Mer forsvarlig behandling av byggavfall

Stadig mer farlig avfall fra byggebransjen går til miljømessig forsvarlig behandling. SFT er godt fornøyd med at det nye regelverket om byggavfall har en positiv effekt.


Mengden innsamlet farlig avfall øker: Norsas (Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning) drifter deklarasjonssystemet for farlig avfall på vegne av Statens forurensningstilsyn (SFT). En ny rapport fra Norsas viser at mengden innsamlet farlig avfall har økt kontinuerlig de siste årene. Foto: SFT

– Det er meget viktig at alt farlig avfall blir samlet inn. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Det er derfor svært positiv at mer farlig avfall fra byggbransjen går til forsvarlig behandling, sier avdelingsdirektør Sigurd Tremoen i SFT.

Nytt regelverk om byggavfall

Må levere alt farlig avfall

  • Alle virksomheter der det oppstår farlig avfall, skal deklarere og levere det til godkjente mottak minst en gang i året.
  • Husholdninger og privatpersoner skal levere farlig avfall til kommunale mottaksordninger.
  • Kommunene er deretter pålagt å deklarere og levere dette til godkjente avfallsbehandlere.
I fjor ble det registrert 140 446 leveranser med til sammen cirka 700 000 tonn farlig avfall. Det var dermed 14 prosent flere leveranser i 2008 enn i 2007.

Det var spesielt en stor økning av avfallstypene CCA-impregnert trevirke og asbest. Dette er avfall som oppstår ved riving og rehabilitering av bygninger.

Økningen skyldes blant annet de nye kravene i avfallsforskriftens kapittel 15 om byggavfall, som trådte i kraft fra 1. januar 2008. Det nye regelverket krever utarbeidelse av avfallsplan for alle større bygge- og riveprosjekter.

Bedre innsamling fra husholdninger

Antallet deklarasjonsskjemaer der det var krysset av for ”fra husholdning”, økte fra rundt 10 500 i 2007 til cirka 18 500 i 2008. Dette tyder på bedre rutiner i kommunene.

– SFT og Fylkesmannen informerer jevnlig både virksomheter og husholdninger om leveringsplikten for farlig avfall. Vi kontrollerer dessuten at virksomheter oppfyller sine plikter. Dette bidrar også til mer farlig avfall blir samlet inn, sier avdelingsdirektør Sigurd Tremoen i SFT.

Tema