April 2010

Må styrke beredskapen mot akutt forurensning

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) fraråder av miljøfaglige grunner å lyse ut flere av de foreslåtte petroleumsblokkene i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i 21.... 30.04.10

Miljøvennlig båtpuss

Sommeren står for døren og båtfolket gleder seg til en ny sesong på vannet. Klima- og forurensningsdirektoratet oppfordrer båteiere til å tenke på miljøet når de klargjør båten... 19.05.08

Grunnforurensning inn i matrikkelen

Forurensningsmyndighetene har oversikt over eiendommer i Norge med forurenset grunn. Databasen er tilgjengelig på nettet. Opplysningene er nå koblet mot matrikkelen, Norges... 27.04.10

Sjekker ulovlig håndtering av farlig avfall

Forurensningsmyndighetene kontrollerer nå private og kommunale mottak for farlig avfall for å avdekke mulig ulovlig håndtering. Feilaktig sortering, lagring og behandling av... 26.04.10

Sjekker alle brønner for kaksinjeksjon

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Petroleumstilsynet (Ptil) krevde i februar en status fra alle operatører på norsk sokkel som har brønner for kaksinjeksjon. Vi går ... 23.04.10

Vil fjerne bensindamp

Klima- og forurensningsdirektoratet foreslår krav om oppsamling og gjenvinning av bensindamp på bensinstasjoner. Dette vil redusere utslippene av bensindamp med minst 85 prosent. 21.04.10

Kontrollerer responstiden ved akutt forurensning

Klima- og forurensningsdirektoratet kontrollerer jevnlig hvor raskt landets 34 interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) greier å etablere et aksjonsutvalg. I fjor var... 21.04.10

Følg oss på Twitter

Twitter er ei gratis teneste for :mikroblogging der du kan sende og lese meldingar til andre brukarar beståande av inntil 140 teikn. Du kan følgje Klima- og forureiningsdirektor... 21.04.10

Kommunane sitt ansvar for bygg og anlegg

Kvart år oppstår det omtrent 1,5 millionar tonn avfall frå nybygg, rehabilitering og riving. Bladet Kommunalteknikk har hatt fleire artiklar om kommunane sitt ansvar og oppgåver... 20.04.10

Fortsatt behov for å redusere utslippene offshore

Petroleumsvirksomheten har oppnådd store miljøforbedringer som følge av målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø. Men de har ikke nådd målet for reduksjon a... 19.04.10

Europeisk kontroll av 14 000 leker

I en felles aksjon har Norge og myndighetene i 12 andre europeiske land kontrollert over 14 000 leker. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Klima- og... 19.04.10

Støtter Morsa-vassdraget med fire millioner

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) støtter arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget (Morsa) i Østfold og Akershus med fire millioner kroner. 19.04.10

Eksponering av kjemikalier for menneske og miljø

En prosjektgruppe under Nordisk kjemikaliegruppe (NKG) har utviklet et verktøy som gir informasjon om potensiell eksponering av kjemikalier for menneske og miljø. SPIN Exposure... 16.04.10

Vulkanaske og helsefare

En sky av vulkanaske fra Island har lammet flytrafikken i deler av landet. Helserisikoen i Norge vurderes som liten, fordi konsentrasjonen av forurensende partikler på bakkenivå... 16.04.10

Økosystemtenester i norske havområder

På oppdrag frå Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) har Sweco Noreg laga ein rapport som kan brukast i det vidare arbeidet med miljøverdivurderingar knytt til den økonomisk... 15.04.10

Ny rapport om Barentshavet og Lofoten

Den nye rapporten fra Faglig forum for Barentshavet og Lofoten viser at de viktigste fiskeressursene er i god forfatning, mens de fleste bestandene av sjøfugl har endret seg... 15.04.10

Indikatorar for miljøtilstanden i Barentshavet–Lofoten

God forvaltning av Barentshavet og havområda utanfor Lofoten føreset at vi har kunnskap om tilstanden og utviklinga til økosystema. Dette oppnår vi gjennom systematisk... 15.04.10

Mangelfull kunnskap om den perfluorerte syren PFNA

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ønsker å øke kunnskapen om eventuell helse- og miljøfare og aktuelle bruksområder for PFNA. Studier av lever fra kanadisk isbjørn vise... 14.04.10

Bedre luftkvalitet i mindre byer

De 12 største bykommunene og industristedene i Norge med dårligst luftkvalitet har gjennomført målinger og tiltak som gir bedre luftkvalitet. Nå blir det gjennomført tiltak for... 13.04.10

Sjekk med kommunen før du brenner bråte

All brenning av avfall er i utgangspunktet forbudt i Norge. Det er kommunene som bestemmer om det er lov å brenne avfall fra boliger eller landbruk der forbrenningen kan anses s... 10.04.10

Akrylamid inn på kandidatlista i REACH

Akrylamid er tatt inn på kandidatlista til godkjenningsordningen i REACH. Ettersom akrylamid er et SVHC-stoff som gir stor grunn til bekymring, tilfredsstiller akrylamid... 09.04.10

Revidert rettleiingsdokument om unntak frå registrering

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har publisert eit revidert rettleiingsdokument om unntak frå registrering i REACH. 07.04.10

Kvotepliktig utslipp av klimagasser i 2009

De 112 kvotepliktige virksomhetene i Norge slapp ut rundt 19 millioner tonn CO2-ekvivalenter til sammen i 2009. Det var 0,7 prosent mindre enn i 2008. 07.04.10

Påbod om auka omsetning av biodrivstoff

Frå 1. april 2010 auka regjeringa omsetningspåbodet for biodrivstoff til vegtrafikk frå 2,5 til 3,5 prosent. Regjeringa vil auke påbodet til 5 prosent når det blir innført miljø... 06.04.10