Juni 2010

Ny rettleiiing for informasjon om nanomateriale i IUCLID

Det europeiske kjemikalbyrået (ECHA) har publisert ei rettleiing om korleis registrantar kan inkludere informasjon om nanoformer av eit stoff i IUCLID 5.2, som er programvara fo... 30.06.10

Stålverket i Mo i Rana godtar forelegg

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anmeldte stålverket i Mo i Rana for ulovlige utslipp av støv. Virksomheten har nå vedtatt politiets forelegg på 550 000 kroner og... 29.06.10

Nye regler skal beskytte grunnvannet

Grunnvann er en sårbar ressurs. Verden over øker presset på grunnvannet. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) foreslår endringer i regelverket for bedre å beskytte norsk... 29.06.10

Overvåker forsuring i havet

Økt utslipp av CO2 kan få store konsekvenser for livet i havet. Nordlige hav er mest utsatt. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) følger utviklingen nøye og får overvåket... 28.06.10

Auka utslepp av svevestøv

Vedbrukt i bustader gjekk opp med 9 prosent frå 2008 til 2009. Utsleppet av svevestøv frå vedfyring i bustader har auka med 14 prosent sidan 2008. Det viser nye tal frå Statisti... 28.06.10

Advarer mot farlige leker ved gatesalg

Det finnes mange farlige og ulovlige leker ved gatesalg og på markeder i sommermånedene. Myndighetene ber forbrukerne tenke seg godt om før de kjøper leker slike steder. 24.06.10

Foreslår redningspakke for sukkertaren

Norge må redusere utslippene av næringsstoffer fra landbruk, avløp og fiskeoppdrett i Sør-Norge for å redde de store skogene av sukkertare. Disse plantene under vann er meget... 24.06.10

FNs klimapanel velger 19 forskere fra Norge

19 forskere og eksperter fra Norge er valgt som medlemmer av forfatterteamene for FNs klimapanels femte hovedrapport. Forskerne representerer institusjoner i Tromsø, Trondheim,... 24.06.10

Nye veiledere som følge av matrikkelforskriften

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) påvirker saksbehandlingen for forurenset grunn. Vi har derfor utarbeidet nye veiledere hvor dette er beskrevet. 23.06.10

Åtte nye stoffer inn på kandidatlista til godkjenningsordningen i REACH

EUs kjemikaliebyrå (ECHA) har publisert at ytterligere åtte nye stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC-stoffer), nå er oppført på kandidatlista til godkjenningsordningen... 23.06.10

Vil regulere kvikksølv strengere

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) foreslår ytterligere begrensninger på bruken av kvikksølv i Europa. Kvikksølv er blant de farligste stoffene for miljø og menneskers... 22.06.10

Drikkevareemballasje gjenvinnes

Velfungerende retursystemer for drikkevareemballasje sikrer at svært mange tomflasker, aluminiumsbokser og kartonger samles inn og gjenvinnes. Det betyr mindre forsøpling og bed... 22.06.10

For fyrste gong kastar vi mindre

For fyrste gong sidan statistikken starta opp i 1992 har den årlege mengda hushaldsavfall gått ned. Kvar innbyggjar kasta i snitt 420 kg hushaldsavfall i fjor, 14 kg mindre enn... 22.06.10

Svalbard-målinger viser økte utslipp av metan

Målinger fra Svalbard bekrefter at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren fortsetter å øke. Forskerne ser særlig alvorlig på økningen i konsentrasjonen av metan. Det er... 21.06.10

Norske unntaksstoffer i stofflisten

Stofflisten oppdateres for de fleste av de norske unntaksstoffene, blant annet fordi EU har akseptert Norges forslag om en strengere klassifisering for fire av stoffene. 17.06.10

Mange konkrete anbefalinger om klimatiltak

Det er kommet mange grundige og konstruktive høringsinnspill til utredningen Klimakur 2020. Flere av høringsinstansene prioriterer og anbefaler virkemidler for å få ned utslippe... 17.06.10

Utslipp fra olje- og gassindustrien 2009

Petroleumsvirksomhetens utslipp til luft gikk ned i 2009. Dette gjelder både for karbondioksid (CO2), nitrogenoksid (NOx) og flyktige hydrokarboner. Det viser operatørenes årlig... 17.06.10

Kontrollerer avfallsdeponiene

Forurensningsmyndighetene kontrollerer nå at avfallsdeponier over hele landet følger strenge miljøkrav. 17.06.10

Retningslinjer for miljøovervåkning offshore

Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel er oppdatert i 2011 17.06.10

Fotokonkurranse om vatn

Nettstaden Vann-Nett er på jakt etter bileta dine og inviterer til fotokonkurranse om vatn. 15.06.10

Bekymringsfull liten tillit til klimakvoter

Klimakvoter er et av de viktigste virkemidlene i norsk klimapolitikk. Men de færreste av oss har tillit til at handel med klimakvoter fører til reduserte utslipp. 14.06.10

Sydvaranger Gruve må skjerpe rutiner for kjemikalietesting

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har nylig kontrollert Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes der vi avdekket at virksomheten ikke overholder utslippskrav. De kan ikke... 14.06.10

Klimaeffekt fra utslipp av fluororganiske forbindelser

Ved forbrenning av fluorpolymerer kan det oppstå utslipp av klimagasser. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vil få kartlagt omfanget av slike utslipp. 11.06.10

Folk flest tror klimaendringene er skapt av mennesker

Nordmenns tillit til FNs klimapanel har falt, men så mange som sju av ti tror likevel at klimaendringene er menneskeskapte. Det viser tall fra TNS Gallups Klimabarometer, som... 11.06.10

Returselskap varsles om trekking av godkjenning

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har avdekket alvorlige brudd på miljøregelverket hos Ragn-Sells Elektronikkretur AS, et datterselskap av Ragn-Sells AS. Vi varsler... 11.06.10

Planer for bedre vannmiljø godkjent

Regjeringen har godkjent vannforvaltningsplaner for alle regioner i landet. Planene forteller hvordan det står til med vannmiljøet, hvilke trusler som finnes, og hva vi må gjøre... 11.06.10

Vinnarar av miljøquiz

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) inviterte til quiz på standen vår om farlege stoff i forbrukarprodukt på Miljøtorget i Oslo laurdag 5. juni. Vi har trekt tre vinnarar ... 09.06.10

Kartlegger perfluorerte forbindelser i produkter

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har fått analysert et utvalg produkter for å øke kunnskapen om bruken av perfluorerte forbindelser (PFCs). Kartleggingen viser at mang... 09.06.10

Kontrollerer fiskeoppdrett

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) og Fylkesmannen kontrollerer no fleire anlegg for fiskeoppdrett. Bransjen er i sterk vekst, og vi ser derfor ein auka fare for... 07.06.10

Har ryddet opp på 93 eiendommer

Som følge av pålegg fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ble det fra 2000 til 2005 ryddet oppved de 93 antatt mest forurensede eiendommene i landet. Oppryddingen har... 04.06.10

Bruk kun ren jord i barnehager og på lekeplasser

Jord som legges inn i barnehager og på lekeplasser skal dokumenteres for sin kjemiske sammensetning. Jorden skal ikke overstige visse verdier (gjengitt i tabellen nedenfor) og... 03.06.10

EU fortset å redusere utsleppa av klimagassar

Ei detaljert oversikt over klimagassutsleppa i EU viser at dei totale utsleppa i dei 27 medlemslanda er reduserte med 11,3 prosent sidan 1990. EU er dermed meir enn halvveges ti... 02.06.10