Kontrollerer alle avfallsdeponier

Forurensningsmyndighetene arbeider for å hindre utslipp av den kraftige klimagassen metan og utslipp av farlige miljøgifter fra avfallsdeponier. SFT og Fylkesmannen kontrollerer nå utvalgte avfallsprodusenter og alle deponier over hele landet for å avdekke mulig ulovlig deponering.


Kontrollerer avfallsdeponier:
Statens forurensningstilsyn (SFT) og Fylkesmannen vil i høst kontrollere Norges om lag 70 deponier. I tillegg vil fylkesmennene kontrollere utvalgte avfallsprodusenter som leverer avfall til deponier. Foto: SFT.

Viktig med god informasjon om avfallet

– SFT og Fylkesmannen kontrollerer at de som leverer avfall til deponering, opplyser om og dokumenterer avfallets sammensetning og egenskaper. Vi sjekker også at deponienes mottakskontroll fungerer etter hensikten, slik at ulovlig avfall ikke deponeres, sier avdelingsdirektør Sigurd Tremoen i SFT.

God informasjon om avfallet som kommer inn, er nøkkelen til å unngå ulovlig deponering av avfall. Det gir et bedre grunnlag for å forutsi framtidige utslipp fra deponiet. Vi ønsker også at de som produserer avfall blir mer bevisste om hva det inneholder. Det gjør at de kan finne alternative behandlingsløsninger, som materialgjenvinning eller energigjenvinning.


Mottakskontrollen er nøkkelen:
Mottakskontrollen på deponiene skal sjekke at alt avfall som leveres, faktisk er slik dokumentasjonen beskriver. Under en landsomfattende aksjon i 2005 fant SFT og Fylkesmannen mangler ved mottakskontrollen ved over halvparten av landets avfallsdeponier. Her mottar Ole-Kristian Smith dokumentasjon fra en transportør ved levering av avfall før innkjøring på Bøler avfallsdeponi i Skedsmo. Foto: SFT.

Strengere krav til deponering av avfall

Regelverket om avfall

  • Avfallsforskriften kapittel 9 omhandler deponering av avfall.
  • Vedlegg II til kapittel 9 stiller krav til avfallsprodusents dokumentasjon og deponiets mottakskontroll.
  • Avfallsforskriften kapittel 11 fastsetter regler for hva som er farlig avfall.
I 2007 oppstod det 10,7 millioner tonn avfall i Norge. Om lag 3,1 millioner tonn av dette avfallet ble deponert. Kravene til avfallsprodusenter og avfallsdeponier er skjerpet kraftig inn de siste årene.
  • Fra 2007 må alt avfall som leveres på deponi basiskarakteriseres. Det innebærer at de viktigste egenskapene til avfallet skal fastsettes ved vurdering, klassifisering og eventuelt analyse. Avfallsprodusentene har ansvaret for dette.
  • Fra 2007 må alt avfall som deponiet mottar kontrolleres visuelt før og etter lossing og vurderes opp mot dokumentasjonen fra avfallsprodusent. Driftsansvarlig ved deponiet er også pliktig til å avvise avfall som ikke tillates deponert og sende melding om dette til Fylkesmannen.
  • Fra 1. juli 2009 er det også slutt på deponering av nedbrytbart avfall med mindre Fylkesmannen har innvilget unntak for dette for en kortere periode. I stedet for deponering bør avfallet nyttiggjøres som ressurs, enten til materialgjenvinning eller energigjenvinning.

Tema