Januar 2010

Norske havområder truet av forsuring

En ny rapport viser at norske havområder har blitt opp mot 30 prosent surere som følge av økt CO2-innhold i atmosfæren. Dette kan føre til at en rekke organismer i havet får sto... 29.01.10

Nordisk seminar om screening av miljøgifter

19.-20. april 2010 arrangerer den nordiske screeninggruppen seminaret ”Screening of Environmental Contaminants. Nordic Cooperation in an European Context” i Malmø i Sverige. 28.01.10

Regelverk om avløp er endret

To endringer i forurensningsforskriftens avløpsdel vil føre til en bedre og mer helhetlig forvaltning av avløpsutslippene fra de største byområdene. Endringene gjelder oppdeling... 28.01.10

Bygg- og anleggsbransjen slurver med rutiner for farlig avfall

Hver tredje virksomhet i bygg- og anleggsbransjen mangler skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall. Det viser resultatene fra forurensningsmyndighetenes kontroller av... 27.01.10

Meir kvikksølv i aure

Ei undersøking i fjor viste auke av kvikksølv i abbor. No viser det seg at dette også gjeld for aure. Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) vil få gjennomført nye... 26.01.10

SIEF-seminar for preregistranter

Klima- og forurensningsdirektoratet inviterer til et arbeidsseminar om SIEF (Substance Information Exchange Forum) fredag 12. februar. Invitasjonen gjelder alle norske... 22.01.10

Refusjonssatsen for spillolje justeres i 2010

Finansdepartementet foreslår at smørjeoljeavgifta for 2010 blir prisjustert i forhold til 2009. Den nye satsen er på 1,80 kroner per liter. Dette gir ein auke i refusjonssatsen... 20.01.10

Nytt IT-verkty for kontroll av REACH-registrering

ECHA har nyleg lansert eit nytt IT-verkty for teknisk kontroll av registreringssøknader og PPORD-notifiseringar. 19.01.10

Video frå lanseringa av direktoratet

SFT har blitt til Klima- og forureiningsdirektoratet. Navneskiftet medfører store forventningar både i og utanfor direktoratet. Sjå video frå lanseringsseminaret. 18.01.10

SFT blir Klima- og forurensningsdirektoratet

Etter 35 år i miljøets tjeneste, skifter Statens forurensningstilsyn (SFT) navn til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Vi har omfattende og viktige oppgaver på... 18.01.10

Solid mandat for nytt klimadirektorat

SFT skifter i dag navn til Klima- og forurensningsdirektoratet. En ny spørreundersøkelse viser at direktoratet har et solid mandat i befolkningen. To av tre mener det er viktig... 18.01.10

Strenge miljøkrav har gitt gode resultat

Reguleringa vår av industrien gjennom 35 år har gitt gode miljøresultat. Utsleppa av miljø- og helseskadelege stoff og andre utslepp til luft og vatn frå industrien er monaleg... 17.01.10

Utfasing av hydroklorfluorkarbonar (HKFK)

Frå 1. januar 2010 blei det forbode å bruke HKFK, også til etterfylling og vedlikehald av kulde- og klimaanlegg. Same dato blei import av HKFK også fasa ut. SFT mottek ei rekkje... 14.01.10

Mindre bruk av de mest helsefarlige produktene

Produktregisterets årlige rapport om farlige kjemikalier i Norge viser mindre bruk av de mest helsefarlige produktene. SFT er godt fornøyd med utviklingen. 14.01.10

Støtter opprydding i Trondheim med 26 millioner

For å stanse den største gjenværende kilden til utlekking av miljøgifter til Trondheim havn, støtter SFT oppryddingen på området Killingdal gruver med inntil 26 millioner kroner. 14.01.10

Konferanser på nett for hovedregistranter under REACH

ECHA arrangerer for tiden en serie webinarer (online internett konferanser) for hovedregistranter som skal registrere kjemiske stoffer under REACH-regelverket. 13.01.10

Høy luftforurensning i flere byer

Kombinasjonen av kald, stillestående luft og eksos fra veitrafikken er hovedårsaken til høy luftforurensning i flere byer, spesielt i Bergen. Kommunene er forurensningsmyndighet... 13.01.10

Skal stanse utslipp av bromerte flammehemmere

Flere bromerte flammehemmere har alvorlige helse- og miljøskadelige egenskaper. SFTs handlingsplan styrker innsatsen for å nå målet om stanse utslippene av disse stoffene. 13.01.10

Forskriftsregulerer seks industribransjer

Fra 1. januar 2010 er seks industribransjer regulert etter forurensningsforskriften. Det innebærer at enkelttillatelser erstattes med standardkrav. 12.01.10

Klassifisering og merking av stoff skal meldast til ECHA før 3. januar 2011

EU si forordning om klassifisering, merking og emballering av stoff og stoffblandingar (forkorta CLP) vart innført i EU den 20. januar 2009. CLP skal innlemast i norsk regelverk... 08.01.10

Årsoppdatering av produktopplysninger for 2009

Frist for innsendelse av årsoppdateringslisten for 2009 er 11. februar 2010 08.01.10

Bør ikke utvide forhåndsdefinerte boreområder

Olje- og energidepartementet har foreslått aktuelle boreområder til ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte områder. SFT fraråder å lyse ut flere av områdene fordi de ligge... 07.01.10

Styrket innsats for å fase ut PCB

Landene som har forpliktet seg under Stockholm-konvensjonen om persistente organiske miljøgifter lover å styrke innsatsen i arbeidet med å fase ut polyklorerte bifenyler (PCB). 06.01.10