Mai 2009

EUs klimagassutslipp går ned

EUs utslipp av klimagasser gikk ned for tredje år på rad i 2007. Utslippene var 9,3 prosent lavere i 2007 enn i 1999. Det viser en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). 04.06.09

Ny informasjon om SIEF hos ECHA

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har nylig opprettet en egen side om Substance Information Exchange Forum (SIEF) på sine nettsider. 04.06.09

Debatt 16. juni om tiltak og virkemidler i transportsektoren

Klimakur 2020 inviterer fagmiljøer og brukerorganisasjoner til debatt om tiltak og virkemidler i transportsektoren. Seminaret er gratis og avholdes i SFTs lokaler på Helsfyr i... 04.06.09

Dekker dypvannsdeponiet med rene masser

SFT mener Oslo Havns tildekking av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven med rene masser foregår på en hensiktsmessig måte. Vi vurderer ikke at det har skjedd brudd på kravene... 04.06.09

Dialogkonferanse 25. juni: Klimaendringer i Norge – hva møter vi, og hvordan?

Hvilke konsekvenser får økt temperatur, stigende havnivå og mer ekstreme værforhold for naturen, samfunnet, deg og meg? 25. juni inviterer NOU Klimatilpassing, det offentlige... 04.06.09

Konklusjonene til FNs klimapanel i et enklere språk

”Klimaet i fare” er en ny innføring i de siste rapportene fra FNs klimapanel (IPCC). Heftet presenterer konklusjonene til klimapanelet i et enklere språk. Det inneholder også ny... 25.05.09

Miljøforum for industrien 16.-17. september

SFT og Norsk Industri vil legge til rette for tettere og bedre dialog mellom industrien og miljøvernmyndighetene. Vi ønsker også å styrke nettverksbyggingen mellom i landbasert... 04.06.09

Nettoverføring av ECHA Stakeholders' day 27. mai

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerer "Stakeholders' day" i Helsinki 27. mai. Konferansen kan følges gratis på ECHAs nettsider. 20.05.09

Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg

Helsedirektoratet har nylig revidert veileder for nærmiljøanlegg, som første gang ble utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2006. 20.05.09

Faktaark om samarbeid i SIEF

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har nylig publisert et faktaark med nyttige tips til hvordan virksomheter kan komme i gang med arbeidet i SIEF (Substance Information... 20.05.09

Klimagassutslippene ned 2,2 prosent

De norske utslippene av klimagasser var på 53,8 millioner tonn CO2 -ekvivalenter i 2008. Det er 2,2 prosent mindre enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte utslipp i... 19.05.09

NOx stadig en utfordring, NMVOC i rute

Fra 2007 til 2008 var det en betydelig reduksjon i utslippene av nitrogenoksider (NOX ). Likevel er det fremdeles langt fram til utslippsmålet for 2010. For NMVOC (flyktige... 19.05.09

Kontrollerer 20 behandlingsanlegg for farlig avfall

SFT kontrollerer i år 20 behandlingsanlegg for farlig avfall, deriblant Wergeland-Halsvik i Sogn og Fjordane. Dette er en videreføring av vårt arbeid for å redusere miljørisikoe... 19.05.09

Seismikk ikke et miljøproblem utenom gyteperioden

SFT mener bruk av seismikk for å kartlegge olje- og gassforekomster under havbunnen kan gjøres uten nærmere regulering etter forurensningsloven, dersom det gjøres utenom gytefel... 15.05.09

Ny kunnskap om miljøteknologi

Tre kartlegginger som alle handler om miljøteknologi ble klare i 2009. Kartleggingene er en del av arbeidet knyttet til Strategisk råd for miljøteknologi. 30.11.09

Vi er mer plaget av støy

Støyen fra veitrafikk øker og samtidig vokser befolkningen. De beregnede støyplagene i Norge har dermed økt med 9 prosent siden 1999. Ser man kun på de som var støyutsatt den... 18.05.09

Miljøgifter fraktes til Arktis

En ny studie viser at stoffgruppen fosfororganiske flammehemmere transporteres til havområdene rundt Svalbard og samles i fisk og fugler. Nivåene er til dels like høye som i... 12.05.09

Ny avtale mot miljøgifter

Ytterlegare ni farlege miljøgifter er no beslutta inkludert i Stockholmkonvensjonen, som forbyr og regulerer produksjon, bruk og utslepp av miljøgifter globalt. 11.05.09

Må samle opp borekaks på Morvin

SFT stiller strenge krav til StatoilHydros boring av fire produksjonsbrønner på Morvinfeltet i Norskehavet. De får ikke tillatelse til å slippe ut partikkelholdig borekaks og... 11.05.09

Vil skjerpe krav til fosfor i maskinoppvaskmidler

SFT foreslår at grensen for fosfor i maskinoppvaskmidler til forbrukere senkes fra dagens 3,8 prosent til 0,2 prosent. 11.05.09

Må utrede mer tildekking med rene masser

Oppryddingen i forurenset sjøbunn i indre Oslofjord har fjernet betydelige mengder miljøgifter. Oslo Havn KF må utrede ytterligere tildekking av noen delområder og hvordan de ka... 11.05.09

112 av 113 virksomheter overholdt kvoteplikten

De 113 kvotepliktige virksomhetene i Norge slapp ut noe over 19 millioner tonn CO2-ekvivalenter til sammen i 2008. Bare én virksomhet overholdt ikke kvoteplikten innen tidsfristen. 11.05.09

Første koordinerte REACH-kontroller

Det første koordinerte kontrollprosjektet for REACH starter nå opp i Europa. Norge deltar sammen med 23 andre land. De nasjonale kontrollene skal gjennomføres i løpet av 2009 me... 11.05.09

Fakta om norsk petroleumsverksemd

Olje- og energidepartementet i samarbeid med Oljedirektoratet gir ut eit nytt faktahefte om norsk petroleumsverksemd, Fakta2009. Publikasjonen inneheld ei grundig framstilling a... 08.05.09

Forvaltningsplan for Norskehavet

Regjeringen presenterer i dag forvaltningsplanen for Norskehavet. Formålet er å legge til rette for verdiskapning, sameksistens mellom næringene, og en bærekraftig høsting av... 08.05.09

Innsending av forespørsel (inquiry) til ECHA kan nå gjøres on-line

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har nylig publisert en nyhetsmelding om at virksomheter ikke lenger behøver å laste ned softvaren IUCLID 5 for å sende forespørsel (inquiry)... 06.05.09

Miljøvennlig båtpuss

Sommeren står for døren og båtfolket gleder seg til en ny sesong på vannet. SFT oppfordrer båteiere til å tenke på miljøet når de klargjør båten for sesongen. 19.05.08

Råd for vurdering av strakstiltak ved grunnforurensning i barnehager, lekeplasser og skoler

Nasjonalt folkehelseinstitutt har gitt ut en veiledning for vurdering av strakstiltak i barnehager, lekeplasser og skoler der det er påvist grunnforurensning. Rådene er utarbeid... 05.05.09

Flere hundre virksomheter må gjøre noe med egen sikkerhet

I april gjennomførte tilsynsetatene rundt 900 tilsyn på en rekke virksomheter i Norge. Resultatene viser at 334 av de 561 besøkte små og mellomstore virksomhetene ikke har... 06.05.09

Presseseminar 7. mai om klimaendringene

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim inviterer til presseseminar om klimaendringene torsdag 7. mai klokka 09.30. På seminaret vil SFT legge fram brosjyren ”Klima i fare – E... 11.05.09

Utvidet avfallsbehandling på Langøya

SFT stiller strenge krav til NOAHs deponi for avfall på Langøya utenfor Holmestrand. Virksomheten kan nå ta imot 1 million tonn avfall årlig fordelt på 500 000 tonn uorganisk... 11.05.09