Fortsatt behov for å redusere utslippene offshore

Petroleumsvirksomheten har oppnådd store miljøforbedringer som følge av målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø. Men de har ikke nådd målet for reduksjon av miljøfarlige stoffer fra produsert vann. Det bør derfor bli strengere krav på utvalgte offshoreinstallasjoner slik at utslippene reduseres ytterligere.


Miljømål offshore: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT) har vurdert om petroleumsbransjen har nådd målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø på norsk sokkel.

– Utslippene av tilsatte miljøfarlige kjemikalier fra norsk sokkel er redusert med over 99 prosent de ti siste årene. Men utslippsreduksjonen av olje og miljøfarlige stoffer som følger produsert vann, er vesentlig lavere enn målet. Det må derfor vurderes flere tiltak for å redusere utslippene av miljøgifter og andre miljøfarlige stoffer med produsert vann, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Hindre utslipp av produsert vann

Krav til utslipp offshore

 • Stortinget vedtok for over ti år siden målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø fra petroleumsvirksomheten.
 • Dette er et føre-var-mål som skal bidra til at utslipp til sjø av olje og miljøfarlige stoffer ikke medfører helse- eller miljøskade eller til økninger i bakgrunnsnivået over tid.
 • I Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er det enda strengere utslippsmål enn for resten av sokkelen.
 • Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Oljedirektoratet (OD) og oljeindustrien har samarbeidet om å konkretisere målet og oppfølgingen av det.
 • Status og framdrift i arbeidet er synliggjort i jevnlig rapporteringer fra industrien til Klif og i våre rapporteringer til Miljøverndepartementet.
 • I 2005 vurderte vi at bransjen hadde nådd målet for tilsatte miljøfarlige kjemikalier.
 • I 2006 rapporterte vi at det på grunn av økende vannproduksjon ikke var registrert reduksjoner i utslipp av olje og naturlig forekommende stoffer i produsert vann på norsk sokkel, selv om flere felt hadde implementert tiltak.
 • Forsinkelser på flere felt medførte at måloppnåelsen tidligst kunne rapporteres i 2010.
 • Vurderinger fra Klif, OD og Statens strålevern i 2008 var at radioaktivitet bør inkluderes i målet.
De største utslippene fra olje- og gassproduksjonen offshore er nå knyttet til produsert vann, som følger med olje og gass fra undergrunnen. Produsert vann inneholder lave konsentrasjoner av miljøfarlige og radioaktive stoffer.

Det er så langt ikke påvist direkte negative miljøeffekter av disse utslippene på sårbare ressurser, men videre forskning vil gi mer kunnskap om mulige langtidseffekter.

– Dersom petroleumsvirksomheten ikke greier å redusere utslippene fra produsert vann ytterligere, eller vi får ny kunnskap om miljøeffektene, må kravene strammes inn, sier Signe Nåmdal i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Injeksjon kan gi mer klimagasser

Den miljømessig beste løsningen for å redusere utslippene av miljøfarlige stoffer er å unngå eller redusere utslippene av produsert vann. Injeksjon er her den mest aktuelle teknologien.

På mange olje- og gassfelt vil dette imidlertid gi betydelige økte utslipp av klimagasser. Årsaken er at injeksjon for deponering krever mye energi. For gamle felt er dette også dyrt og teknisk vanskelig.

– Nye virkemidler for utslipp av produsert vann til sjø fra petroleumssektoren må ses i et helhetlig perspektiv. Både utslipp til luft, avfall, sikkerhet og kostnader må vurderes opp mot miljøgevinsten for det marine miljøet, sier Signe Nåmdal.

Klima- og forurensningsdirektoratets anbefalinger om produsert vann:

 • Det bør ikke innføres et generelt krav om injeksjon og det bør heller ikke stilles krav om injeksjon av produsert vann på de store vannprodusentene Statfjord og Gullfaks. Dette begrunnes med høye kostnader, betydelige økte klimagassutslipp, relativt små utslipp av miljøfarlige stoffer og så langt ingen påvisbare miljøeffekter.
 • På Troll B og C, som representerer omkring 40 prosent av utslippene av radioaktivitet offshore og hvor økningen i klimagassutslipp ved injeksjon er relativt lav, vil Klima- og forurensningsdirektoratet pålegge operatøren å utrede mulighet for injeksjon av produsert vann. Dette anbefales gjort i samarbeid med Statens Strålevern.
 • For nye felt bør det gjøres transparente samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvurderinger som også omfatter helhetlige miljøvurderinger av tiltak for å hindre utslipp av produsert vann.
 • Basert på kunnskapsmangler i forholdet til miljøeffekter på lang sikt, økende vannmengder i årene fremover må det være fortsatt fokus på å redusere utslippene. I dialog med operatørene vil Klima og forurensningsdirektoratet vurdere:
  - effekten av eksisterende renseutstyr med sikte på forbedringer må gjennomgås
  - nye metoder og teknikker som kan testes ut bør foreslås, bli vurdert og eventuelt implementert.
 • Vurdere kravstilling i forskrifter og feltvise tillatelser med sikte på å oppnå utslippsreduksjoner.

Kraftig reduksjon i utslipp av kjemikalier

Kjemikalier som brukes offshore, klassifiseres i grønn, gul, rød eller svart kategori. Kjemikalier i grønn og gul kategori har ikke iboende miljøfarlige egenskaper. Kjemikalier i rød og svart kategori kan bare slippes ut ved tungtveiende tekniske eller sikkerhetsmessige grunner.


Mindre kjemikalier offshore: Petroleumsvirksomheten har fått til en kraftig reduksjon i bruken av miljøfarlige kjemikalier, slik de er pålagt. Utslippene av miljøfarlige kjemikalier (rød og svart kategori) ble redusert med over 99,5 prosent fra 1997 til 2008.

Av sikkerhetsmessige og tekniske hensyn er det fortsatt noe utslipp av miljøfarlige stoffer til sjø. Arbeidet med å bytte dem pågår derfor videre.

Tema