Klimakur 2020 leverer i februar 2010

Etatsgruppen Klimakur 2020 skal foreslå virkemidler og tiltak for å oppfylle målet om å redusere de nasjonale utslippene av klimagasser. Det er et svært omfattende materiale som nå bearbeides. Etatene bak arbeidet ber derfor om å få levere sluttrapporten i midten av februar neste år.

– Klimakur 2020 har høyeste prioritet hos alle deltakende etater. Vi har satt av store ressurser til dette viktige arbeidet og har hele tiden vært innstilt på å levere sluttrapporten i november i år. Oppdraget er likevel så omfattende at vi ser oss nødt til å be om mer tid for å kunne ferdigstille et kvalitetssikret produkt, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Sluttrapport leveres i februar

Om Klimakur 2020

  • Klimakur 2020 er en etatsgruppe bestående av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå, Oljedirektoratet og Statens forurensningstilsyn (SFT), som leder gruppen.
  • Klimakur 2020 vurderer behovet for virkemidler og tiltak for å oppfylle målet om å redusere de nasjonale utslippene av klimagasser med 15 til 17 millioner tonn innen 2020.
Samtlige etater som deltar i Klimakur 2020 har vurdert det slik at det ikke vil være mulig opprettholde den opprinnelige tidsplanen med levering av sluttrapport i begynnelsen av november.

På vegne av etatsgruppen har Statens forurensningstilsyn (SFT) derfor bedt Miljøverndepartementet om at sluttrapporten oversendes rundt 15. februar 2010.

Sektorvise utredninger

Etatene i Klimakur 2020 har delt oppgavene imellom seg. De fem etatene er derfor ansvarlige for sektorvise utredninger innen sitt hovedansvarsområde. Det utarbeides også en makroøkonomisk analyse som baseres på økonomiske modeller og resultater fra sektoranalysene.

– De sektorvise utredningene baseres på en rekke vurderinger og analyser fra forsknings- og utredningsmiljøer, på informasjon fra organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner. Vi trekker også stor veksel på fagkompetansen i egne etater, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Et mangfold av innspill

Klimakur 2020 har gjennomført en rekke seminarer for å få innspill og drøfte foreløpige resultater fra de ulike sektoranalysene. Mange forskere, fageksperter og enkeltpersoner har gitt gode innspill til prosessen gjennom disse seminarene.

Vi har vendt på alle steiner for å få fram alle mulige tiltak for virkemidler som kan bidra til å få ned de norske utslippene av klimagasser.

– De fem etatene i Klimakur 2020 bearbeider og analyserer nå dette svært omfattende materialet i en felles prosess. Vi skal ende opp med en sammenstilt vurdering av tiltak og virkemidler for å nå målet om 15–17 millioner tonn reduksjon av klimagasser i Norge innen 2020, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Delprosjekt 1 og 2 i rute

Denne endrede fristen for levering av sluttrapporten i februar 2010 vil ikke påvirke ferdigstillelsen av delprosjekt 1 og 2. Det vil si at rapporten om scenarioer for framtidig kvotepris og rapporten om internasjonale rammebetingelser leveres som forutsatt.

Tema