Tungmetaller fra Nikel skader Øst-Finnmark

SFT mener det er svært uheldig at de store utslippene fra det russiske smelteverket i Nikel fortsetter å skade områder i Øst-Finnmark. Det var likevel noe mindre tilførsler av tungmetaller i fjor enn i perioden 2004-2007.


Vind fra øst: På oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT) overvåker Norsk institutt for luftforskning (NILU) luft- og nedbørskvalitet langs den norsk-russiske grensen. Det er når det blåser fra øst konsentrasjonen av kopper, arsen og nikkel i luften er høyest. Foto: "henribergius" (Creative Commons).

Uheldig at utslippene fortsetter

Kostholdsråd for reinkjøtt

  • Mattilsynet har rådet personer med spesielt stort konsum av kjøtt fra rein som har beitet i Svanvik og Jarfjord-området om å begrense inntaket til to måltider per uke.
  • Dette kostholdsrådet er basert på innholdet av miljøgiftene dioksiner og PCB i kjøttet.
Norske myndigheter har i mange år forsøkt å få russerne til å redusere forurensningen fra smelteverket i Nikel, blant annet ved å tilby kompetanse og pengestøtte til renseteknologi. Så langt har de ikke kommet i gang med en omfattende modernisering.

– Det er svært uheldig at utslippene fra smelteverket i Nikel fortsetter. I påvente av en løsning må vi sørge for at forurensningen og konsekvensene av den dokumenteres og overvåkes nøye, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Mer tilførsler i sommerhalvåret

Målinger på norsk side av grensen i Pasvikdalen viser at nedfallet av kobber, nikkel og arsen i sommerhalvåret var fire til sju ganger høyere i perioden 2004-2008 enn i de foregående 15 årene.

Andre undersøkelser av mose og sjøbunn i innsjøer viser den samme utviklingen. Avsetningen av metaller var likevel noe mindre i 2008 enn tidligere

De høyeste konsentrasjonene av metaller i luft måles ved vind fra øst. Konsentrasjonene i Svanvik ved slike episoder var 50 til 100 ganger høyere enn bakgrunnskonsentrasjonene ellers i Norge.

Flere av tungmetallene (kadmium, arsen og bly) er giftige selv i små konsentrasjoner. Noen tungmetaller akkumuleres oppover i næringskjeden i planter og dyr.

Ikke alvorlige skogskader i Norge

Miljøsamarbeid med Russland

  • I avtaler fra 2001 har Norge stilt til rådighet inntil 270 millioner kroner til modernisering av virksomheten ved smelteverket i Nikel.
  • Forutsetningen for støtten er at utslippene av svoveldioksid og støv med tungmetaller reduseres med 90 prosent i forhold til utslippene i 1999, og at miljømålene vil bli nådd i løpet av 2010.
Konsentrasjonene av svoveldioksid (SO2) har avtatt mye siden målingene startet på midten av 1970-tallet. Til tross for at smelteverket har redusert SO2-utslippene, er de fire-fem ganger høyere enn de samlede norske utslippene.

– Tilførslene av svovel til Norge har likevel så langt ikke gitt alvorlige skader. Konsentrasjonene av tungmetaller og svovel er derimot langt høyere på russisk side av grensa i smelteverkets nærområde. Her er skogskadene omfattende, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Styrker miljøovervåkningen

SFT styrket i fjor miljøovervåkningen i området. Vi etablerte en ny stasjon for måling av svovel i Karpdalen. Det er også startet målinger for å analysere tungmetaller i svevestøv i Svanvik.

Den russiske målestasjonen i Nikel ble for øvrig stengt i august 2008. Norske myndigheter arbeider for å få gjenåpnet stasjonen.

Tema