November 2009

Presenterer rapport om kontroll av farlig avfall med skip 1. desember

Fem statlige etater er involvert i kontrollen med eksport og import av farlig avfall med tank- og bulkskip. Klokken 10 tirsdag 1. desember presenterer vi sammen et nytt... 27.11.09

SFT skifter navn til Klima- og forurensningsdirektoratet

Klima- og forurensningsdirektoratet blir det nye navnet på Statens forurensningstilsyn (SFT) fra 18. januar 2010. En stadig større del av våre oppgaver er knyttet til... 27.11.09

For mye tungmetaller i fire leker

Fire leker er trukket fra det norske markedet etter at SFT fant svært høye nivåer av tungmetallene bly og krom. Dette gjelder en lekebøtte i metall, en pengepung og to puslespil... 27.11.09

Kartlegging skal gi bedre luft i Mo i Rana

Luftkvaliteten i Mo i Rana har blitt bedre på grunn av alle tiltak som er gjennomført de siste årene. En omfattende kartlegging av årsakene gir grunnlaget for ytterligere å... 27.11.09

De viktigste resultatene fra kartleggingen av svevestøv i Mo i Rana

På oppdrag fra SFT har Molab og Det Norske Veritas (DNV) kartlagt svevstøv i Mo i Rana. Sammendragsrapporten oppsummerer resultater, konklusjoner og anbefalinger fra... 27.11.09

Ingen stopp i innsamling av EE-avfall

De fire returselskapene for elektrisk og elektronisk avfall bekreftet på et møte med SFT at alt EE-avfall over hele landet vil bli samlet inn. SFT kontrollerer at selskapene gjø... 26.11.09

SFT er miljøsertifisert

SFT er nå sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO-14001. Dette erstatter vårt tidligere miljøledelsessystem. Vi har et ansvar for å være mest mulig miljøvennlig... 26.11.09

Norge mindre surt

Det blir stadig mindre sur nedbør som faller ned over Norge. Nye måleresultater viser de laveste nivåene av sulfat i innsjøer siden målingene startet på midten av 1970-tallet 24.11.09

Ny veileder for tiltak i barnehager

SFT har gitt ut en en ny veileder for gjennomføringen av opprydningstiltak i forbindelse med kartlegging av jordforurensning og CCA-impregnert trevirke i barnehager. 20.11.09

Vil ikke detaljregulere returordningen for EE-avfall

Avfall Norge ber SFT opprette et system for å fordele kostnader mellom returselskapene som samler inn kasserte elektriske og elektroniske produkter. SFT mener selskapene selv må... 17.11.09

Setter strek for gjenvinning av kvikksølv

I Norge er det forbudt med bruk av kvikksølv. Det betyr at kvikksølvholdig avfall ikke kan gjenvinnes her i landet. SFT tillater nå heller ikke eksport for gjenvinning. 17.11.09

Viser utslipp fra 24 000 europeiske bedrifter

Et nytt nettsted viser utslipp fra 24 000 europeiske bedrifter. Her finner du utslipp av 91 ulike stoffer til luft, vann og jord, samt avfallsmengder. 16.11.09

Følg med på luftkvaliteten i Europa

Tjenesten Air Quality Now viser data for lokal luftkvalitet i europeiske byer. Den er nå tilgjengelig på engelsk, fransk og nederlandsk. EU-prosjektet Common Information to... 13.11.09

Norge og EU i rute med klimaforpliktelser

Norge og EU har lagt planer for å oppfylle målene Kyotoprotokollen om å redusere utslippene av klimagasser. Unntaket er Østerrike. Det viser en ny rapport fra Det europeiske... 12.11.09

Lyden av et klimavennlig Norge

Kampanjen Lyden av et klimavennlig Norge i regi av Klimaløftet er i gang. Den nasjonale kampanjen skal engasjere og hjelpe alle i landet til å bidra litt mer i kampen for å... 10.11.09

Rettleiar om opprydjing i forureina grunn ved byggje- og gravearbeid

SFT har utarbeidd kommentarar og nye rettleiarar til forureiningsforskrifta kapittel 2 om opprydjing i forureina grunn ved byggje- og gravearbeid. Materialet skal gjere det... 10.11.09

Foreslår strengere regelverk for fiskeoppdrett

Fra Lindesnes til den russiske grensen er fiskeoppdrett den største kilden til menneskeskapte utslipp av næringssalter. Utslippene har økt betydelig de siste årene. For å styre... 09.11.09

Mer kvikksølv i ferskvannsfisk

Hovedtilførselen av kvikksølv i Norge er langtransporterte luftforurensninger. Tilførslene med luftstrømmene er redusert de siste årene. Nye undersøkelser viser likevel mer... 08.11.09

Operasjon duppeditt 1.-8. november 2009

Operasjon duppeditt er en nasjonal og lokal kampanje for innsamling av EE-avfall. Målet for kampanjen er å bygge kunnskap om EE-avfall og sette innsamlingsrekord for... 05.11.09

Lite miljøgifter i blåskjell i Indre Oslofjord

I hele 2008 ble det observert lave konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter i blåskjell i Indre Oslofjord. Det gjelder områdene i Oslo havn der det er fjernet... 05.11.09

Måler klimagasser over Fastlands-Norge

Luftmålestasjonen på Birkenes i Aust-Agder måler nå mengden av klimagassene karbondioksid (CO2) og metan i atmosfæren. Det er første gang på Fastlands-Norge. Den oppgraderte... 05.11.09

En av fire kjenner ikke til returordningen for elektriske duppeditter

En ny undersøkelse viser at 1 av 4 er usikre eller uvitende om at småelektronikk ikke må kastes sammen med annet avfall. SFT-direktør Ellen Hambro mener kunnskapsmangel er en st... 04.11.09

Felles helhetlig HMS-regelverk for olje- og gassvirksomhet

Statens forurensningstilsyn (SFT), Petroleumstilsynet, og Helsedirektoratet har gjennomført høring av nytt felles, helhetlig regelverk for helse, miljø og sikkerhet i... 03.11.09