Avfall forsøkt fraktet ulovlig ut av Norge

Mens verdifulle og ulovlige varer forsøkes smuglet inn i Norge, finnes det også avfall som noen forsøker å ta ulovlig ut av landet. Dette har Statens forurensningstilsyn (SFT) og Tollvesenet gjort noe med.


Stopper eksport av ulovlig avfall: De siste ukene har aksjonsgrupper med representanter fra SFT og Tollvesenet stoppet og undersøkt forsendelser over hele landet for å hindre ulovlig eksport av avfall ut av Norge. SFT-direktør Ellen Hambro og tolldirektør Bjørn Røse mener Norge har et ansvar for å forhindre vi eksporterer miljøproblemer til fattige land. Foto: SFT.

Det er fra Norge forbudt å eksportere:

  • Avfall til sluttbehandling, blant annet deponering til land utenfor EU/EØS/EFTA-området.
  • Farlig avfall, husholdningsavfall, blandet avfall og ulistet avfall til gjenvinning i land som ikke hører til OECD eller EU/EØS/EFTA.
  • Eksport til gjenvinning krever normalt forhåndsmelding og samtykke.
Foreløpige tall viser at det har blitt foretatt over tusen elektroniske kontroller av forsendelser og det har blitt fysisk undersøkt over 60 kjøretøy/forsendelser. Av disse er det blitt avdekket 16 forhold som blir ansett som såpass graverende at det vurderes anmeldelser.

Det som har blitt forsøkt utført er blant annet avfall i form av defekte frysere, kjøleskap, biler, bildeler, kjølekompressorer og utrangerte elektriske og elektroniske produkter.

Måte å unngå miljøkrav på

Transport av avfall på tvers av landegrensene kan være en fornuftig måte å utnytte materialet eller energien i avfallet. Men eksport av avfall er ofte en måte å unngå høye miljøstandarder i opprinnelseslandet ved å dumpe det i den tredje verden.

– Vi har et ansvar for å forhindre at Norge ikke eksporterer miljøproblemer til fattige land. Vi må ta ansvar for å behandle det miljøskadelige avfallet vårt selv. Derfor kontrollere vi jevnlig for å stoppe ulovlig eksport av farlig avfall, sier SFT-direktør Ellen Hambro og tolldirektør Bjørn Røse.


Kompressorer i avregistrert isbil: En tidligere isbil –kjørende på piggdekk og med dagskjennetegn – ble stoppet på Svinesund. Den hadde en stor mengde ødelagte harddisker, et titalls brukte datamaskiner og kompressorer merket med KFK, en gass som ødelegger ozonlaget, klippet ut av kuldemøbler og et titalls kofferter med brukte klær. Foto: Tollvesenet.

Kontrollerer konteinere

Også tidligere har SFT og Tollvesenet foretatt kontroller. I første halvdel av 2009 kontrollerte vi fysisk 20 konteinere på havna i Oslo. Sju konteinere er blitt holdt tilbake for fullstendig kontroll.

Innholdet i disse varierer, men i hovedsak er kjøleskap/frysere med KFK som kjølemedium, usanerte bilmotorer og ødelagte/utrangerte elektriske og elektroniske produkter tatt ut av konteinerne.

Totalt har Tollvesenet og SFT beslaglagt 110 tonn ulovlig farlig avfall i løpet av de siste 20 månedene.

Miljøgifter lekker ut i naturen

Utrangerte elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) er eksempler på brukte produkter som bidrar til spredning av miljøgifter dersom de ikke behandles forsvarlig når de ender som avfall.

Mange land i Afrika har ikke tilfredsstillende mottaksapparat for behandling av denne typen avfall. Avfallet vil ofte havne på ulovlige fyllplasser hvor det farlige avfallet lekker ut og havner i naturen.

Tema