Samarbeider med Romania om miljøteknologi og grønne offentlige innkjøp

Miljøverndepartementet har inngått et prosjektsamarbeid med sitt rumenske søsterdepartement om miljøteknologi og grønne offentlige innkjøp.

Samarbeid om miljøteknologi

  • Samarbeidet mellom Norge og Romania om miljøteknologi og grønne offentlige innkjøp ble lansert på en konferanse tirsdag 22. september 2009 i Bucuresti.
  • Konferansen ble åpnet av den rumenske miljøvernministeren. Norske og rumenske aktører presenterte erfaringer med arbeid innen miljøteknologi og grønne innkjøp.
  • Deltakere var rumenske myndigheter på sentralt og regionalt nivå, rumensk næringsliv, industriorganisasjoner, forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner.
Målet er å styrke miljøinnovasjon i Romania, og å legge til rette for økt bruk av miljøteknologi og økt satsing på miljøkrav i offentlige innkjøp.

Redusere utslipp av klimagasser

Norge og Romania har felles mål om å redusere utslipp av klimagasser. Både offentlig og privat sektor må bidra dersom vi skal få til en lavkarbon framtid.

EUs klima- og energisatsing setter nye miljøkrav. Den gir samtidig økonomiske insentiver for raskere utvikling og bruk av miljøteknologi i medlemslandene.

SFT og DIFI har viktige roller

Fra norsk side vil Statens forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for forvalting og IKT (DIFI) ha viktige roller. SFT vil særlig bidra med erfaringsoverføring fra vårt arbeid med miljøteknologi. Flere andre norske aktører vil delta, ikke minst ved studiebesøk til Norge i løpet av 2010.

Prosjektet mottar støtte fra samarbeidsprogrammene med Romania og Bulgaria, som er en del av EØS-midlene. Cirka en firedel av EØS-midlene går til miljøprosjekter.

Tema