Krav til desinfeksjonsmidler

Oppmerksomheten rundt svineinfluensa har ført til økt bruk av desinfeksjonsmidler. Den norske biocidforskriften stiller krav til salg og markedsføring av slike midler.


Desinfeksjonsmidler omfattes av biocidforskriften: Desinfeksjonsmidler med generell desinfiserende eller antibakteriell virkning omfattes av den norske biocidforskriften.

Biocid, legemiddel eller kosmetikk?

  • Generelle desinfeksjonsmidler som desinfiserende eller antibakteriell håndvask, regnes som biocidprodukter. SFT er ansvarlig myndighet.
  • Produkter som skal bekjempe spesifikke sykdomsfremkallende mikroorganismer eller lindre sår eller sykdom, regnes som legemidler. Statens legemiddelverk er ansvarlig myndighet.
  • Håndsåper og andre rengjørende kroppspleieprodukter uten desinfiserende virkning, regnes som kosmetikk. Mattilsynet er ansvarlig myndighet.
Biocider er stoffer eller stoffblandinger som skal kunne ødelegge, uskadeliggjøre eller bekjempe virkningen av skadeorganismer.

Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig myndighet for regulering av biocidprodukter i Norge.

Krav til salg og markedsføring av desinfeksjonsmidler i Norge

  • Det er bare lovlig å markedsføre biocidprodukter som inneholder tillatte aktive stoffer.
  • Vedleggene til den norske biocidforskriften angir hvilke aktive stoffer det er tillatt å bruke i ulike typer biocidprodukter.
  • Alle biocidprodukter skal registreres i Produktregisteret.
  • Skjema og veiledninger – både for registrering av biocidprodukter og deklarering av farlige kjemikalier – finnes på Produktregisterets nettsider.

 

Tema