ECHA foreslår 15 nye stoffer i kandidatlista for godkjenningsordningen

ECHA har foreslått at 15 nye stoffer bør inkluderes i kandidatlista for godkjenningsordningen under REACH-regelverket. Kommentarfist på høringen er 15. oktober 2009.
  • Ni stoffer er foreslått basert på kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonsskadelige (CMR) egenskaper.
  • Fem stoffer er foreslått basert på persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) egenskaper og ett stoff er basert på CMR og PBT egenskaper.

De 15 stoffene er nå på offentlig høring med en kommentarfrist til ECHA 15. oktober 2009. Bakgrunnsdokumentasjon (vedlegg XV) og kommentarskjema for hvert stoff er tilgjengelig hos ECHA.

ECHA: Pressemelding 1. september 2009

Tema