Når ikke støymål uten forsterket innsats

Støy er et miljøproblem som rammer mange nordmenn, og vi ser lite forbedring. Norge vil ikke nå de nasjonale målene for støy i 2020 hvis det ikke settes inn ytterligere tiltak og virkemidler, især i samferdselssektoren.

Dette viser en statusrapport som Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) nå sender til Miljøverndepartementet.


Befolkningen plages av støy: Norges mål er at støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 for de som er utsatt for utendørsstøy ved boligen sin i forhold til 1999. Veitrafikken er den dominerende kilden og står for nærmere 80 prosent av støyplagen. Ulike tiltak gjør at de som var utsatt for støy i 1999, nå er noe mindre plaget. Tilflytting til støyutsatte områder og befolkningsvekst gjør likevel at flere totalt sett utsettes for støy. Figur: Klif.

Mange plages av støy

  • Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.
  • Om lag 1,7 millioner mennesker er utsatt for støy ved boligen sin. En halv million er mye eller sterkt plaget. 200 000 har problemer med nattesøvnen.
  • Støy gir helseplager. Støy kan medføre psykisk stress, som igjen kan bidra til helseplager som muskelspenninger og muskelsmerter.
  • Støy kan også være en medvirkende årsak til forhøyet blodtrykk og utvikling av hjertesykdom.
  • Norges mål er at støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999.
  • Antall personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005.
– Veisektoren må satse betydelig mer på tiltak og virkemidler dersom vi skal nå det nasjonale målet om å redusere støyen. Det er spesielt viktig å utvikle mer støysvake dekke på veiene våre, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet.

Nasjonal handlingsplan mot støy

En nasjonal handlingsplan mot støy for perioden 2007-2011 som ble fastsatt i stortingsmelding nr 26 (2006-2007), er første fase på veien for å nå støymålene. Samlet sett er det hittil gjennomført langt mindre forskning og utredning enn det som ble forespeilet i handlingsplanen.

– De aller mest støyutsatte boligene har de siste årene blitt isolert og skjermet mot støy. Men det er behov for å få redusert støy ved kilden. Det betyr at vi i større grad må bruke mer støysvake alternativer ved valg av bilmotor, bildekk og veidekke. Det er viktig med tiltak og virkemidler som forebygger unødig støy fra disse kildene, sier Ellen Hambro.

Det er en utfordring at veidekkene både skal være støysvake, tåle norske klimatiske forhold og bruk av piggdekk. Det er gjort noe for å utvikle slike veidekker, men det er behov for betydelig mer innsats fra samferdselssektoren for å få resultater her.

Mål for innendørs støy

– Hvis målet for innendørs støy skal kunne nås i 2020, er det behov for raskt å skjerpe dagens krav for å gi de mest støyutsatte lavere lydnivå i boligene sine, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet.

Tema