September 2009

Klimakur 2020 forventer at kvoteprisen vil stige

Nye scenarioer viser at bedrifter må forvente å betale mer for klimakvoter i framtiden. Fram mot 2020 viser et hovedscenario at prisen vil stige til 40 euro, fra dagens prisnivå... 28.09.09

Klimakur 2020 leverer i februar 2010

Etatsgruppen Klimakur 2020 skal foreslå virkemidler og tiltak for å oppfylle målet om å redusere de nasjonale utslippene av klimagasser. Det er et svært omfattende materiale som... 28.09.09

Samarbeider med Romania om miljøteknologi og grønne offentlige innkjøp

Miljøverndepartementet har inngått et prosjektsamarbeid med sitt rumenske søsterdepartement om miljøteknologi og grønne offentlige innkjøp. 25.09.09

Viktige REACH-veiledninger på 22 språk

ECHA har oversatt seks REACH-veiledningsdokumenter som tiligere kun var tilgjengelige på engelsk. Dokumentene er nå tilgjengelige på 22 EU-språk - også svensk og dansk. Dette er... 25.09.09

Første tekniske tilpasning til CLP

Listene over harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer er oppdatert. Dette er den første tekniske tilpasningen (1. ATP) til CLP-forordningen. 25.09.09

Forskriftsregulering av seks industribransjer

Miljøverndepartementet har vedtatt en forskriftsregulering av seks industribransjer. Endringen innebærer at enkelttillatelser erstattes med standardkrav i forurensningsforskriften. 24.09.09

Erfaringer fra 500 hovedregistranter

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerte 11. september et arbeidsmøte for hovedregistranter i Brussel. Mer enn 500 bedrifter deltok på møtet for å dele erfaringer og go... 22.09.09

Kontrollerer alle avfallsdeponier

Forurensningsmyndighetene arbeider for å hindre utslipp av den kraftige klimagassen metan og utslipp av farlige miljøgifter fra avfallsdeponier. SFT og Fylkesmannen kontrollerer... 21.09.09

Nytt klimahefte for skolen

Klimahefte er et nytt arbeidshefte for mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående skole. Heftet kan brukes som et verktøy til å få mer kunnskap om klimaendringene og for å bli... 16.09.09

Miljøavtaler virker når alle er med

Av SFT-direktør Ellen Hambro, i VG 20. september 2009. 20.09.09

SFT anmeldte Vest Tank og Trafigura

SFT anmeldte i fjor Vest Tank etter eksplosjonen ved deres behandlingsanlegg for farlig avfall i Gulen. Vi anmeldte også selskapet Trafigura for ulovlig import av avfall. SFT... 17.09.09

Mer forsvarlig behandling av byggavfall

Stadig mer farlig avfall fra byggebransjen går til miljømessig forsvarlig behandling. SFT er godt fornøyd med at det nye regelverket om byggavfall har en positiv effekt. 17.09.09

Krav til desinfeksjonsmidler

Oppmerksomheten rundt svineinfluensa har ført til økt bruk av desinfeksjonsmidler. Den norske biocidforskriften stiller krav til salg og markedsføring av slike midler. 17.09.09

Norge forbyr import av ozonreduserende gasser

I dag 16. september feirer vi verdens ozondag. I Norge blir all import og eksport av ozonreduserende stoffer forbudt fra 1. januar 2010. Om alle land innfrir kravene i den... 16.09.09

Kartsystemet Vannmiljø lansert

Vannmiljø er et nettbasert kartsystem hvor du kan registrere og analysere data om tilstanden i norsk vann. SFT og Direktoratet for naturforvaltning (DN) lanserer det nye... 15.09.09

Forslag til gjennomføring av gebyrforordningen

Gebyrforordningen angir hvilke tjenester fra det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) som industrien skal betale for under REACH-regelverket. SFT foreslår å implementere... 10.09.09

Avfall forsøkt fraktet ulovlig ut av Norge

Mens verdifulle og ulovlige varer forsøkes smuglet inn i Norge, finnes det også avfall som noen forsøker å ta ulovlig ut av landet. Dette har Statens forurensningstilsyn (SFT) o... 14.09.09

Bitter smak beskytter barna

Hvert år får myndighetene melding om 40-60 ulykker der barn har drukket frostvæske. All frostvæske med stoffet etylenglykol som er ment for privat bruk, må nå tilsettes bitter... 14.09.09

Tre millioner til sjøbunnprosjekt i Grenland

Et prosjekt i Grenland undersøker metoder for å hindre spredning av farlige stoffer fra forurenset sjøbunn på dypt vann. SFT støtter prosjektet med tre millioner kroner. 14.09.09

Tungmetaller fra Nikel skader Øst-Finnmark

SFT mener det er svært uheldig at de store utslippene fra det russiske smelteverket i Nikel fortsetter å skade områder i Øst-Finnmark. Det var likevel noe mindre tilførsler av... 14.09.09

Kjemikaliedagar 10. og 11. november

Kjemikaliedagane blir arrangert 10. og 11. november i Oslo. Sentrale tema er nanoteknologi, risikokommunikasjon og REACH. Frist for påmelding er 28. oktober. 10.09.09

Vi gjenvinner mer emballasjeavfall

I fjor samlet vi inn over 510 000 tonn emballasjeavfall. Det betyr at hele 92 prosent av alt emballasjeavfall som oppstår, går til energi- og materialgjenvinning. Materialselska... 08.09.09

Sparepærer må ikke kastes i søpla

Sparepærer inneholder små mengder kvikksølv. Det er derfor viktig at brukte sparepærer ikke kastes i søpla. Du kan enten levere dem gratis i forretninger som selger sparepærer,... 04.09.09

Mer avfall fra tjenesteyting

Tjenesteytende næringer kvittet seg med 1,6 millioner tonn avfall i 2008. Varehandelen stod for 41 prosent av dette. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 04.09.09

ECHA foreslår 15 nye stoffer i kandidatlista for godkjenningsordningen

ECHA har foreslått at 15 nye stoffer bør inkluderes i kandidatlista for godkjenningsordningen under REACH-regelverket. Kommentarfist på høringen er 15. oktober 2009. 02.09.09

Hovedregistranter bør melde seg for ECHA

ECHA oppfordrer hovedregistranten i hvert samarbeidsforum (SIEF) til å melde fra til ECHA om at de er utpekt som hovedregistrant for stoffet som skal registreres. Da vil... 02.09.09