Juli 2010

Strenge beredskapskrav til leteboring

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) stiller strenge krav til leteboring på feltet Skrugard i Barentshavet. Feltet ligger 200 kilometer fra land og 210 kilometer fra... 22.07.10

Hammerfest LNG utreder tiltak for å kutte CO2-utslippene

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) påla i fjor Statoil å utrede mulige tiltak for å redusere CO2-utslippene fra LNG-anlegget på Melkøya ved Hammerfest. Nå legger selskap... 16.07.10

Uttesting av metoder for å måle metaller og organiske miljøgifter i norske elver

På oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) testet metodikk for prøvetaking av organiske miljøgifter og metaller i... 15.07.10

Verdifulle områder i Nordsjøen og Skagerrak

Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak har identifisert særlig verdifulle områder. Dette er i hovedsak gyteområder for fisk, områder for sjøfugl og områder med sårbar bunnfauna. 12.07.10

Gjenopptar tildekking av dypvannsdeponiet

Etter pålegg fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vil Oslo Havn KF gjenoppta arbeidene med å dekke til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Tildekkingen er fullført når... 09.07.10

Når ikke støymål uten forsterket innsats

Støy er et miljøproblem som rammer mange nordmenn, og vi ser lite forbedring. Norge vil ikke nå de nasjonale målene for støy i 2020 hvis det ikke settes inn ytterligere tiltak o... 09.07.10

Åtte stoff blir foreslått inkludert på godkjenningslista i REACH-regelverket

EU sitt kjemikalbyrå (ECHA) kunngjorde 1. juli at åtte stoff på kandidatlista blir forslått inkludert på godkjenningslista (vedlegg XIV) for å bli underlagt godkjenningsordninga... 08.07.10

Økokrim legg bort straffesaka mot Trafigura

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) melde i 2008 det internasjonale handelsselskapet Trafigura for ulovleg import av farleg avfall til Vest Tank i Gulen kommune. Økokrim... 06.07.10

Må kjøpe klimakvoter for mobile rigger

Alle mobile rigger som borer produksjonsbrønner på norsk sokkel, blir fra 2011 omfattet av systemet med klimakvoter. Det innebærer at utslipp av flere hundre tusen tonn CO2... 06.07.10

Nye retningslinjer for sjødeponier

Nye retningslinjer for sjødeponier sikrer at viktige erfaringer tas med i arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn. 05.07.10

Bruk myggmidler med omhu

Mygg og andre insekter kan være til stor sjenanse om sommeren. Det finnes mange metoder for å beskytte seg mot mygg, men du bør være klar over at myggmidler kan ha enkelte... 05.07.10

Anbefaler ikke ny oljevirksomhet utenfor Lofoten

Det faglige grunnlaget bekrefter at havområder i Barentshavet og utenfor Lofoten er svært sårbare og verdifulle. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anbefaler at det ikke... 01.07.10

Nye krav til sikkerhetsdatablad for kjemikalier

Et sikkerhetsdatablad informerer om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig kjemikalie. Bladene skal følge med kjemikaliene ved levering til kunden. Fr... 01.07.10

Betre vasskvalitet frå Skagerrakkysten til Fedje

Kvaliteten på kystvatnet er i betring dei fleste stader frå Skagerrakkysten til Fedje. Det viser nye målingar frå miljøovervakinga av norskekysten. 01.07.10

Noe mindre sure elver og vassdrag

Fisk og bunndyr i elver og vassdrag i Sør-Norge er fortsatt skadet av sur nedbør. Det har lenge stadig blitt bedre, men den trenden er i ferd med å stoppe opp. 01.07.10