November 2010

Miljøproblemene gjør oss sykere

Klimaendringer, dårlig luft inne og ute, støy og miljøgifter går på helsa løs. Eksperter frykter at problemene kan bli større i årene som kommer. Det er ett av budskapene i... 30.11.10

Bruk av sølv i tekstiler bør stoppes

Sølv anvendes i sportsklær og en rekke andre produkter for å hindre lukt og bakterier. Resultatet kan bli skader på miljøet og resistente bakterier. Klif har sendt bekymringsmel... 30.11.10

Nye rapporter om Barentshavet og Lofoten

Risikogruppen fikk i oppdrag å vurdere hva oljeutslippet i Mexicogulfen tidligere i år har å si for norske forhold, og relevansen for arbeidet med oppdatering av forvaltningspla... 29.11.10

Støtter miljøovervåkning i Kristiansandsfjorden

I Kristiansandsfjorden er det ryddet opp i forurenset sjøbunn. Fylkesmannen i Vest-Agder får nå nærmere 450 000 kroner fra Klif for å overvåke miljøgifter i fjorden. 29.11.10

Stamsund får penger til sjøbunnopprydding

Sjøbunnen i Stamsund havn har blitt forurenset av tidligere tiders virksomhet. Klif støtter Vestvågøy kommune med ytterligere 3,3 millioner kroner for å rydde opp i fiskerihavna. 29.11.10

Støtter sjøbunnopprydding i Stavanger

En ny prosjektleder skal organisere arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i Stavanger. Klif støtter nå kommunen med 1,5 millioner kroner til oppryddingen. 29.11.10

Klimaforhandlingar i Cancun

Forhandlingane under FN sin klimakonvensjon varer frå 29. november til 10. desember i Cancun i Mexico. Klif deltek i forhandlingsdelegasjonen til Noreg, som blir leidd av... 29.11.10

Returmetallbransjen trenger kunnskapsheving

Manglende tillatelser og lite kunnskap om miljøfare, preger deler av returmetallbransjen. Klif forventer en snarlig holdningsendring. 24.11.10

Sjøbunnen i Oslo havn blir ren

Den omfattende oppryddingen i Oslo havn gjør at store deler av sjøbunnen nå har god miljøtilstand. I tre områder må det dekkes til mer med rene masser. 24.11.10

Miljøsynder fra Russland havner i Finnmark

Høye konsentrasjoner av svoveldioksid og tungmetaller er registrert i grenseområdene til Russland. Miljøvernmyndighetene ønsker økt samarbeid med russerne. 23.11.10

Nye krav til drivstoff

Drivstoff i Norge skal bli mer klimavennlig og mindre helseskadelig. Klif har lagt ut forslaget om nye krav til bensin, diesel og biodrivstoff til høring. 22.11.10

Høyringsmøte om Nordsjøen og Skagerrak 30. november

Faggruppa for Nordsjøen arrangerer ope høyringsmøte om forslag til program for utgreiing av miljøkonsekvensar i Nordsjøen og Skagerrak 30. november i Oslo. Påmelding seinast 25.... 22.11.10

Gebyrforordningen i REACH fastsatt i Norge

Gebyrforordningen knyttet til REACH-regelverket ble fastsatt i den norske REACH-forskriften 20. oktober 2010 og trådte i kraft straks. 19.11.10

Bør utrede miljøkonsekvenser av økt utvinningsgrad

Et offentlig utvalg foreslår tiltak for høyere utvinningsgrad av olje og gass. Utvalget drøfter ikke at dette vil føre til økte utslipp til luft og vann. Klif mener dette må... 16.11.10

Tilpassing til eit klima i endring

Planlegging av klimatilpassingstiltak må alltid vurderast opp mot omsynet til klimagassutslepp. Ein ny rapport frå NOU Klimatilpassing gir eit samla bilde av kva konsekvensar... 15.11.10

Må sjekke at stoffer registreres i REACH

Nedstrømsbrukere, framstillere og importører av kjemikalier må kontrollere at stoffene i kjemikaliene blir registrert i overensstemmelse med kjemikalieregelverket REACH. Stoffer... 15.11.10

Meir vedfyring i reintbrennande omnar

I 2009 brukte vi 6 prosent meir ved enn i 2008, men utsleppa av svevestøv frå vedfyring auka berre med 2 prosent. Dette skuldast at stadig meir av veden vert brent i omnar med n... 12.11.10

EU sitt forslag til definisjon av ”nanomateriale”

EU har utarbeidt eit forslag til korleis omgrepet ”nanomateriale” skal definerast. Forslaget til definisjon er no ute til høyring og EU-kommisjonen inviterer alle partar til å... 11.11.10

Nettseminar om registrering 15. november

ECHA arrangerer 15. november kl. 14 (norsk tid) et nettseminar (webinar) rettet spesielt mot virksomheter som har registreringsfrist i REACH 30. november, og som fremdeles er... 11.11.10

Piggfritt gir bedre miljø og helse

Bruk av piggdekk er den viktigste årsaken til dårlig luftkvalitet i mange norske byer. Piggfrie dekk reduserer både utslippet av veistøv og støyer mindre. Klif oppfordrer å skif... 10.11.10

Grønt lys for tiltak på Brakerøya i Drammen

ABB-eiendommen i Drammen går renere tider i møte. Nå gjenstår bare formelle justeringer før oppryddingen i forurensningen kan starte på Brakerøya. 08.11.10

Høge kvikksølvnivå i djupvassfisk

Kvikksølvnivå fem gonger høgare enn EUs grenseverdi for sjømat er målte i brosme frå Sørfjorden i Hardanger. Klif følgjer opp funna. 04.11.10

Kunnskap om amin-utslipp ved CO2-fangst

På Mongstad bygges nå verdens største teknologisenter for å teste og utvikle CO2-fangst. Erfaringene herfra, blant annet fra målinger av utslipp, blir meget nyttige. I vinter... 04.11.10

Mot løsning i EE-avfallssaken

En samlet returavfallsbransje ble enig med Klif om å snu hver stein for at innsamlingssystemet er oppe og går i løpet av neste uke igjen. 03.11.10

Radioaktiv forurensning og avfall en del av forurensningsloven

Fra 1. januar 2011 blir regulering av radioaktiv forurensing og avfall overført fra strålevernloven til forurensningsloven. Det betyr at radioaktive stoffer nå vil bli behandlet... 03.11.10

Støtter sjøbunnopprydding i Flekkefjord

Flekkefjord kommune får opptil 600 000 kroner i støtte til miljøundersøkelser i Loja, Grisefjorden, Tjørsvågbukta og Lafjorden. 03.11.10

Kaller inn returselskap for EE-avfall til fellesmøte

En snarlig løsning på innsamlingsproblemet av EE-avfall, er budskapet når Klif kaller returselskapene inn til fellesmøte onsdag. 03.11.10

Ny prosedyre for innsending av transportdokument

Klif har utarbeidt ein ny prosedyre for innsending av transportdokument. 02.11.10

Byggavfallskonferanse 10.-11. februar 2011

Byggavfallskonferansen arrangeres 10. og 11. februar 2011 i Oslo. Her vil du blant annet høre om det nye regelverket for byggavfall i plan- og bygningsloven og hvilke erfaringer... 02.11.10

Bedre handtering av ulukker

Akutt forureining, skogbrannar og redningsoperasjonar stiller store krav til dei som skal handtere det. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), Kystverket og Klim... 02.11.10

Tillater midlertidig utslipp av flokkuleringsmiddel

Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes får tillatelse til utslipp av flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707 i en midlertidig periode inntil Klif har avgjort søknaden om tidsbegrenset... 01.11.10

Ingen miljøskader påvist i Norge etter askeskyen

Undersøkte elver viser ingen tegn til å ha blitt påvirket etter vulkanutbruddet på Eyafjallajökull på Island i vår. 01.11.10

Endrer utslippsgrenser til Mossesundet

Peterson Linerboard AS i Moss har de siste årene redusert utslippene til Mossesundet vesentlig. Virksomheten får nå nye utslippskrav. 01.11.10

Framtidsbilete for sektorane fram mot 2030

Faggruppa for Nordsjøen har utarbeidt forslag til felles rapport med framtidsbilete for sektorane i Nordsjøen og Skagerrak fram mot 2030: skipstrafikk, petroleum, fiskeri,... 01.11.10

Miljøproblemene gjør oss sykere

Klimaendringer, dårlig luft inne og ute, støy og miljøgifter går på helsa løs. Eksperter frykter at problemene kan bli større i årene som kommer. Det er ett av budskapene i... 30.11.10

Bruk av sølv i tekstiler bør stoppes

Sølv anvendes i sportsklær og en rekke andre produkter for å hindre lukt og bakterier. Resultatet kan bli skader på miljøet og resistente bakterier. Klif har sendt bekymringsmel... 30.11.10

Nye rapporter om Barentshavet og Lofoten

Risikogruppen fikk i oppdrag å vurdere hva oljeutslippet i Mexicogulfen tidligere i år har å si for norske forhold, og relevansen for arbeidet med oppdatering av forvaltningspla... 29.11.10

Støtter miljøovervåkning i Kristiansandsfjorden

I Kristiansandsfjorden er det ryddet opp i forurenset sjøbunn. Fylkesmannen i Vest-Agder får nå nærmere 450 000 kroner fra Klif for å overvåke miljøgifter i fjorden. 29.11.10

Stamsund får penger til sjøbunnopprydding

Sjøbunnen i Stamsund havn har blitt forurenset av tidligere tiders virksomhet. Klif støtter Vestvågøy kommune med ytterligere 3,3 millioner kroner for å rydde opp i fiskerihavna. 29.11.10

Støtter sjøbunnopprydding i Stavanger

En ny prosjektleder skal organisere arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i Stavanger. Klif støtter nå kommunen med 1,5 millioner kroner til oppryddingen. 29.11.10

Klimaforhandlingar i Cancun

Forhandlingane under FN sin klimakonvensjon varer frå 29. november til 10. desember i Cancun i Mexico. Klif deltek i forhandlingsdelegasjonen til Noreg, som blir leidd av... 29.11.10

Returmetallbransjen trenger kunnskapsheving

Manglende tillatelser og lite kunnskap om miljøfare, preger deler av returmetallbransjen. Klif forventer en snarlig holdningsendring. 24.11.10

Sjøbunnen i Oslo havn blir ren

Den omfattende oppryddingen i Oslo havn gjør at store deler av sjøbunnen nå har god miljøtilstand. I tre områder må det dekkes til mer med rene masser. 24.11.10

Miljøsynder fra Russland havner i Finnmark

Høye konsentrasjoner av svoveldioksid og tungmetaller er registrert i grenseområdene til Russland. Miljøvernmyndighetene ønsker økt samarbeid med russerne. 23.11.10

Nye krav til drivstoff

Drivstoff i Norge skal bli mer klimavennlig og mindre helseskadelig. Klif har lagt ut forslaget om nye krav til bensin, diesel og biodrivstoff til høring. 22.11.10

Høyringsmøte om Nordsjøen og Skagerrak 30. november

Faggruppa for Nordsjøen arrangerer ope høyringsmøte om forslag til program for utgreiing av miljøkonsekvensar i Nordsjøen og Skagerrak 30. november i Oslo. Påmelding seinast 25.... 22.11.10

Gebyrforordningen i REACH fastsatt i Norge

Gebyrforordningen knyttet til REACH-regelverket ble fastsatt i den norske REACH-forskriften 20. oktober 2010 og trådte i kraft straks. 19.11.10

Bør utrede miljøkonsekvenser av økt utvinningsgrad

Et offentlig utvalg foreslår tiltak for høyere utvinningsgrad av olje og gass. Utvalget drøfter ikke at dette vil føre til økte utslipp til luft og vann. Klif mener dette må... 16.11.10

Tilpassing til eit klima i endring

Planlegging av klimatilpassingstiltak må alltid vurderast opp mot omsynet til klimagassutslepp. Ein ny rapport frå NOU Klimatilpassing gir eit samla bilde av kva konsekvensar... 15.11.10

Må sjekke at stoffer registreres i REACH

Nedstrømsbrukere, framstillere og importører av kjemikalier må kontrollere at stoffene i kjemikaliene blir registrert i overensstemmelse med kjemikalieregelverket REACH. Stoffer... 15.11.10

Meir vedfyring i reintbrennande omnar

I 2009 brukte vi 6 prosent meir ved enn i 2008, men utsleppa av svevestøv frå vedfyring auka berre med 2 prosent. Dette skuldast at stadig meir av veden vert brent i omnar med n... 12.11.10

EU sitt forslag til definisjon av ”nanomateriale”

EU har utarbeidt eit forslag til korleis omgrepet ”nanomateriale” skal definerast. Forslaget til definisjon er no ute til høyring og EU-kommisjonen inviterer alle partar til å... 11.11.10

Nettseminar om registrering 15. november

ECHA arrangerer 15. november kl. 14 (norsk tid) et nettseminar (webinar) rettet spesielt mot virksomheter som har registreringsfrist i REACH 30. november, og som fremdeles er... 11.11.10

Piggfritt gir bedre miljø og helse

Bruk av piggdekk er den viktigste årsaken til dårlig luftkvalitet i mange norske byer. Piggfrie dekk reduserer både utslippet av veistøv og støyer mindre. Klif oppfordrer å skif... 10.11.10

Grønt lys for tiltak på Brakerøya i Drammen

ABB-eiendommen i Drammen går renere tider i møte. Nå gjenstår bare formelle justeringer før oppryddingen i forurensningen kan starte på Brakerøya. 08.11.10

Høge kvikksølvnivå i djupvassfisk

Kvikksølvnivå fem gonger høgare enn EUs grenseverdi for sjømat er målte i brosme frå Sørfjorden i Hardanger. Klif følgjer opp funna. 04.11.10

Kunnskap om amin-utslipp ved CO2-fangst

På Mongstad bygges nå verdens største teknologisenter for å teste og utvikle CO2-fangst. Erfaringene herfra, blant annet fra målinger av utslipp, blir meget nyttige. I vinter... 04.11.10

Mot løsning i EE-avfallssaken

En samlet returavfallsbransje ble enig med Klif om å snu hver stein for at innsamlingssystemet er oppe og går i løpet av neste uke igjen. 03.11.10

Radioaktiv forurensning og avfall en del av forurensningsloven

Fra 1. januar 2011 blir regulering av radioaktiv forurensing og avfall overført fra strålevernloven til forurensningsloven. Det betyr at radioaktive stoffer nå vil bli behandlet... 03.11.10

Støtter sjøbunnopprydding i Flekkefjord

Flekkefjord kommune får opptil 600 000 kroner i støtte til miljøundersøkelser i Loja, Grisefjorden, Tjørsvågbukta og Lafjorden. 03.11.10

Kaller inn returselskap for EE-avfall til fellesmøte

En snarlig løsning på innsamlingsproblemet av EE-avfall, er budskapet når Klif kaller returselskapene inn til fellesmøte onsdag. 03.11.10

Ny prosedyre for innsending av transportdokument

Klif har utarbeidt ein ny prosedyre for innsending av transportdokument. 02.11.10

Byggavfallskonferanse 10.-11. februar 2011

Byggavfallskonferansen arrangeres 10. og 11. februar 2011 i Oslo. Her vil du blant annet høre om det nye regelverket for byggavfall i plan- og bygningsloven og hvilke erfaringer... 02.11.10

Bedre handtering av ulukker

Akutt forureining, skogbrannar og redningsoperasjonar stiller store krav til dei som skal handtere det. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), Kystverket og Klim... 02.11.10

Tillater midlertidig utslipp av flokkuleringsmiddel

Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes får tillatelse til utslipp av flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707 i en midlertidig periode inntil Klif har avgjort søknaden om tidsbegrenset... 01.11.10

Ingen miljøskader påvist i Norge etter askeskyen

Undersøkte elver viser ingen tegn til å ha blitt påvirket etter vulkanutbruddet på Eyafjallajökull på Island i vår. 01.11.10

Endrer utslippsgrenser til Mossesundet

Peterson Linerboard AS i Moss har de siste årene redusert utslippene til Mossesundet vesentlig. Virksomheten får nå nye utslippskrav. 01.11.10

Framtidsbilete for sektorane fram mot 2030

Faggruppa for Nordsjøen har utarbeidt forslag til felles rapport med framtidsbilete for sektorane i Nordsjøen og Skagerrak fram mot 2030: skipstrafikk, petroleum, fiskeri,... 01.11.10

Miljøproblemene gjør oss sykere

Klimaendringer, dårlig luft inne og ute, støy og miljøgifter går på helsa løs. Eksperter frykter at problemene kan bli større i årene som kommer. Det er ett av budskapene i... 30.11.10

Bruk av sølv i tekstiler bør stoppes

Sølv anvendes i sportsklær og en rekke andre produkter for å hindre lukt og bakterier. Resultatet kan bli skader på miljøet og resistente bakterier. Klif har sendt bekymringsmel... 30.11.10

Nye rapporter om Barentshavet og Lofoten

Risikogruppen fikk i oppdrag å vurdere hva oljeutslippet i Mexicogulfen tidligere i år har å si for norske forhold, og relevansen for arbeidet med oppdatering av forvaltningspla... 29.11.10

Støtter miljøovervåkning i Kristiansandsfjorden

I Kristiansandsfjorden er det ryddet opp i forurenset sjøbunn. Fylkesmannen i Vest-Agder får nå nærmere 450 000 kroner fra Klif for å overvåke miljøgifter i fjorden. 29.11.10

Stamsund får penger til sjøbunnopprydding

Sjøbunnen i Stamsund havn har blitt forurenset av tidligere tiders virksomhet. Klif støtter Vestvågøy kommune med ytterligere 3,3 millioner kroner for å rydde opp i fiskerihavna. 29.11.10

Støtter sjøbunnopprydding i Stavanger

En ny prosjektleder skal organisere arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i Stavanger. Klif støtter nå kommunen med 1,5 millioner kroner til oppryddingen. 29.11.10

Klimaforhandlingar i Cancun

Forhandlingane under FN sin klimakonvensjon varer frå 29. november til 10. desember i Cancun i Mexico. Klif deltek i forhandlingsdelegasjonen til Noreg, som blir leidd av... 29.11.10

Returmetallbransjen trenger kunnskapsheving

Manglende tillatelser og lite kunnskap om miljøfare, preger deler av returmetallbransjen. Klif forventer en snarlig holdningsendring. 24.11.10

Sjøbunnen i Oslo havn blir ren

Den omfattende oppryddingen i Oslo havn gjør at store deler av sjøbunnen nå har god miljøtilstand. I tre områder må det dekkes til mer med rene masser. 24.11.10

Miljøsynder fra Russland havner i Finnmark

Høye konsentrasjoner av svoveldioksid og tungmetaller er registrert i grenseområdene til Russland. Miljøvernmyndighetene ønsker økt samarbeid med russerne. 23.11.10

Nye krav til drivstoff

Drivstoff i Norge skal bli mer klimavennlig og mindre helseskadelig. Klif har lagt ut forslaget om nye krav til bensin, diesel og biodrivstoff til høring. 22.11.10

Høyringsmøte om Nordsjøen og Skagerrak 30. november

Faggruppa for Nordsjøen arrangerer ope høyringsmøte om forslag til program for utgreiing av miljøkonsekvensar i Nordsjøen og Skagerrak 30. november i Oslo. Påmelding seinast 25.... 22.11.10

Gebyrforordningen i REACH fastsatt i Norge

Gebyrforordningen knyttet til REACH-regelverket ble fastsatt i den norske REACH-forskriften 20. oktober 2010 og trådte i kraft straks. 19.11.10

Bør utrede miljøkonsekvenser av økt utvinningsgrad

Et offentlig utvalg foreslår tiltak for høyere utvinningsgrad av olje og gass. Utvalget drøfter ikke at dette vil føre til økte utslipp til luft og vann. Klif mener dette må... 16.11.10

Tilpassing til eit klima i endring

Planlegging av klimatilpassingstiltak må alltid vurderast opp mot omsynet til klimagassutslepp. Ein ny rapport frå NOU Klimatilpassing gir eit samla bilde av kva konsekvensar... 15.11.10

Må sjekke at stoffer registreres i REACH

Nedstrømsbrukere, framstillere og importører av kjemikalier må kontrollere at stoffene i kjemikaliene blir registrert i overensstemmelse med kjemikalieregelverket REACH. Stoffer... 15.11.10

Meir vedfyring i reintbrennande omnar

I 2009 brukte vi 6 prosent meir ved enn i 2008, men utsleppa av svevestøv frå vedfyring auka berre med 2 prosent. Dette skuldast at stadig meir av veden vert brent i omnar med n... 12.11.10

EU sitt forslag til definisjon av ”nanomateriale”

EU har utarbeidt eit forslag til korleis omgrepet ”nanomateriale” skal definerast. Forslaget til definisjon er no ute til høyring og EU-kommisjonen inviterer alle partar til å... 11.11.10

Nettseminar om registrering 15. november

ECHA arrangerer 15. november kl. 14 (norsk tid) et nettseminar (webinar) rettet spesielt mot virksomheter som har registreringsfrist i REACH 30. november, og som fremdeles er... 11.11.10

Piggfritt gir bedre miljø og helse

Bruk av piggdekk er den viktigste årsaken til dårlig luftkvalitet i mange norske byer. Piggfrie dekk reduserer både utslippet av veistøv og støyer mindre. Klif oppfordrer å skif... 10.11.10

Grønt lys for tiltak på Brakerøya i Drammen

ABB-eiendommen i Drammen går renere tider i møte. Nå gjenstår bare formelle justeringer før oppryddingen i forurensningen kan starte på Brakerøya. 08.11.10

Høge kvikksølvnivå i djupvassfisk

Kvikksølvnivå fem gonger høgare enn EUs grenseverdi for sjømat er målte i brosme frå Sørfjorden i Hardanger. Klif følgjer opp funna. 04.11.10

Kunnskap om amin-utslipp ved CO2-fangst

På Mongstad bygges nå verdens største teknologisenter for å teste og utvikle CO2-fangst. Erfaringene herfra, blant annet fra målinger av utslipp, blir meget nyttige. I vinter... 04.11.10

Mot løsning i EE-avfallssaken

En samlet returavfallsbransje ble enig med Klif om å snu hver stein for at innsamlingssystemet er oppe og går i løpet av neste uke igjen. 03.11.10

Radioaktiv forurensning og avfall en del av forurensningsloven

Fra 1. januar 2011 blir regulering av radioaktiv forurensing og avfall overført fra strålevernloven til forurensningsloven. Det betyr at radioaktive stoffer nå vil bli behandlet... 03.11.10

Støtter sjøbunnopprydding i Flekkefjord

Flekkefjord kommune får opptil 600 000 kroner i støtte til miljøundersøkelser i Loja, Grisefjorden, Tjørsvågbukta og Lafjorden. 03.11.10

Kaller inn returselskap for EE-avfall til fellesmøte

En snarlig løsning på innsamlingsproblemet av EE-avfall, er budskapet når Klif kaller returselskapene inn til fellesmøte onsdag. 03.11.10

Ny prosedyre for innsending av transportdokument

Klif har utarbeidt ein ny prosedyre for innsending av transportdokument. 02.11.10

Byggavfallskonferanse 10.-11. februar 2011

Byggavfallskonferansen arrangeres 10. og 11. februar 2011 i Oslo. Her vil du blant annet høre om det nye regelverket for byggavfall i plan- og bygningsloven og hvilke erfaringer... 02.11.10

Bedre handtering av ulukker

Akutt forureining, skogbrannar og redningsoperasjonar stiller store krav til dei som skal handtere det. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), Kystverket og Klim... 02.11.10

Tillater midlertidig utslipp av flokkuleringsmiddel

Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes får tillatelse til utslipp av flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707 i en midlertidig periode inntil Klif har avgjort søknaden om tidsbegrenset... 01.11.10

Ingen miljøskader påvist i Norge etter askeskyen

Undersøkte elver viser ingen tegn til å ha blitt påvirket etter vulkanutbruddet på Eyafjallajökull på Island i vår. 01.11.10

Endrer utslippsgrenser til Mossesundet

Peterson Linerboard AS i Moss har de siste årene redusert utslippene til Mossesundet vesentlig. Virksomheten får nå nye utslippskrav. 01.11.10

Framtidsbilete for sektorane fram mot 2030

Faggruppa for Nordsjøen har utarbeidt forslag til felles rapport med framtidsbilete for sektorane i Nordsjøen og Skagerrak fram mot 2030: skipstrafikk, petroleum, fiskeri,... 01.11.10

Miljøproblemene gjør oss sykere

Klimaendringer, dårlig luft inne og ute, støy og miljøgifter går på helsa løs. Eksperter frykter at problemene kan bli større i årene som kommer. Det er ett av budskapene i... 30.11.10

Bruk av sølv i tekstiler bør stoppes

Sølv anvendes i sportsklær og en rekke andre produkter for å hindre lukt og bakterier. Resultatet kan bli skader på miljøet og resistente bakterier. Klif har sendt bekymringsmel... 30.11.10

Nye rapporter om Barentshavet og Lofoten

Risikogruppen fikk i oppdrag å vurdere hva oljeutslippet i Mexicogulfen tidligere i år har å si for norske forhold, og relevansen for arbeidet med oppdatering av forvaltningspla... 29.11.10

Støtter miljøovervåkning i Kristiansandsfjorden

I Kristiansandsfjorden er det ryddet opp i forurenset sjøbunn. Fylkesmannen i Vest-Agder får nå nærmere 450 000 kroner fra Klif for å overvåke miljøgifter i fjorden. 29.11.10

Stamsund får penger til sjøbunnopprydding

Sjøbunnen i Stamsund havn har blitt forurenset av tidligere tiders virksomhet. Klif støtter Vestvågøy kommune med ytterligere 3,3 millioner kroner for å rydde opp i fiskerihavna. 29.11.10

Støtter sjøbunnopprydding i Stavanger

En ny prosjektleder skal organisere arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i Stavanger. Klif støtter nå kommunen med 1,5 millioner kroner til oppryddingen. 29.11.10

Klimaforhandlingar i Cancun

Forhandlingane under FN sin klimakonvensjon varer frå 29. november til 10. desember i Cancun i Mexico. Klif deltek i forhandlingsdelegasjonen til Noreg, som blir leidd av... 29.11.10

Returmetallbransjen trenger kunnskapsheving

Manglende tillatelser og lite kunnskap om miljøfare, preger deler av returmetallbransjen. Klif forventer en snarlig holdningsendring. 24.11.10

Sjøbunnen i Oslo havn blir ren

Den omfattende oppryddingen i Oslo havn gjør at store deler av sjøbunnen nå har god miljøtilstand. I tre områder må det dekkes til mer med rene masser. 24.11.10

Miljøsynder fra Russland havner i Finnmark

Høye konsentrasjoner av svoveldioksid og tungmetaller er registrert i grenseområdene til Russland. Miljøvernmyndighetene ønsker økt samarbeid med russerne. 23.11.10

Nye krav til drivstoff

Drivstoff i Norge skal bli mer klimavennlig og mindre helseskadelig. Klif har lagt ut forslaget om nye krav til bensin, diesel og biodrivstoff til høring. 22.11.10

Høyringsmøte om Nordsjøen og Skagerrak 30. november

Faggruppa for Nordsjøen arrangerer ope høyringsmøte om forslag til program for utgreiing av miljøkonsekvensar i Nordsjøen og Skagerrak 30. november i Oslo. Påmelding seinast 25.... 22.11.10

Gebyrforordningen i REACH fastsatt i Norge

Gebyrforordningen knyttet til REACH-regelverket ble fastsatt i den norske REACH-forskriften 20. oktober 2010 og trådte i kraft straks. 19.11.10

Bør utrede miljøkonsekvenser av økt utvinningsgrad

Et offentlig utvalg foreslår tiltak for høyere utvinningsgrad av olje og gass. Utvalget drøfter ikke at dette vil føre til økte utslipp til luft og vann. Klif mener dette må... 16.11.10

Tilpassing til eit klima i endring

Planlegging av klimatilpassingstiltak må alltid vurderast opp mot omsynet til klimagassutslepp. Ein ny rapport frå NOU Klimatilpassing gir eit samla bilde av kva konsekvensar... 15.11.10

Må sjekke at stoffer registreres i REACH

Nedstrømsbrukere, framstillere og importører av kjemikalier må kontrollere at stoffene i kjemikaliene blir registrert i overensstemmelse med kjemikalieregelverket REACH. Stoffer... 15.11.10

Meir vedfyring i reintbrennande omnar

I 2009 brukte vi 6 prosent meir ved enn i 2008, men utsleppa av svevestøv frå vedfyring auka berre med 2 prosent. Dette skuldast at stadig meir av veden vert brent i omnar med n... 12.11.10

EU sitt forslag til definisjon av ”nanomateriale”

EU har utarbeidt eit forslag til korleis omgrepet ”nanomateriale” skal definerast. Forslaget til definisjon er no ute til høyring og EU-kommisjonen inviterer alle partar til å... 11.11.10

Nettseminar om registrering 15. november

ECHA arrangerer 15. november kl. 14 (norsk tid) et nettseminar (webinar) rettet spesielt mot virksomheter som har registreringsfrist i REACH 30. november, og som fremdeles er... 11.11.10

Piggfritt gir bedre miljø og helse

Bruk av piggdekk er den viktigste årsaken til dårlig luftkvalitet i mange norske byer. Piggfrie dekk reduserer både utslippet av veistøv og støyer mindre. Klif oppfordrer å skif... 10.11.10

Grønt lys for tiltak på Brakerøya i Drammen

ABB-eiendommen i Drammen går renere tider i møte. Nå gjenstår bare formelle justeringer før oppryddingen i forurensningen kan starte på Brakerøya. 08.11.10

Høge kvikksølvnivå i djupvassfisk

Kvikksølvnivå fem gonger høgare enn EUs grenseverdi for sjømat er målte i brosme frå Sørfjorden i Hardanger. Klif følgjer opp funna. 04.11.10

Kunnskap om amin-utslipp ved CO2-fangst

På Mongstad bygges nå verdens største teknologisenter for å teste og utvikle CO2-fangst. Erfaringene herfra, blant annet fra målinger av utslipp, blir meget nyttige. I vinter... 04.11.10

Mot løsning i EE-avfallssaken

En samlet returavfallsbransje ble enig med Klif om å snu hver stein for at innsamlingssystemet er oppe og går i løpet av neste uke igjen. 03.11.10

Radioaktiv forurensning og avfall en del av forurensningsloven

Fra 1. januar 2011 blir regulering av radioaktiv forurensing og avfall overført fra strålevernloven til forurensningsloven. Det betyr at radioaktive stoffer nå vil bli behandlet... 03.11.10

Støtter sjøbunnopprydding i Flekkefjord

Flekkefjord kommune får opptil 600 000 kroner i støtte til miljøundersøkelser i Loja, Grisefjorden, Tjørsvågbukta og Lafjorden. 03.11.10

Kaller inn returselskap for EE-avfall til fellesmøte

En snarlig løsning på innsamlingsproblemet av EE-avfall, er budskapet når Klif kaller returselskapene inn til fellesmøte onsdag. 03.11.10

Ny prosedyre for innsending av transportdokument

Klif har utarbeidt ein ny prosedyre for innsending av transportdokument. 02.11.10

Byggavfallskonferanse 10.-11. februar 2011

Byggavfallskonferansen arrangeres 10. og 11. februar 2011 i Oslo. Her vil du blant annet høre om det nye regelverket for byggavfall i plan- og bygningsloven og hvilke erfaringer... 02.11.10

Bedre handtering av ulukker

Akutt forureining, skogbrannar og redningsoperasjonar stiller store krav til dei som skal handtere det. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), Kystverket og Klim... 02.11.10

Tillater midlertidig utslipp av flokkuleringsmiddel

Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes får tillatelse til utslipp av flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707 i en midlertidig periode inntil Klif har avgjort søknaden om tidsbegrenset... 01.11.10

Ingen miljøskader påvist i Norge etter askeskyen

Undersøkte elver viser ingen tegn til å ha blitt påvirket etter vulkanutbruddet på Eyafjallajökull på Island i vår. 01.11.10

Endrer utslippsgrenser til Mossesundet

Peterson Linerboard AS i Moss har de siste årene redusert utslippene til Mossesundet vesentlig. Virksomheten får nå nye utslippskrav. 01.11.10

Framtidsbilete for sektorane fram mot 2030

Faggruppa for Nordsjøen har utarbeidt forslag til felles rapport med framtidsbilete for sektorane i Nordsjøen og Skagerrak fram mot 2030: skipstrafikk, petroleum, fiskeri,... 01.11.10