Desember 2010

Millioner til opprydding i forurenset Trondheims-grunn

Killingdal-området har vært sterkt forurenset av tungmetaller og tjærestoffer (PAH) siden 1950-tallet. Som ledd i arbeidet med å få renere bunnforhold i Trondheim havn, har Klif... 22.12.10

Ikke bruk spillolje i varmeovnen!

Spillolje er farlig avfall fordi den inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som lett... 21.12.10

Positiv forsuringstrend i fare

Forsuringen av norske elver og vassdrag har vært på god vei ned siden 1990-tallet. Nå er... 21.12.10

Klif.no i ny drakt

Klif.no har fornyet seg. Målet med omleggingen er at brukerne av nettstedet vårt enkelt... 21.12.10

Kunnskapsstatus for Nordsjøen og Skagerrak

Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak gir kunnskapsstatus innen temaer for miljøbeskrivelse og påvirkning. En ny rapport viser også behovene for miljøovervåkning kartlegging og... 21.12.10

1,5 millionar i bot for kvikksølvutslepp

Eras Metal AS i Høyanger har vedteke bota frå politiet på 1,5 millionar kronar for ulovleg utslepp av kvikksølv og flussyre. Klif melde verksemda for dette utsleppet i 2009. 20.12.10

Hopper bukk over miljøkonsekvensene

Utvalget som har utredet høyere utvinningsgrad på norsk sokkel, hopper fullstendig bukk over konsekvensene dette får for klimaet, skriver Ellen Hambro, direktør for Klima- og... 20.12.10

Høye kvikksølvnivåer i abbor

En fersk undersøkelse viser at kvikksølv i abbor fra innsjøer i Sør-Norge er langt høyer... 17.12.10

Kjøper klimakvoter for å bevare vinteren

Tryvann Skisenter i Oslo kjøper klimakvoter som ett av flere tiltak for å nå visjonen om å bli landets første alpinanlegg med CO2-nøytral drift. 16.12.10

Tre av fem tilknytte høggradig reinsing

I 2009 var 59 prosent av landet sine innbyggjarar tilknytte høggradige reinseanlegg, det vil seie at avløpsvatnet deira blir reinsa biologisk og/eller kjemisk. Det utgjer ein au... 15.12.10

Ny NOx-avtale mellom Miljøverndepartementet og næringslivet

Miljøverndepartementet og 15 næringsorganisasjonar har i dag underskrive ein ny NOX-avtale som skal sikre at Noreg reduserer det årlege NOX-utsleppet sitt med 16.000 tonn innan... 14.12.10

Pass på når du kjøper julegaver til barna!

Leker i norske butikker skal i utgangspunktet være trygge å kjøpe. Det hender likevel at... 14.12.10

Mindre farlig avfall i 2009

Det ble mottatt 1 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2009, en nedgang på 10 prosent fra 2008. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 14.12.10

Større avstand til klimamål for petroleumssektoren

Avstanden mellom framskrivninger og mål i klimapolitikken minker litt totalt, men øker for petroleumssektoren. 13.12.10

Nye millioner til renere barnehager

Torsdag kom nyheten om at Klif gir 750 000 kroner i støtte til barnehagene i Kristiansand. Nå får Stavanger kommune nær 1,4 millioner for sitt arbeid med forurensingsfrie... 13.12.10

Slik fyrer du riktig

Det er både varmende og koselig å fyre med ved. Men vedfyring er også en viktig kilde til dårlig luftkvalitet på kalde vinterdager. Her får du råd om hvordan du fyrer riktig. 09.12.10

Nytt gjennomslag i kampen mot farlige kjemikalier

Norges internasjonale kamp mot stoffer som har helse- og miljøskadelige effekter gir resultater. Den bromerte flammehemmeren HBCDD er en fare for det globale miljøet. Klif kjemp... 09.12.10

Fjerner miljøgifter i Kristiansands barnehager

Barnehagebarna i Kristiansand kan juble over renere jord på lekeplassene. Klif har gitt Kristiansand kommune 750 000 kroner i støtte for å fjerne forurensede masser. 09.12.10

Nettseminar om melding av klassifisering og merking 14. desember

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA arrangerer 14. desember et nettseminar (webinar) rettet spesielt mot virksomheter som har meldingsfrist 3. januar 2011 og som fremdeles er... 08.12.10

Stor interesse for Nordsjøen og Skagerrak

Over 80 personar deltok då faggruppa for Nordsjøen arrangerte ope høyringsmøte om utgreiing av miljøkonsekvensar i Nordsjøen og Skagerrak. Deltakarane medverka med nyttige og... 07.12.10

Sats på klimaforsking

Det er eit misforhold mellom det aukande behovet for klimakunnskap og løyvingane til klimaforsking. Klif og Noregs forskningsråd etterlyser opptrappingsplanen for klimaforsking... 07.12.10

Samarbeider om bedre kontroll med polsk industri

Siden 2004 har Norge og Polen samarbeidet om å effektivisere det polske forurensningstilsynet. Reduserte utslipp i Polen bidrar også til mindre forurensning i Norge. 06.12.10

Vil ha flere verstingstoffer ut av butikkene

Flere helse- og miljøfarlige stoffer bør bort fra butikkhyllene. Klif anbefaler derfor et forbud mot bruk av bly og tre andre verstingstoffer i forbrukerprodukter. 04.12.10

Vegeigarane får meir handlingsrom for å redusere luftforureininga

Samferdselsdepartementet har gitt dei som eig vegane meir handlingsrom for å få god luftkvalitet i byane. Det kan bety tiltak som par- og oddetalkøyring og mellombels innskrenki... 04.12.10

Julekalender på Miljøstatus

Også i år er det julekalender på Miljøstatus i Noreg der du kan få testa miljøkunnskapan... 01.12.10