Oktober 2009

Barnehager rydder opp i forurenset jord

Barn i kommunale og private barnehager i Norges største byer og industriområder skal få enda tryggere omgivelser. En kartlegging av omtrent 2000 barnehager viser at det er... 31.10.09

Vi gjenvinner mer av avfallet vi kaster

Mengden avfall som deponeres, har gått jevnt nedover siden 1995. Samtidig gjenvinner vi mer enn noen gang. I 2008 ble 71 prosent av alt avfall gjenvunnet. 30.10.09

Forelegg mot fem elektronikk-bedrifter

SFT anmeldte i fjor fem importører som ikke deltok i den pålagte returordningen for elektriske og elektroniske produkter. Økokrim gir nå disse importørene forelegg på til sammen... 29.10.09

Kartlegger drivhus og gartnerier med forurenset grunn

SFT har fått kartlagt veksthus over hele landet som kan ha forurenset grunnen som følge av utstrakt bruk av plantevernmidler og andre kjemikalier i produksjonen av planter,... 29.10.09

Har ikke funnet antimuggmiddel i jeans

Etter at en svensk undersøkelse påviste et giftig antimuggmiddel i flere jeans i Sverige, har SFT fått testet et utvalg bukser som selges i Norge. Testene viste ingen spor av... 27.10.09

Se film om klimaforhandlingene i København

Noen har kalt det verdens viktigste møte. Om en drøy måned samles land fra hele verden i København for å komme fram til en ny klimaavtale. Det europeiske miljøbyrået har laget e... 26.10.09

Nytt elektronisk deklarasjonssystem for farlig avfall

SFT arbeider med et nytt elektronisk deklarasjonssystem for å få bedre kontroll med farlig avfall. Vi kartlegger nå målgruppenes behov. Vi håper bransjen bruker vår spørreunders... 23.10.09

Sen preregistrering - siste frist 30. november 2009

For visse stoffer og for fremstillere og importører med høyt volum er siste frist for sen preregistrering under REACH-regelverket 30. november 2009. 22.10.09

Endringar i HMS-forskriftene for petroleumsverksemda

Statens forureiningstilsyn og Petroleumstilsynet fastsette endringar i tre av dei utfyllande HMS-forskriftene for petroleumsverksemda 1. oktober 2009. Endringane trer i kraft 1.... 22.10.09

Nytt nettsted viser norske utslipp

SFT lanserer nå et nytt nasjonalt nettsted med oversikt over norske utslipp. Her finner du utslipp fra industrien og flere andre samfunnssektorer. Du kan sammenligne utslippene... 22.10.09

Har kartlagt stoffer fra legemidler og kosmetikk i miljøet

Stoffer fra legemidler og kosmetikk spres via avløpsvann og gjenfinnes i miljøet. Det viser en miljøundersøkelse SFT har fått gjennomført. Det er for tidlig å si noe sikkert om... 22.10.09

Finner ikke bevis på manipulering av offshorekjemikalier

SFT finner ikke holdepunkter for påstandene om omfattende manipulering av kjemikalier i oljeindustrien for å skjule stoffenes miljøeffekter. Vi vil likevel stramme inn... 21.10.09

Kjemikalier får nye faremerker

De velkjente oransje faremerkene vil gradvis bli byttet ut når det kommer nye regler for merking og klassifisering av kjemikalier. Bakgrunnen er innføringen av nye, felles merke... 15.10.09

Frokostseminar 22. oktober om norske utslipp

SFT inviterer til gratis frokostseminar i Oslo klokka 08.30 torsdag 22. oktober 2009 for å presentere et nytt nettsted om norske utslipp. Her kan du sjekke utslipp fra industrie... 13.10.09

Kontrollerer alle forbrenningsanlegg for avfall

Fylkesmannen og SFT kontrollerer nå landets 21 forbrenningsanlegg for avfall. Disse gir miljøvennlig energi, blant annet til fjernvarme. Det er viktig at anleggene overholder de... 12.10.09

Må transportere vekk borekaks for å verne koraller

For å verne sårbare koraller krever SFT at BP Norge AS transporterer vekk borekaks og borevæske fra boring av topphullseksjonene på Skarvfeltet i Norskehavet. 12.10.09

Oppdatert beregningsverktøy for risikovurdering av forurenset grunn

Beregningsverktøyet til SFTs veiledning 99:01 - Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn har kommet i ny versjon. 09.10.09

Oppdaterte barnehageveiledere

SFT har revidert tre av veilederne som er knyttet til handlingsplan for opprydding i forurenset jord i barnehager og på lekeplasser. Veilederen som gjelder spesielt for industri... 08.10.09

SFT blir Klima- og forurensningsdirektoratet

Regjeringen vil gjøre Statens forurensningstilsyn (SFT) om til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Vi har omfattende og viktige oppgaver på klimaområdet som nå blir... 07.10.09

Miljøgiftsutvalget inviterer til åpne høringsmøter

Miljøgiftsutvalget skal foreslå tiltak for at bruk og utslipp av miljøgifter reduseres og opphører senest innen 2020. Utvalget inviterer til åpne høringsmøter i Oslo 2. november... 07.10.09

Feirer ett år med salg av klimakvoter

SFT har solgt 12 000 klimakvoter siden vi for ett år siden åpnet nettbutikken for frivillig kjøp av klimakvoter på www.sft.no/co2. Det tilsvarer 12 000 tonn i reduserte... 02.10.09