Norge forbyr import av ozonreduserende gasser

I dag 16. september feirer vi verdens ozondag. I Norge blir all import og eksport av ozonreduserende stoffer forbudt fra 1. januar 2010. Om alle land innfrir kravene i den internasjonale avtalen, forventes ozonlaget å komme tilbake til sitt opprinnelige nivå rundt 2050.


På 1970-tallet slo forskerne alarm: Ozonlaget, som beskytter mennesker, dyr og planter mot skadelig stråling fra sola, var i ferd med å ødelegges. Mange land sto samlet bak Wienkonvensjonen i 1985. To år senere fikk vi Montrealprotokollen, som gir landene plikt til å bli kvitt stoffene som ødelegger ozonlaget.

Universelle ozonavtaler

Siden 1987 er utslippene av ozonreduserende stoffer kuttet med over 95 prosent.

– Den brede oppslutningen fra nesten alle verdens land har vært helt sentral for den vellykkede reguleringen av de ozonreduserende stoffene, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

I dag blir Øst-Timors undertegning av de to avtalene formelt godkjent av FN. Dermed er Wienkonvensjonen og Montrealprotokollen historiens hittil eneste internasjonale avtaler som absolutt alle land har stilt seg bak.

Det vil ta tid før ozonlaget reagerer på utslippskuttene. Dersom alle land følger opp forpliktelsene om å kutte utslipp av ozonreduserende stoffer, forventes ozonlaget å komme tilbake til sitt opprinnelige nivå rundt 2050.


Ozonreduserende stoffer: I Norge har bruk, eksport og import av ozonreduserende stoffer vært strengt regulert gjennom mange år. De siste ti årene har strenge kvoter for import av HKFK-gasser vært den siste skansen for bruk av ozonreduserende stoffer i Norge

Import og eksport av HKFK-gasser forbudt fra 2010

Alle land er med

  • Temaet for Verdens ozondag 2009 er “Universell deltakelse: Beskyttelse av ozonlaget forener verden”.
  • Wienkonvensjonen og Montreal-protokollen er de eneste internasjonale miljøavtalene som er undertegnet av alle verdens land. Alle de 196 landene har nå ratifisert avtalene.
  • Flere av stoffene er også svært sterke klimagasser, avtalene er derfor viktige i arbeidet mot global oppvarming.
– Vi er nå inne i det siste året i utfasingsplanen for import og bruk av HKFK-gasser. Fra 2010 vil det ikke lenger vil være tillatt å importere eller eksportere noen form for ozonreduserende stoffer til og fra Norge, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Produksjon og bruk av HKFK-gasser har økt kraftig i utviklingsland de senere årene. I tillegg til å være ozonreduserende, er HKFK-gassene også klimagasser. Utfordringene er derfor å innføre tiltak som hjelper disse landene med å trappe ned bruken.

Utviklingslandene får støtte til dette gjennom et multilateralt fond.

Viktig miljøovervåkning i nord

– Det er viktig med internasjonal miljøovervåkning for å kontrollere om verdens land følger opp sine forpliktelser, og om ozonlaget reagerer som forventet på utslippskuttene. Miljøovervåkning kan også klarlegge om økte konsentrasjoner av klimagasser bidrar til å forsinke og forstyrre ozonlagets restitusjon, noe som synes mer og mer sannsynlig, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Miljøvennlige alternativer til ozonreduserende stoffer

  • HFK-gasser brukes ofte som erstatning for de ozonreduserende stoffene, selv om de er svært sterke klimagasser.
  • Naturlige kuldemedier som CO2, ammoniakk og hydrokarboner finnes naturlig i atmosfæren og har mye lavere effekt på global oppvarming enn HFK.
  • Teknisk informasjon om bruk av naturlige kuldemedier
Statens forurensningstilsyn (SFT) støtter overvåkningsprogrammer av ozonlaget over Norge og av konsentrasjonen av en rekke ozonreduserende stoffer og klimagasser i atmosfæren over Svalbard.

Denne omfattende miljøovervåkningen er spesielt viktig i det internasjonale samarbeidet fordi den er den eneste som foregår så langt mot nord.

Nedgangen i ozonlaget har stanset

Miljøovervåkning som Norsk institutt for luftforskning (NILU) utfører på vegne av SFT, viser at ozonlaget over Norge har blitt gradvis tynnere fram til slutten av 1990-tallet. Måleresultatene fra 2000-tallet kan tyde på at ozonlaget er i ferd med å bygge seg opp igjen.

På senvinteren 2008 var nedbrytningen av ozonlaget i nordområdene sterkere enn normalt. Dette hadde sammenheng med meget lave temperaturer i stratosfæren.

Tema