Mai 2010

Følger opp alle brudd på miljøkravene

Forurensningsmyndighetene avdekket flere alvorlige brudd på miljøkravene gjennom nærmere 1400 miljøtilsyn i 2009. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anmeldte åtte... 31.05.10

Nettstad informerer om 25 000 kjemiske produkt

Produktinformasjonsbanken kjem no i ny og betre versjon. Nettstaden har helse- og miljøinformasjon om 25 000 kjemiske produkt som blir omsett i Noreg. Her finn du også eit... 28.05.10

Anmelder Statoil for ulovlig utslipp av kaks

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anmelder Statoil for ulovlig utslipp av borekaks fra oljefeltet Veslefrikk i Nordsjøen. Totalt er det avdekket lekkasjer fra 13 av 110... 21.05.10

Helsefarlige stoffer i klistremerker til barn

Egmont Serieforlaget AS må stanse salget av ørepynt og tatoveringer som følger med to tegneserieblader. Limet på disse produktene inneholder helseskadelige stoffer som er ulovli... 20.05.10

Stadig lågare utslepp av forsurande gassar

Utsleppa av alle forsurande gassar er gått ned frå 2008 til 2009. Dei internasjonale utsleppsforpliktingane for 2010 ser ut til å kunne oppfyllast, med eit mogeleg unnatak for N... 19.05.10

Kraftig nedgang i klimagassutsleppa

Dei norske utsleppa av klimagassar var 50,8 millionar tonn CO.2-ekvivalentar i 2009. Dette er ein reduksjon på 5,4 prosent samanlikna med 2008. Den kraftige reduksjonen skuldast... 19.05.10

Norges ti største CO2-utslipp

Virksomhetene med de ti største enkeltutslippene av CO2, står for 20 prosent av Norges totale utslipp av klimagasser. Statoils oljeraffineri på Mongstad har størst utslipp av CO... 19.05.10

Oljeeventyrets avfall må håndteres forsvarlig

En ny rapport fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) redegjør for forventet avvikling av offshoreinstallasjoner i årene framover. Rapporten beskriver også behovet for... 18.05.10

Når ikke mål for luftkvalitet i 2010

De nasjonale målene for luftkvalitet vil ikke bli nådd i 2010. Med dagens virkemidler og tiltak vil luftkvaliteten bli bedre på sikt, men det vil være behov for flere og sterker... 14.05.10

Gir to millionar til Jærvassdraga

Klima- og forureiningsdirektoratet gir to millionar kroner til Jærvassdraga i Rogaland. Pengane vil sørge for at arbeidet for å betre vasskvaliteten held fram. 12.05.10