klimaeffekter (lokal overvannshåndtering)
  • Registrering av overløp og utslipp av urenset vann
  • Tilstand på avløpsnettet og saneringsplaner
  • Drift av avløpsrenseanlegg
  • Oppfylling av rensekrav til avløpsanleggene
– Vi kontrollerer spesielt at avløpsanleggene tilpasser seg større vannmengder som følge av forventede klimaendringer, og dermed økt nedbør. Miljøregelverket pålegger anleggseierne å skaffe oversikt over alt avløpsvann og hvordan de kan redusere mengden urenset avløpsvann, sier avdelingsdirektør Ingunn Midttun Godal i Klima- og forurensnings¬direktoratet.

For to år siden var det bare ett av ti avløpsanlegg anlegg som hadde vurdert hvilke konsekvenser mer nedbør – som følge av klimaendringer – vil få for renseeffekten.

Krav til rensing av avløpsvannet

Det norske miljøregelverket er nedfelt i forurensingsforskriftens kapittel 14 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser. Regelverket stiller også en rekke krav til registrering av overløp på ledningsnett og til prøvetaking og analysering av næringsstoffer, tungmetaller og miljøgifter.

– Forurensningsmyndighetene følger opp alle anlegg som bryter regelverket. Alvorlige overtredelser kan medføre politianmeldelse. Kommunene må følge opp regelverket slik at vi har kontroll på kommunale avløp landet over, sier Ingunn Midttun Godal.

Tema