Regelverk om avløp er endret

To endringer i forurensningsforskriftens avløpsdel vil føre til en bedre og mer helhetlig forvaltning av avløpsutslippene fra de største byområdene. Endringene gjelder oppdeling av tettbebyggelse og utsatt frist for ferdigstillelse av anlegg.

Beskytte mot uheldige virkninger av avløpsutslipp

  • Forskriftsendringen ivaretar hensikten i forurensningsforskriften om å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av avløpsutslipp.
  • Nå reduseres risikoen for at en vannforekomst får dårligere kvalitet.
  • Dette er i tråd med vannforskriftens mål om å oppnå ”god tilstand”, samt krav om å iverksette tiltak der det er nødvendig.
Miljøverndepartementet fastsatte 18. januar 2010 endring av forurensningsforskriftens del fire om avløp.

Opphever oppdeling av tettbebyggelser

Paragraf 11-3 k) tredje ledd om oppdeling av tettbebyggelser: Her oppheves den utilsiktede muligheten til å forbigå rensekrav, ved å dele opp en tettbebyggelse i flere dersom utslippene føres til ulike resipienter som ikke påviker hverandre.

Allerede fattede vedtak opprettholdes.

Utsatt frist for ferdigstillelse av anlegg

Paragraf 14-17 b) om utslipp til mindre følsomt område: Endres slik at Fylkesmannen kan utsette fristen for skjerpet rensing til senest 31. desember 2015.

Fra 2007 ble kravene til utslipp til mindre følsomt område skjerpet med frist for oppgradering av anlegg innen 31. desember 2008. Mange greide ikke å overholde denne fristen.

Det er nå satt ny frist for ferdigstillelse av oppgraderte anlegg. Den nye fristen gjelder også for anlegg som har planlagt oppdeling av tettbebyggelse, og som må oppgradere.

Tema