Juni 2009

Vann i Gulen ikke forurenset av eksplosjonen

Tjern, myrområder, bekker og annet overflatevann i Gulen i Sogn og Fjordane lukter ikke og er ikke forurenset som følge av eksplosjonen i tankanlegget i 2007. Det viser nye... 30.06.09

Nye miljøkrav for graving i forurenset grunn

Ny bygge- og graveforskrift fra 1. juli 2009 skal hindre spredning av miljøgifter under graving i forurenset grunn. 30.06.09

Deponiforbud kutter klimagassutslipp

Fra 1. juli 2009 er det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall som papir, treverk, tekstiler og matrester. Mer vil gå til material- og energigjenvinning. Utslippene av... 30.06.09

Mer helhetlig miljøovervåkning av kyst og hav

Det er behov for helhetlig og langsiktig overvåkning av forurensningstilførslene og den generelle miljøtilstanden i norske kyst- og havområder. En ny rapport beskriver... 30.06.09

Kystverkets beredskap mot akutt forurensning i 2008

I 2008 kom det 1304 meldinger til Kystverkets beredskapsvaktlag. Av disse var 439 hendelser utslipp av forurensning til sjø, vassdrag eller på land med en total innrapportert... 29.06.09

Velegnet metode for å dekke dypvannsdeponiet

Metoden som brukes for å dekke dypvannsdeponiet ved Malmøykalven med rene masser, er godt egnet til formålet. Det er lite sannsynlig at de rene massene kan legge seg i store... 26.06.09

Pass på barna - uvanlig sterk UV-stråling!

Kombinasjon av strålende vær, høy sol og lite ozon gir langt høyere UV-indeks enn vanlig. Faren for solforbrenning er da ekstra stor. Særlig viktig er det å beskytte barn og unge. 26.06.09

Vil ha slutt på ulovlige avfallsplasser

Bilvrak, hvitevarer og annet skrot som kastes i naturen er et økende problem flere steder i lander. SFT foreslår derfor at kommunene får utvidet myndighet for å kreve skrotet... 26.06.09

Vil ikke begrense avfallseksport nå

Flere aktører er bekymret for at økt eksport av avfall til Sverige vil gjøre det vanskeligere å etablere og drifte forbrenningsanlegg og fjernvarmenett i Norge. SFT forstår... 26.06.09

Endrer ikke miljøkrav til StatoilHydro

SFT har stilt krav til StatoilHydro om å samle opp borekaks og partikkelholdig borevæske fra fire produksjonsbrønner på Morvinfeltet i Norskehavet for å hindre at koraller skade... 26.06.09

Sier nei utslipp som kan skade koraller

SFT krever at borekaks samles opp eller pumpes bort fra koraller under boring av letebrønn ved Sularevet verneområde i Norskehavet. 26.06.09

Norge kan bli mer enn tre grader varmere

Gjennomsnittstemperaturen i Norge vil kunne øke med 3,4 grader fram mot slutten av århundret, og det er ikke usannsynlig med en økning opp mot 4,6 grader. Det viser en ny rappor... 25.06.09

Syv stoffer foreslås underlagt godkjenningsordningen i REACH

1. juni 2009 sendte EUs kjemikaliebyrå (ECHA) sitt forslag til EU-kommisjonen hvor de anbefaler at syv svært betenkelige helse- og miljøskadelige stoffer bør underlegges streng... 25.06.09

Gradvis eldre kommunalt avløpsnett

Beregninger basert på kommunenes egenrapportering for 2008 viser at gjennomsnittsalderen på det kommunale avløpsnettet var i underkant av 34 år – en økning på nesten to år siden... 25.06.09

Mer avfall gjenvinnes

Statistikken for husholdningsavfall for 2008 viser at stadig mindre avfall havner på deponier, og mer avfall gjenvinnes. Dermed utnyttes ressursene i avfallet til materialgjenvi... 25.06.09

Utfordrer næringslivet i klimaavis

I et bilag i Dagens Næringsliv utfordrer SFT-direktør Ellen Hambro næringslivet til økt klimainnsats. Hun sier at oppgavene samfunnet må løse er formidable og pålegger oss alle ... 25.06.09

Ønsker informasjon om innhold av nanomaterialer i produkter i Norge

Produktregisteret, som er myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og produkter som omsettes i Norge, ønsker mer informasjon om hvilke produkter på det norske... 25.06.09

Ny veileder om ulovlig eksport av avfall

En ny SFT-veileder retter seg mot de som eksporterer brukte gjenstander fra Norge. Den veileder om hva som er å anse som produkter, og hva som er å anse som avfall, og derved... 25.06.09

Tre tiltalt for miljøkriminalitet i Vest Tank-saken

SFT anmeldte Vest Tank i Gulen kommune etter en eksplosjon for vel to år siden. Økokrim har nå tiltalt tre personer for miljøkriminalitet. Selskapet er også ilagt et forelegg på... 25.06.09

Miljøgiftjakt i Alna og Akerselva

En undersøkelse av nye organiske miljøgifter i Alna og Akerselva i Oslo viser at nivåene i elvene stort sett ligger innenfor det vi finner i urbane områder i Norge. Resultatene... 18.06.09

Miljøstatus 2009 viser miljøutfordringene

Utslipp av klimagasser og global oppvarming er vår tids største miljøutfordring. Situasjonen er alvorlig for naturmangfoldet, på grunn av klimaendringer og andre trusler. Det... 16.06.09

Småelektronikk skal ikke i søpla

Mange flere forhandlere av elektroniske og elektriske produkter informerer nå kundene om at småelektronikk ikke må kastes sammen med annet avfall. Nye kontroller viser at flere... 16.06.09

Felles europeisk kontroll av småbarnsleker

Norge og 12 andre europeiske land kontroller nå om leketøy til barn under tre år inneholder ulovlige tungmetaller. Vi sjekker også at de som importerer og selger leker, overhold... 16.06.09

Fortsatt god vannkvalitet langs ytre kyst av Skagerrak

Det var i fjor god vannkvalitet i ytre kystområder av Skagerrak fra svenskegrensen til Lista. Unntaket er Ytre Oslofjord der siktdypet er markant dårligere. 15.06.09

Utslipp fra olje- og gassindustrien i 2008

Petroleumsvirksomhetens utslipp av miljøfarlige kjemikalier til sjø ble redusert i 2008. Også utslipp av flyktige hydrokarboner ble redusert, mens CO2-utslippene økte noe. Dette... 11.06.09

Presseseminar 16. juni om miljøstatus i Norge

Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Statens forurensningstilsyn (SFT) inviterer til presseseminar 16. juni der vi legger fram en ny publikasjon om... 11.06.09

Støtter Jærvassdraget med to millioner

SFT støtter arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Jærvassdraget i Rogaland med nesten to millioner kroner. 08.06.09

Færre plages av dårlig luftkvalitet

Nesten 50 000 færre osloborgere plages av for mye svevestøv sammenlignet med 2005. I 2008 klarte for første gang alle norske byer å holde seg under de lovpålagte kravene til... 08.06.09

Landsomfattende kontroller av bygge- og anleggsbransjen

SFT og Fylkesmannen gjennomfører nå landsomfattende kontroller av bygge- og anleggsbransjen. Forurensningsmyndighetene vil spesielt sjekke at bransjen reduserer bruken av helse-... 08.06.09

Anmelder PCB-slurv

Byggeiere som ikke har fjernet PCB-holdig kondensatorer i lysarmatur, risikerer tvangsmulkt og anmeldelse. Slike kondensatorer har vært forbudt lenge, men fortsatt finnes det... 08.06.09

Forbyr antimuggmiddel i produkter

SFT forbyr forbrukerprodukter som inneholder antimuggmiddelet dimetylfumarat. Forbudet medfører at produkter som allerede er omsatt i Norge, må tilbakekalles. 04.06.09