Februar 2010

14 nye stoffer inn på kandidatlista til godkjenningsordningen i REACH

EUs kjemikaliebyrå (ECHA) har publisert at ytterligere 14 nye stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC-stoffer), nå er oppført på kandidatlista til godkjenningsordningen i... 25.02.10

Nytt våpen i kampen mot miljø- og helseskadelege kjemikal

HSH lanserer no ein omfattande kjemikalrettleier for å styrkje norske innkjøparar og grossistar i kampen mot miljø- og helsefarlege stoff i norske klede. Rettleiaren er utarbeid... 23.02.10

Lågare utslepp fra industrikommunar

Klimagassutsleppa frå fastlands-Noreg var noko lågare i 2008 enn året før. Det aller meste av nedgangen fann stad i nokre få kommunar med industriaktivitet. Det syner tal frå... 23.02.10

De mest skadelige miljøgiftene på vei ut

De norske utslippene av de mest skadelige miljøgiftene ble redusert med over 50 prosent fra 1995 til 2007. For mange stoffer er reduksjonen mer enn 80 prosent. Forklaringen er a... 19.02.10

Solråd i vinterferien

Nordmenn lengter etter sol og varme på denne tiden av året, og mange drar til varmere strøk i vinterferien. For vinterblek hud er sydensolen ikke bare deilig. 19.02.10

Nytt helhetlig regelverk for HMS i petroleumsvirksomheten

Ny rammeforskrift om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for petroleumsvirksomheten vil gjelde på kontinentalsokkelen og for nærmere bestemte petroleumslandanlegg. Formålet er å få ... 18.02.10

Når ulykken truer miljøet

Tirsdag 9. februar 2010 inviterte Klima- og forurensningsdirektoratet og Petroleumstilsynet til seminar om å forebygge ulykker som kan true miljøet. 18.02.10

Klimakur 2020 viser hvordan Norge kan redusere utslippene

Klimakur 2020 har utredet en rekke tiltak og virkemidler som kan bidra til å nå det nasjonale målet for utslipp av klimagasser i 2020. I sektoranalysene er det utredet tiltak me... 17.02.10

God mottakelse for klimakuren

17. februar var den endelig klar, klimakuren som skal redusere norske utslipp av klimagasser. Etatsgruppen Klimakur høstet mange lovord både fra ulike organisasjoner, forskere o... 17.02.10

Rapportering av egenkontroll for 2009

Skjemaet for rapportering av egenkontroll av utslipp og avfall for bedrifter og deponier er nå tilgjengelige i Altinn. 01.02.10

Presseseminar om Klimakur 17. februar

Klimakur inviterer til presseseminar i Oslo onsdag 17. februar 2010 for å presentere tiltak og virkemidler for å redusere norske utslipp av klimagasser. Seminaret blir også send... 16.02.10

Har rydda opp for to millionar kroner på Askøy

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) har fått gjennomført opprydding i grunnen på den mest forureina delen av den tidlegare fabrikkeigedomen til malingsprodusenten... 16.02.10

Mindre utslipp av klimagasser fra transport

Utslippene av klimagasser fra transport var nesten 2 prosent lavere i 2008 enn året før. Det meste av nedgangen skyldtes mindre utslipp fra veitrafikk og innenriks sjøfart, vise... 15.02.10

Reduserte NOx-utslepp frå sjøfart

Utsleppa av nitrogenoksid (NOX) frå innanriks sjøfart gjekk ned i 2008, samanlikna med 2007. Dei samla NOX-utsleppa er reduserte med 14 prosent sidan 1990, viser tal frå... 15.02.10

Mindre utslepp av svevestøv

Utsleppa til luft av svevestøv er blitt redusert med fire prosent sidan 2007 og 31 prosent sidan 1990. Utsleppa av dei fleste miljøgiftene fortset også å gå nedover. Dette syner... 15.02.10

Mye miljøgifter i rødrev

Nye undersøkelser viser at blod fra rødrev, gaupe og jerv inneholder høye nivåer av organiske miljøgifter. Spesielt var nivåene for rødrev høye. Det var ellers generelt lave... 11.02.10

Mangler rutiner for å oppdage olje på sjøen

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Petroleumstilsynet (Ptil) er opptatt av å hindre akutte utslipp til miljøet. Klima- og forurensningsdirektoratet etterlyser bedre... 10.02.10

Fornying av godkjenning som refusjonsanlegg

Godkjenningar som refusjonsanlegg for spillolje som blei gitt i 2005 går ut 31. desember 2010. For å sikre at godkjenningane blir fornya i tide, må søknad om fornying sendast ti... 09.02.10

Ny versjon av databasen IUCLID har konsekvensar for registrantar

IUCLID 5.2 har blant annan ny funksjonalitet i samsvar med CLP. Registrantar som vil utarbeide registreringsdossiera sine i 5.0- eller 5.1-versjonane av IUCLID må levere dossier... 08.02.10

Klimarelaterte utslipp på Svalbard øker

Klimarelaterte utslipp fra Svalbard har økt kraftig siden 2000. Det sto for rundt 1 prosent av Norges utslipp i 2007. Nye beregninger viser at de største utslippene av klimagass... 04.02.10

Lykkes ikke med å lure det norske kvoteregisteret

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) forhindret i forrige uke svindlere å lure til seg brukernavn og passord i det norske registeret for klimakvoter. Svindlerne prøvde seg... 04.02.10

EU vil endre regelverket for biocider

Produkter med biocider benyttes til bekjempelse av uønskede organismer. EU-kommisjonen har evaluert biociddirektivet og foreslår nå noen endringer. Dette vil få betydning for de... 04.02.10

Nytt nettsted om farlige forbrukervarer

Seks av ti nordmenn synes de får for dårlig informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer i forbrukervarer. Nå lanserer Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) nettstedet... 03.02.10

Helsefarlige stoffer i votter, smykker og leker til barn

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har pålagt Gresvig AS å stanse salget av barnevotter som inneholder et helsefarlig stoff. Kunder som har slike votter bør returnere de... 01.02.10

Dømt for ulovlig dumping i Indre Oslofjord

Secora AS er i Oslo tingrett dømt for å ha dumpet rundt 1200 kubikkmeter mudder og stein ulovlig ved Malmøykalven i Indre Oslofjord, slik de ble anmeldt av Klima- og... 02.02.10

Klima21 vil styrke klimaforskningen

Norsk klimaforskning må styrkes med en milliard kroner innen 2015, og statsministeren bør opprette et klimavitenskapelig råd for dialog mellom politikere og forskere. Det mener... 01.02.10

Rapportering av kvotepliktige utslipp for 2009

Skjemaet for rapportering av utslippsdata for kvotepliktige virksomheter er nå tilgjengelig på Altinn. Fristen for rapportering er 1. mars. 01.02.10

Følger bruken av nanomaterialer

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) mener det er nødvendig å utvikle kjemikalieregelverket REACH for å sikre trygge nanomaterialer. Vi er en aktiv deltaker i ulike gruppe... 01.02.10