Mars 2009

Konsekvensutredning om etablering av anlegg for CO2-fangst på Kårstø

Konsekvensene av å etablere fangstanlegg for CO2 knyttet til Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø i Tysvær kommune i Rogaland er utredet. SFT ønsker å få synspunkter på om... 31.03.09

Klimakur - tiltak og virkemiddelutforming

I forbindelse med ferdigstillelse av sektorvise rapporter og hovedrapport for vurdering av tiltak og virkemiddelanalyse for å nå Norges klimamål i 2020, ønsker SFT å styrke... 31.03.09

Mindre miljøgifter i Mjøsa

Arbeidet med å stanse tilførslene av stoffgruppen bromerte flammehemmere til Mjøsa gir gode resultater. I 2003 ble det oppdaget høye nivåer av denne miljøgiften i mjøsfisken, me... 30.03.09

Asbjørn med klimavettregler til påske

Nå lanserer klimaløftet.no Asbjørn Brekkes videoblogg om klimavettregler i anledning påsken. På nettsiden er det også en konkurranse der folk inviteres til å sende inne sine egn... 30.03.09

Søker om boretillatelse i Norskehavet

GDF Suez E&P Norge AS søker om utslippstillatelse i forbindelse med leteboring i Pumbaa-prospektet i Norskehavet. Høringsfristen er 8. mai 2009. 30.03.09

Mer farlig avfall i byggebransjen

SFT har i samarbeid med bransjen avdekket nye typer farlig avfall innen bygg og anlegg. Blant annet er det funnet store mengder av miljøgiften ftalater i vinylgulvbelegg. Bygg- ... 30.03.09

Søker om utvidende utslippsgrenser for kraftvarmeverket på Mongstad

Kunngjøring i Bergens Tidende, Nordhordland, Strilen og Norsk lysingsblad om at StatoilHydro søker om utvidede utslippsgrenser i forbindelse med oppstart og uttesting av... 27.03.09

Tildeler klimakvoter fram til 2012

SFT tildeler i dag klimakvoter til de kvotepliktige virksomhetene i Norge for perioden 2008-2012. Det norske systemet for klimakvoter er nå integrert i det felles europeiske... 27.03.09

Utsatt leveringsfrist for Alexela Sløvåg

Alexela Sløvåg AS i Gulen kommune greier ikke å få fjernet det gjenstående avfallet som står på tankene innen fristen 31. mars. SFT har fått informasjon om begrensninger i... 26.03.09

Spesialrapport om ekstreme klimahendelser

Norge har foreslått at FNs klimapanel (IPCC) skal lage en spesialrapport om håndtering av ekstreme klimahendelser. I uke 13 møttes eksperter fra hele verden i Oslo for å starte... 23.03.09

Midlertidige utslippskrav til Borregaard

Borregaard i Sarpsborg får midlertidig endrede grenser ut 2009 for utslipp til vann. Grensene er strammet inn i forhold til nivåene som ble tillatt i september i fjor, etter at... 19.03.09

Oslo Havns kontroll med tildekkingsmasser var ikke god nok

SFTs kontroll avdekket at Oslo Havn KF ikke har hatt gode nok systemer for å kontrollere og dokumentere kvaliteten på massene de bruker tildekking av dypvannsdeponiet for... 18.03.09

FNs klimapanel i Norge

SFT er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel, og er denne uka vertskap for et ekspertmøte om alternative metoder for sammenligning av ulike klimagasser. 18.03.09

Europeisk regelverk gir kunnskap om nanomaterialer

Nanomaterialer er omfattet av forpliktelsene i EUs kjemikalieregelverk REACH. Dette regelverket, som også er innført i Norge, vil gi viktig kunnskap til vurderingene av risikoen... 18.03.09

Tørke og overforbruk av vann i Europa

En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrå (EEA) bekrefter at vannforbruket i mange deler av Europa ikke er bærekraftig, og anbefaler en ny tilnærming til forvaltningen av... 17.03.09

SFTs bransjemøte for aluminiumsindustrien

SFT arrangerte bransjemøte for aluminiumsindustrien 10. desember 2008. Samtlige aluminiumsverk i Norge deltok på møtet. Programmet omfattet videre oppfølging av IPPC og BREF,... 16.03.09

Støysoneavgrensning i Drammen avgjort

Miljøverndepartmentet har avgjort sak om innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2018 i Drammen kommune om vurdering av støysoneavgrensning. 16.03.09

Kartlegger bromerte flammehemmere i Ålesund

SFT står bak et omfattende arbeid for å kartlegge kilder til utslipp av to bromerte flammehemmere i området rundt Ålesund. Kilden til ett av stoffene er en lokal bedrift. For de... 13.03.09

Utvidet avfallsbehandling på Langøya

SFT stiller strenge krav til NOAHs deponi for avfall på Langøya utenfor Holmestrand. Når endelig tillatelse foreligger, kan virksomheten ta imot 1 million tonn avfall årlig... 12.03.09

Kristiansand får 3 millioner til sjøbunnopprydding

Forurensning fra industri- og byområdene rundt havna i Kristiansand har over lang tid ført til at sjøbunnen inneholder for mye miljøgifter. SFT støtter nå havna med tre millione... 27.04.09

To millioner kroner i forelegg etter oljeutslipp

SFT anmeldte Statoil etter at et oljeutslipp på Nornefeltet i Norskehavet i 2005 ikke ble samlet opp. StatoilHydro har nå vedtatt forelegget fra Rogaland statsadvokatembeter på ... 11.03.09

Mer klimagasser i atmosfæren

Målinger på Svalbard viser at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren fortsetter å øke. Mest oppsiktsvekkende er den sterke økningen i nivåene av metan. 09.03.09

Seminar om økning i klimagasser målt på Svalbard 16. mars

Mandag 16. mars presenterer SFT og NILU (Norsk institutt for luftforskning) rapporten “Greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station, Svalbard, Norway”. 09.03.09

Langtransporterte luftforurensninger skader norske ferskvann

Reduserte utslipp av svovel til luft i Europa gir bedre vannkvalitet og bedre levevilkår for dyrelivet i ferskvann i Norge. Det er likevel fortsatt tydelige skader på dyrelivet ... 09.03.09

Mindre svovel med luft og nedbør i Norge

Mengden langtransportert svovel med luft og nedbør i Norge ble redusert med over 60 prosent fra 1980 til 2006. 09.03.09

Metaller i innsjøsedimenter

Kvikksølv er fortsatt er et betydelig forurensningsproblem i norske innsjøer. Enkelte andre metaller som benyttes i moderne teknisk utstyr, bidrar også til å forurense norske... 09.03.09

Reviderte regler for bruk av dispergerings- og strandrensemidler

Ansvaret for å behandle søknader om ikke-planlagt bruk av dispergerings- og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensing under en aksjon er overført fra Klima- og... 09.03.09

Nytt miljøgiftsutvalg

Regjeringen har oppnevnt ”miljøgiftsutvalget”, som skal gi innspill til norske myndigheter om konkrete tiltak som kan iverksettes for at utslipp av miljøgifter stanses innen 2020. 06.03.09

Støtter opprydding i forurenset sjøbunn

I mange havneområder er det nødvendig med tiltak for å redusere spredningen av helse- og miljøfarlige stoffer fra sjøbunnen. SFT kan gi økonomisk støtte til dette og har inviter... 05.03.09

Mer forsvarlig behandling av farlig avfall

Det gikk 1 030 000 tonn farlig avfall til godkjent håndtering i 2007. Dette er en nedgang på 6 prosent fra toppnoteringen i 2006. Det viser ny statistikk fra Statistisk... 04.03.09

Seminar om lukt 2. april

Avfall Norge og SFT arrangerer et seminar om lukt som forurensning, håndtering og kravstilling mandag 2. april i SFTs lokaler i Oslo. Seminaret vil belyse problemstillinger... 03.03.09

Rydder opp i DDT-forurensning ved Mjøsa

SFT har påvist rester av bekjempningsmidlet DDT i en gammel gårdsfylling/steinrøys ved Furnesfjorden i Mjøsa. SFT vil få fjernet forurensningen i løpet av våren for å hindre at... 02.03.09

Ber om innspill til miljøovervåkning av dypvannsdeponi

SFT ber om innspill til program for videre miljøovervåkning av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Indre Oslofjord innen 26. mars. SFT inviterer også til et høringsmøte 12. mars. 02.03.09