SFT anmeldte Vest Tank og Trafigura

SFT anmeldte i fjor Vest Tank etter eksplosjonen ved deres behandlingsanlegg for farlig avfall i Gulen. Vi anmeldte også selskapet Trafigura for ulovlig import av avfall. SFT samarbeider med fire andre myndigheter for å få bedre kontroll med ulovlig eksport og import av farlig avfall via havner.

Bedre kontroll med avfall via havner

  • SFT samarbeider med Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet og Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) for å få bedre kontroll med ulovlig eksport og import av farlig avfall via havner.
  • Samarbeidet mellom de fem etatene fokuserer på ulovlig eksport og import med tank- og bulkskip. Et viktig utgangspunkt var det ulovlige mottaket av farlig avfall ved Vest Tank.
  • Et forslag til kontrollopplegg basert på god samordning mellom berørte myndigheter, vil foreligge i løpet av høsten.
Vest Tank i Gulen kommune i Sogn og Fjordane drev med ulovlig avsvovling av oljeproduktet coker gasoline. Det førte til at de satt igjen med store mengder avsvovlingsavfall.

Bedriftens forsøk på å behandle dette avfallet forårsaket eksplosjonen i deler av tankanlegget i mai i 2007.

– Vi ser meget alvorlig på at bedriften drev ulovlig behandling av avsvovlingsavfall på en svært klanderverdig måte. Vi mener Vest Tank opptrådte grovt uaktsomt. Eksplosjonen førte til en akutt forurensning som ga sterke luktproblemer med påfølgende helseplager for befolkningen i Gulen kommune, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Anmeldte Vest Tank og Trafigura

Statens forurensningstilsyn (SFT) anmeldte Vest Tank for akutt forurensning som følge av eksplosjonen på tankanlegget, for mottak av avsvovlingsavfall fra skipet ”Probo Emu” uten nødvendig tillatelse og for behandling av sitt eget avsvovlingsavfall uten nødvendig tillatelse.

Vi anmeldt også Trafigura for at de importerte farlig avfall til Vest Tank uten samtykke fra norske myndigheter.

I etterkant av eksplosjonen er virksomheten overtatt av Alexela Sløvåg AS. SFT har tett oppfølging av de nye eierne for å sikre miljømessig forsvarlig avvikling av Vest Tanks tidligere virksomhet. I tillegg har vi gått igjennom våre erfaringer etter eksplosjonen, som har munnet ut i en rekke tiltak. Noen er allerede gjennomført, og flere vil bli iverksatt.

Kontrollerer behandlingsanlegg for farlig avfall

SFT kontrollerer i år 20 behandlingsanlegg for farlig avfall. Dette er en videreføring av vårt arbeid for å redusere miljørisikoen ved slike anlegg. Vi går igjennom dokumentasjon fra bedriftene, intervjuer de ansatte og sjekker om opplysningene stemmer med tilstanden ute på anlegget.

Vi har tidligere avdekket brudd på regelverket ved flere bedrifter. Vi følger opp dette med tvangsmulkt og anmeldelser til politiet.

– Våre anmeldelser har både ført til betydelige bøter til selskapene og de ansvarlige har fått fengselstraff. En kombinasjon av risikobasert tilsyn, hyppigere kontroll ved brudd og samarbeid med Økokrim og politi medfører at de som ikke følger regelverket må skjerpe seg eller regne med straff, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Skjerper kravene

I år og neste år vil SFT revidere alle tillatelsene til behandlingsanlegg for farlig avfall. Vi skjerpe kravene der vi mener det er nødvendig.

– Vi trapper opp vår oppfølging av bransjen og viderefører satsingen på tilsyn. Vi vil i større grad verifisere og etterprøve bedriftenes egne opplysninger, blant annet gjennom egen prøvetaking eller tredjeparts verifikasjoner, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

SFT samarbeider også med bransjeorganisasjonen om å heve kompetansen hos dem som driver behandlingsanlegg for farlig avfall.

Tema