Tre millioner til sjøbunnprosjekt i Grenland

Et prosjekt i Grenland undersøker metoder for å hindre spredning av farlige stoffer fra forurenset sjøbunn på dypt vann. SFT støtter prosjektet med tre millioner kroner.


Tildekking på dypt vann:
Hovedmålet med det såkalte Opticap-prosjektet er å bidra til utvikling av teknologi for tildekking av større områder med forurenset sjøbunn på dypt vann. Kilde: NGI

Statens forurensningstilsyn (SFT) støtter nå prosjektet med 2,9 millioner kroner. Vi har også tidligere støttet prosjektet med midler.

Opticap-prosjektet

  • Ledes av Norges Geotekniske Institutt (NGI).
  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Secora, Agder Marine AS, NOAH AS, Norsk Hydro, Hustadmarmor, Forskningsrådet og SFT sitter i styringsgruppen.
  • Fylkesmannen i Telemark deltar i referansegruppen.
  • Prosjektet forventes sluttført innen utgangen av 2011.
– Det er vanskelig å rydde opp i store, forurensede områder på dypt vann, og dette er et stort problem mange steder i Norge. Derfor er det viktig å utvikle nye metoder som hindrer at forurensningen sprer seg fra disse områdene, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Dekker til med rene masser på dypt vann

Prosjektets mål er blant annet å teste ut om det er mulig å legge ut rene masser i fem centimeter tykkelse på forurenset sjøbunn på dypt vann (tynntildekking). Undersøkelser etter tildekking skal sjekke ut i hvilken grad massene hindrer utlekking av miljøgifter, blant annet dioksiner.

Det er fire testområder i Ormerfjorden på 30 meters dybde og ett område i Eidangerfjorden på 100 meters dybde. Erfaringene fra Opticap vil ha viktig overføringsverdi til andre prosjekter som ønsker å dekke til større områder forurenset sjøbunn på dypt vann.

Tema