Støysoneavgrensning i Drammen avgjort

Miljøverndepartmentet har avgjort sak om innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2018 i Drammen kommune om vurdering av støysoneavgrensning.

Miljøverndepartementet fastsatte i 2005 en ny retningslinje for behandling av utendørs støy i arealplanlegging. Retningslinjen er veiledende, og skal legges til grunn ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.

Drammen kommune har kartlagt støy i kommunen som et ledd i kommuneplanarbeidet. Drammen kommune vedtok generelle avvik fra grenseverdiene i retningslinjen i gul sone for sentrumsnære områder som Åssiden, Gulskogen, Fjell og Åskollen/Tangen.

Innsigelse fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Buskerud  ved miljøvernavdelingen fremmet innsigelse til planen, med begrunnelse i at den geografiske avgrensningen for generelle avvik fra støyretningslinjen inkluderte for store områder, og at det kun burde gjøres unntak for sentrumsområder og kollektivknutepunkter, der høy arealutnyttelse er aktuelt av hensyn til en samordnet areal- og transportplanlegging.

Miljøverndepartementet tar til følge innsigelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling når det gjelder avgrensning av geografiske områder med generelle avvik fra støyretningslinjen i kommuneplan for Drammen 2007-2018. Det vil være i strid med nasjonalt mål om reduksjon i støyplager å godkjenne en arealbruk som åpner for generelle avvik over så store deler av byggeområdene som kommuneplanen legger opp til.

Departementet viser til at det kan åpnes for avvik i konkrete saker gjennom reguleringsplanleggingen. Departementets vedtak innebærer at støysoneavgrensingen for generelle avvik i kommuneplanen må justeres i henhold til miljøvernavdelingens forslag.

Tema