Oktober 2010

Kaller inn returselskaper for å løse avfallskonflikt

Returselskapenes hentestopp av miljøfarlig EE-avfall får konsekvenser. Nå er de kalt inn på teppet hos Klima- og forurensningsdirektoratet. – Situasjonen er uhørt. Bransjen har ... 29.10.10

Støtter sjøbunnopprydding i Hammerfest

Hammerfest kommune får 450 000 kroner til nye undersøkelser av sjøbunnen i havna, som er sterkt forurenset av miljøgifter. Resultatene vil bli brukt til å få stanset... 29.10.10

Avfallsmengden ned for første gang

Det ble produsert fem prosent mindre avfall i Norge i fjor enn året før. Dette er første gang siden avfallsregnskapet startet i 1995 at avfallsmengden har gått ned. 78 prosent a... 27.10.10

Registrering av biocid

Biocidprodukt er produkt som desinfiserer, konserverer, nøytraliserar eller på annan måte øydelegg uønskte organismar. Alle som produserer, importerer eller distribuerer... 26.10.10

Må stanse bruken av et flokkuleringsmiddel

Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes har tatt i bruk et flokkuleringsmiddel som ikke er omfattet av bedriftens tillatelse etter forurensningsloven. De må nå stanse bruken av dette... 26.10.10

Køprising gir bedre helse

Køprising er et viktig virkemiddel for å bedre luftkvaliteten og folks helse. Klif mener det er positivt og nødvendig at Vegdirektoratet foreslår regelverk som gjør det mulig å... 25.10.10

Returstopp skaper avfallstrøbbel

Miljøfarlig EE-avfall hoper seg opp og skaper et avfallsproblem etter at returselskapene som samler inn blant annet gamle kjøleskap og TV-er, har innført hentestopp fra flere... 22.10.10

I rute for å nå klimaforpliktelsene

Norge ligger godt an til å klare forpliktelsene i Kyotoprotokollen om reduserte utslipp av klimagasser. Det viser en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). 21.10.10

Omfattende beredskapskrav i Barentshavet

Statoil får omfattende krav til beredskap ved leteboring på Lunde i Barentshavet. Borestedet ligger i et sårbart område som regjeringen har åpnet for leteboring. 21.10.10

Norges klimaforpliktelser og EUs kvotesystem

En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) viser at EU er på god vei til å møte sin utslippsforpliktelse under Kyotoprotokollen. Dette er også tilfelle for Norge. EUs... 21.10.10

Miljøprøvebank for miljøgifter et viktig gjennombrudd

Norge oppretter nå en miljøprøvebank for miljøgifter i Forskningsparken i Oslo. Denne banken skal fryse ned prøver av biologisk materiale, og blir dermed en meget viktig kilde t... 20.10.10

Klimakvotar til kraftvarmeverket på Mongstad

Stortinget har vedteke at nye høgeffektive kraftvarmeverk har rett til å få tildelt klimakvotar frå ei reservebehaldning. For dei to neste åra får Statoil tildelt nærmare éin... 20.10.10

Rapporterer om miljøutfordringer ved gruvedrift

En ressursgruppe har utarbeidet en statusrapport om miljøutfordringer knyttet til deponering av restavfall fra gruvedrift. Rapporten blir meget nyttig når Klima- og forurensning... 18.10.10

Refser håndtering av EE-avfall

En av fire forhandlere av elektriske og elektroniske produkter har for dårlig system for mottak og lagring av EE-avfall. I tillegg dropper over halvparten pålagt informasjonspli... 15.10.10

Alle høringer blir nå fullelektroniske

Nå blir det enklere å avgi høringsuttalelser på nettsidene til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Alle våre høringer blir nå fullelektroniske. Det betyr at du på klif.n... 18.10.10

Fotokonkurranse: Vinnaren kåra

Direktoratet for naturforvaltning, Klima- og forureiningsdirektoratet og Noregs vassdrags- og energidirektorat har kåra eit vinnarbilete blant dei over 450 bileta som kom inn ti... 15.10.10

Norge bør satse på utvikling av neste generasjons biodiesel

Norge bør få en strategi for utvikling av biodrivstoff med høyere klimagevinst enn dagens. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) foreslår at det gis støtte til forskning og... 15.10.10

Lydhørt klimapanel forbedrer rutinene

På plenumsmøtet i FNs klimapanel (IPCC) denne uka vedtok medlemslandene en rekke ulike forslag til forbedringer av panelets arbeid. Forslagene var et resultat av den uavhengige... 14.10.10

Norge leder forhandlinger om styrking av FNs klimapanel

Medlemslandene i FNs klimapanel (IPCC) møtes i Sør-Korea denne uka for å diskutere anbefalingene fra den uavhengige granskningen av arbeidet til klimapanelet. Øyvind... 14.10.10

Støtter miljøundersøkelser på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard får 200 000 kroner til miljøundersøkelser utenfor den fraflyttede bosetningen Pyramiden. Støtten fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skal bid... 13.10.10

Stikkprøvar viser at fiskeoppdrettsnæringa har for dårlege miljørutinar

Anlegg for fiskeoppdrett har for dårlege rutinar for å hindre forureining. Det viser stikkprøvar forureiningsmyndigheita har teke. Vi vil følgje oppdrettsnæringa tettare opp i... 13.10.10

Norsk-russisk kvikksølvsuksess

Praktisk miljøvernarbeid mellom Norge og Russland har resultert i en ny miljøstasjon for kvikksølvavfall i distriktshovedstaden Karpogory i Arkhangelsk. 13.10.10

Vil lage klimakompass for Norge

Hvilke klimatiltak er iverksatt og hvordan virker de? Hvor lang avstand er det til klimamålene? Det er blant spørsmålene Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vil bidra til... 10.10.10

FNs klimapanel vurderer organisering av arbeidet

Medlemslandene i FNs klimapanel (IPCC) møtes mandag 11. oktober i Busan i Sør-Korea. Her skal de behandle forslagene fra ekspertene i den uavhengige granskningen av klimapanelet... 08.10.10

Informerer om miljøutfordringer ved gruvedrift

En ressursgruppe har laget en statusrapport om miljøutfordringer knyttet til deponering av avgang fra gruvedrift. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) inviterer til en åpe... 08.10.10

Metanolbasert drivstoff til modellkjøretøy enklare å få kjøpt

Private forbrukarar treng ikkje lengre rekvisisjon frå politiet for å få kjøpt metanolbasert drivstoff med eit oljeinnhald på ti prosent eller meir. Dette drivstoffet blir brukt... 08.10.10

Nye søkjealternativ på PIB frå februar 2011

Frå februar blir det høve til å søkje ut lister over alle produkt som er registrert på ei gitt verksemd i Produktinformasjonsbanken (PIB). 07.10.10

Kontrollerer kommunale avløpsanlegg

Norge har strenge utslippsregler til avløpsanlegg for å beskytte miljøet. Fylkesmannen og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kontrollerer nå kommunale avløpsanlegg for... 07.10.10

Trekkjer ulovleg kvikksølvtermometer

Byggvarekjeda Bauhaus har no trekt ulovlege termometer med kvikksølv frå butikkane sine, etter at Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) fann dei i sal. 07.10.10

Høring om program for utredning av miljøkonsekvenser i Nordsjøen og Skagerrak

Faggruppen for Nordsjøen har lagt fram for høring forslag til program for utredning av miljøkonsekvenser i Nordsjøen og Skagerrak. Utredningsprogrammene omhandler skipstrafikk,... 04.10.10

Tilbyr stønad til registrantar

Den fyrste registreringsfristen i REACH er 30. november 2010. Bedrifter som står overfor spesielle situasjonar, som sannsynlegvis vil hindre dei i å kunne levere ei fullstendig... 04.10.10

Undersøker miljøgifter i avløpsrenseanlegg

Nye undersøkelser viser at organiske miljøgifter gjenfinnes i avløpsrenseanlegg. 04.10.10